440103-2016 - Betonproducten

İhale Tipi: Mal Alımı
İlgili Sektörler: İnşaat, Yapı Malzemeleri
Kurum: European Union Agency for Railways - Hollanda
İhale Tarihi: 28 Şubat 2018 12:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Gemeente Rotterdam — Serviceorganisatie
  • Postbus 1130
  • Rotterdam
  • 3000 BC
  • Country
  • NL
  • E Mails
  • h.deruiter@rotterdam.nl
  • Internet address(es)
  • http://www.rotterdam.nl
  • http://www.rotterdam.nl
  • Further Information
  • Contact Data
  • https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=9DB08617-9B84-6C00-EAC37B01E5B3053C
  • Specifications And Additional Documents
  • Contact Data
  • https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=9DB08617-9B84-6C00-EAC37B01E5B3053C
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Contact Data
  • https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=9DB08617-9B84-6C00-EAC37B01E5B3053C
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • REGIONAL_AUTHORITY
  • Type Of Activity
  • GENERAL_PUBLIC_SERVICES
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • 1-355-16 levering betonnen projectmaterialen.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • Type Contract
  • SUPPLIES
  • Type Supplies Contract
  • PURCHASE
  • Location Nuts
  • Location
  • Rotterdam.
  • Nuts
  • NL
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Dynamisch aankoopsysteem voor de levering van betonnen projectmaterialen.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 44114200
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
  • F02 Division Into Lots
  • Div Into Lot No
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Naar schatting zal de omzet ca. 100 000 EUR op jaarbasis bedragen. Het betreft een inschatting van het volume en de omzet. Ondernemer kan aan deze inschatting geen enkel recht ontlenen.
  • Recurrent Contract
  • 3
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Legal Form
  • Ondernemers kunnen in het kader van deze aanbestedingsprocedure op de navolgende wijze een inschrijving indienen: — Een ondernemer kan zich zelfstandig aanmelden voor toelating tot het dynamisch aankoopsysteem. Indien de aanbestedende dienst besluit hem toe te laten, is deze individuele ondernemer als enige contractspartner van de gemeente; — 2 of meer ondernemers kunnen zich als combinatie gezamenlijk aanmelden voor toelating tot het dynamisch aankoopsysteem. Een combinatie geldt als 1 gegadigde. De combinanten dienen ieder afzonderlijk alle in deze aanbestedingsprocedure in het kader van de geschiktheid gevraagde informatie over te leggen en aan de in de aanbestedingsdocumenten gestelde eisen te voldoen, tenzij anders aangegeven in het beschrijvend document. Indien de aanbestedende dienst besluit de combinatie toe te laten tot het dynamisch aankoopsysteem, waarbij de combinatie, indien zij een specifieke opdracht binnen het dynamisch aankoopsysteem gegund krijgt, contractpartner wordt van de aanbestedende dienst. Hierbij aanvaardt iedere combinant hoofdelijke aansprakelijkheid jegens aanbestedende dienst. Een ondernemer mag zich slechts 1 maal inschrijven voor toelating tot het dynamisch aankoopsysteem: ofwel zelfstandig ofwel als combinant. In dit verband worden ondernemingen van hetzelfde concern als 1 en dezelfde ondernemer / onderneming beschouwd, tenzij zij naar het oordeel van de aanbestedende dienst voldoende kunnen aantonen dat de afzonderlijke inschrijvingen van deze ondernemingen onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen en de mededinging hierdoor niet is geschaad.
  • Existence Other Particular Conditions
  • Door een inschrijver kan in het kader van de in deze aanbestedingsprocedure gestelde geschiktheidseisen een beroep worden gedaan op de kwalificaties en / of middelen van derden. In het geval de inschrijver niet zelfstandig aan de geschiktheidseisen voldoet kan een beroep worden gedaan op de kwalificaties en / of middelen van een derde om voor toelating in aanmerking te kunnen komen. Indien een Inschrijver een dergelijk beroep op een derde doet, dient hij dat expliciet in het „Uniform Europees Aanbestedingsdocument” (bijlage 2) te vermelden. De desbetreffende derde dient de „Terbeschikkingstellingsverklaring financiële” (bijlage 3) en / of de „Terbeschikkingstellingsverklaring technische” (bijlage 4) in te vullen en te ondertekenen. De betreffende verklaringen zijn beschikbaar gesteld in het aanbestedingsplatform en dienen in voorkomend geval van iedere derde waarop door de inschrijver een beroep wordt gedaan bij de Inschrijving te worden gevoegd als bewijs dat de derde gedurende de looptijd van het dynamisch aankoopsysteem en bij gunning van een specifieke opdracht daadwerkelijk zijn financiële en / of technische middelen beschikbaar stelt. Een Inschrijver of combinatie kan ook in het geval hij zelfstandig aan de in deze aanbestedingsprocedure gestelde geschiktheidseisen voldoet, bij de uitvoering van een opdracht op basis van het dynamisch aankoopsysteem een derde inschakelen. Dit is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming daartoe van de gemeente. De gemeente zal haar goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden. De inschrijver of combinatie is in dit geval niet gehouden de betreffende derde reeds bij inschrijving op te voeren. De inschrijver garandeert dat de derde voldoet aan alle eisen die in deze aanbestedingsprocedure zijn gesteld ten aanzien van de door de betreffende derde uit te voeren onderdelen van een opdracht op basis van het dynamisch aankoopsysteem. De aanbestedende dienst dienst behoudt zich het recht voor deze garantie op juistheid te toetsen. De inschrijver is aansprakelijk voor het handelen en / of nalaten van de door hem in te zetten derden en draagt terzake de volledige verantwoordelijkheid. De inschrijver is voor schade veroorzaakt door hem in te zetten derden aansprakelijk als ware hij die schade zelf heeft veroorzaakt.
