EKAP Tanım ve Kavramlar

İhale: 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemdir.

 

Kısmi Teklife Açık İhaleler:

İdareler tarafından yürütülen ve birden fazla yüklenici ile ayrı ayrı sözleşme imzalanmasına imkan sağlayan ihalelerdir.

 

Kısmi Teklife Açık Olmayan İhaleler:

İdareler tarafından yürütülen ve sadece bir yüklenici ile bir sözleşme imzalanmasına imkan sağlayan ihalelerdir.

 


Kamu Alımı:

4734 sayılı Kanun kapsamında belirtilen idarelerin yaptıkları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini kapsamaktadır.

 

Mal:

Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ifade eder.

 

Hizmet:

Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri kapsar.

 

Yapım:

Bina, karayolu,  demiryolu,  otoyol, havalimanı, rıhtım,  liman, tersane,  köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsar.

 


İstekli:

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu

veya yapım müteahhidi olarak tanımlanır.

 

Yüklenici:

Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan isteklidir.

 

İdare:

4734 Sayılı Kanun Kapsamındaki kurum ve kuruluşlardır.

 


Açık ihale usulü:

Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür. Açık ihale usulü tüm isteklilerin katılımına imkan sağlayan bir ihale usulü olması nedeniyle, ihaleler için tercih edilmesi beklenen bir usuldür.

 

Belli istekliler arasında ihale usulü:

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür.

 

Pazarlık usulü:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin koşullara  göre aşamalı  olarak  gerçekleştirildiği ve  bazı  hallerde  idarenin  ihale konusu  işin  teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü ihale usulüdür.

 

Doğrudan  Temin:  

4734  sayılı  Kamu  İhale  Kanununun  22  nci  maddesinde  belirtilen  hallerde ihtiyaçların, piyasada fiyat araştırması yapmak suretiyle doğrudan temin edilebildiği usuldür.

 

İstisna:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin bu kanunun 3 üncü maddesinde yapılan düzenlemelere göre gerçekleştirdikleri mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin alımlardır.

 

Sözleşme:

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır.

 


Yaklaşık Maliyet:

Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce planlanan kamu alımına ilişkin, idareler tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak ve katma değer vergisi hariç tutularak belirlenen tahmini maliyettir.

 

Eşik Değer:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen ve 13 üncü ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında dikkate alınacak yaklaşık maliyete ilişkin parasal limitlerdir.

 


Teyit:

Kamu İhale Kurumu’nun, kamu ihalelerine girmekten  yasaklı olan gerçek  ve tüzel kişilerin listesini güncel olarak tutma görevi bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılacak olan ihalelerde; ilk olarak teklifler alındıktan ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahipleri belirlendikten sonra ve ihale kararının ihale yetkilisinin onayına sunulmasından önce ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin, ikinci olarak da sözleşmenin imzalanacağı tarihte sözleşme imzalanacak isteklinin yasaklı olup olmadığını öğrenmek amacıyla idarelerce Kamu İhale Kurumu’ndaki listenin kontrol edilmesi işlemine teyit denilmektedir.

 

Düzenleyici Kararlar:

Yönetmelik, tebliğ, v.b. düzenleyici metinlerde yapılan değişiklikler, kurumlardan gelen mevzuat değişiklikleri ile ilgili talepler ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin görüş talepleri üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararlardır.

 

Yönetsel  Kararlar:  

Kurumun  İdari  işlerine  yönelik  olarak  Kamu  İhale  Kurulu  tarafından  alınan kararlardır.

 

Uyuşmazlık Kararları:

İtirazen şikayet üzerine alınan kararların genel adıdır. Şikayet başvurusu üzerine  idare  tarafından  alınan  kararın  uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde; şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararına karşı; itirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı Kuruma yapılan başvuru üzerine Kurul tarafından verilen kararlardır.

 

Yargı Kararlarına Uyma Kararı:

Kamu İhale Kurumu tarafından itirazen şikayet başvurusu üzerine ya da iddiaların incelenmesi sonucu verilen kararlardan dava konusu edilmiş olanlara mahkemeler ve Danıştay tarafından verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından alınan uyma kararlarıdır.

 

İnceleme Kararları:

Uyuşmazlık kararları ve yargı kararlarına uyma kararlarıdır.

 


İhale Kayıt Numarası:

Kamu Satınalma Platformu ve Elektronik Kamu Alımları Platformu tarafından her ihale için otomatik olarak verilen bir numaradır. Her bir ihale kayıt numarası (İKN) bir ihaleyi temsil etmektedir.

 

İhale İlanı:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13., 24. ve 25. maddelerinde belirtilen kurallara göre bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak amacıyla ihaleye ilişkin yapılan duyurudur. İhale ilanları, ihalenin özelliğine bağlı olarak Elektronik Kamu İhale Bülteninde, yerel, ulusal veya uluslararası gazetelerde, Resmi Gazetede, ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarında, belediye yayın araçları aracılığıyla yapılmaktadır.

 

Çerçeve Anlaşma:

Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşma olarak tanımlanmaktadır.

 

Çerçeve Anlaşma İlanı:

Çerçeve anlaşma yapmak suretiyle temin edilecek mal, hizmet alımı ile yapım işine ait ihale ilanlarıdır.

 

Şikayet:

İdarenin ihale sürecine ilişkin her türlü eylem ve işlemine karşı idareye yapılan yazılı başvurulardır.

 


Elektronik Kamu Alımları Platformu:

İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri, Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı ifade eder.

 

Kamu Satınalma Platformu:

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun   yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kurum tarafından elektronik ortamda yürütülen hizmetler ile bu Tebliğin Geçici 1 inci maddesinde belirtilen hizmetlerin yürütülmeye devam edileceği elektronik ortamı ifade eder.