  • F02 Conditions For Participation
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • Inschrijver dan wel de combinatie dient uiterlijk op het moment van verzoek tot toelating tot het dynamisch aankoopsysteem verzekerd te zijn voor de met de uitvoering van de opdracht verband houdende beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsrisico's. De verzekering dient dekking te bieden van minimaal 1 000 000 EUR per schadeveroorzakende gebeurtenis met een minimaal bedrag van 2 000 000 EUR per verzekeringsjaar. Indien derden worden ingezet bij de uitvoering van een specifieke opdracht dient de verzekering ook schade als gevolg van handelen of nalaten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden te dekken. Als bewijsstuk wordt aangemerkt een afschrift van een verzekeringspolis waaruit blijkt dat aan deze eis wordt voldaan dan wel een verklaring van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon waaruit blijkt dat Inschrijver conform bovenstaande eis is verzekerd. Deze verklaring bij het indienen van het verzoek tot toelating niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • De aanbestedende dienst heeft voor wat betreft de technische geschiktheid de navolgende kerncompetenties vastgesteld: 1. Ervaring met de productie van betonnen (prefab) elementen; 2. Ervaring met de levering van betonnen (prefab) elementen; Voor elk van de hiervoor genoemde kerncompetenties geldt dat de Inschrijver één relevante referentieopdracht dient te overleggen. De aanbestedende dienst heeft hiertoe een format „Referenties” (bijlage 5) vastgesteld. Dit format dient te worden ingevuld en bijgevoegd bij de Inschrijving op het aanbestedingsplatform. In het format dient een omschrijving te worden gegeven van de referentieopdracht en dienen tevens de uitgevoerde werkzaamheden te worden beschreven. Hieruit dient te blijken dat de referentieopdracht relevant is voor de hiervoor weergegeven kerncompetenties. De relevantie van de referentieopdracht wordt beoordeeld aan de hand van de onderstaande eisen: 1. vergelijkbare aard: 1. de productie van betonnen (prefab) elementen bestemd voor gebruik in de openbare ruimte 2. de levering van betonnen (prefab) elementen bestemd voor gebruik in de openbare ruimte 2. vergelijkbare omvang: 1. met het hebben geleverd van betonnen (prefab) elementen moet een minimale jaaromzet van 50 000 EUR behaald zijn. 3. De referentieopdracht dient te zijn uitgevoerd gedurende de afgelopen drie jaar, gerekend vanaf de publicatiedatum van deze aanbesteding; Indien een Inschrijver zich beroept op een referentieopdracht die (deels) door een derde is uitgevoerd dient inzichtelijk te worden gemaakt welk deel van de betreffende opdracht door de Inschrijver is uitgevoerd en welk deel door een derde.
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.3) Administrative information
  • IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
  • 1-355-16
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Receipt Limit Date = 28.02.2018 12:00
  • Language
  • NL
  • Conditions For Opening Tenders
  • No Existence Authorised Persons
 • Section VI: Complementary information
  • Relates To Eu Project No
  • VI.3) Additional information
  • De Inschrijver kan doorlopend tot uiterlijk 6.1.2017 om 12:00 uur vragen stellen over het beschrijvend document en deze aanbestedingsprocedure. De vragen dienen te worden aangeleverd via het daartoe op het aanbestedingsplatform beschikbaar gestelde format (bijlage 6). De vragen dienen te worden ingediend via de functie „Stuur bericht” op het aanbestedingsplatform. De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd verstrekt via het aanbestedingsplatform in een nota van inlichtingen.
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Rechtbank Rotterdam
  • Wilhelminakade 100-125
  • Rotterdam
  • 3072 AK
  • Country
  • NL
  • +31 102971234
  • VI.4.2) Lodging of appeals
  • Lodging Of Appeals Precision
  • Na beoordeling van de inschrijvingen en controle van de voor toelating in aanmerking komende inschrijving(en) maakt de aanbestedende dienst aan alle initiële inschrijvers schriftelijk en gelijktijdig bekend welke inschrijver(s) de aanbestedende dienst toe zal laten tot het systeem. Aan inschrijvers, die in een latere fase een aanvraag tot toelating indienen, maakt de aanbestedende dienst bekend of hij wel of niet is toegelaten, nadat zijn inschrijving is beoordeeld. Tevens maakt de aanbestedende dienst aan de eerder toegelaten inschrijvers bekend dat er een nieuwe inschrijver is toegelaten. Inschrijvers die bezwaren hebben tegen het voornemen tot toelating dienen dit kenbaar te maken door binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van het voornemen tot toelating een civielrechtelijk kort geding aanhangig te maken bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als vervaltermijn. In het kader van de hiervoor genoemde geschillen uitgebrachte dagvaardingen worden door de aanbestedende dienst beschouwd als openbaar stuk. De aanbestedende dienst heeft het recht deze ter beschikking te stellen aan derden. Onder derden worden in ieder geval alle inschrijvers verstaan.
  • Notice Dispatch Date = 12.12.2016