381718-2017 - Cromatografe

İhale Tipi: Mal Alımı
İlgili Sektörler: Laboratuvar, Ölçüm Aletleri, Optik Ve Hassas Ekipmanlar
Kurum: Gironde Habitat - Romanya
İhale Tarihi: 20 Kasım 2017 16:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronica – INOE 2000
  • Str. Atomistilor nr. 409, jud. Ilfov
  • Magurele
  • 77125
  • Country
  • RO
  • Compartiment Achizitii Publice
  • Marina Tautan
  • +40 214574522/ +40 314056397
  • E Mails
  • achizitii@inoe.ro
  • +40 214574522/ +40 314056397
  • Internet address(es)
  • http://www.inoe.ro
  • www.e-licitatie.ro
  • Further Information
  • Specifications And Additional Documents
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Institut National de Cercetare-Dezvoltare (INCD)
  • cercetare (CAEN 7219)
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Sistem fractionare flow field-flow.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • Type Contract
  • SUPPLIES
  • Type Supplies Contract
  • PURCHASE
  • Location Nuts
  • Location
  • Str. Atomistilor nr. 409, Magurele, jud. Ilfov, Romania, 077125.
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Sistem fractionare flow field-flow – sistem multidetectie bazat pe metoda de fractionare asimetrica (AF4) prin curgere in camp de debit pentru caracterizarea si fractionarea nanoparticulelor in general, in special materia organica si particulata din apele de suprafata si alte particule suspendate in lichide, pentru Laboratorul de Metode Optospectrale pentru evaluarea Calitatii Apei (MOCA) modernizat in cadrul proiectului CEO-Terra.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 38432200
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • NO
  • F02 Division Into Lots
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • 1 buc. sistem fractionare flow field-flow.
  • Costs Range And Currency
  • EUR
  • 370 287
  • No Options
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 2
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • Cuantumul garantiei este de 3 402 EUR.
  • Garantia de participare poate fi constituita in EUR sau alta valuta, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) (www.bnr.ro) la data publicarii anuntului de participare in SEAP.
  • Modul de constituire a garantiei de participare- in conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016, prin una dintre urmatoarele forme:
  • 1. Prin virament bancar, pirin ordin de plata, in contul RO20RNCB0082044183870001/RON sau RO25RNCB0082044183870040/EUR,Swift: RNCBROBU, deschis la Banca Comerciala Romana (BCR) – Sucursala Unirea, B-dul Unirii nr. 43-45, sect. 3, Bucuresti
  • 2. Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform modelului prezentat in Formularul 1 din Sectiunea Formulare.
  • Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila.
  • Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
  • In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
  • Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
  • Documentul de constituire a garantiei de participare va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai in format PDF sau JPG. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 % din pretul contractului de achizitie publica, in EUR, exclusiv TVA.
  • Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica.
  • Modul de constituire a garantiei de buna executie in conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016:
  • — Virament bancar a sumei totale aferente garantiei de buna executie;
  • — Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formular 2).
  • Perioada de valabilitate a garantiei va acoperi intreaga perioada de derulare a contractului.
  • Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.
  • Main Financing Conditions
  • Proiect „Centrul de cercetare a mediului si observarea Terrei – CEO-Terra”, contract nr. 152/ 25.11.2016.
  • Legal Form
  • Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
  • Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
  • Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
  • No Existence Other Particular Conditions
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60, art.164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
  • Persoanele din partea autoritatii contractante cu functii de decizie si implicate in procesul de achizitie publica sunt: director general – Savastru Roxana; director economic – Popescu Aneta; jurist – Georgeta Lucia Florian; director proiect – Nicolae Doina Nicoleta; responsabil financiar in cadrul proiectului – Tautan Marina Nicoleta; responsabil Achizitii in Cadrul Proiectului – Nemuc Anca Viorica; Membrii in echipa de managment proiect/ specialisti: Miclos Sorin, Carstea Elfrida Mihaela, Belegante Livio, Marmureanu Luminita. Specialisti: Dontu Simona Ionela, Vasiliu Ileana-Cristina, Elisa Mihail. Membrii Consiliului de Administratie: Marin Laura, Dobre Elena, Balteanu Dan, Ionescu Bogdan Emanuel, Cojoc Marin.
  • Cerinta – Neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016
  • Ofertantii/lideri de asociere sau asociati, subcontractantii sau tertii sustinatori ai ofertantului nu au drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv în cadrul autoritatii contractante, sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt ele prevazute la art. 60 a din Legea 98/2016 – Formularul nr. 3.
  • Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE (RO sau EN) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor.
  • Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
  • Aceste documente justificative pot fi:
  • 1. Certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
  • 2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv
  • 3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
  • Pentru persoanele juridice straine: Se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite, daca este cazul, de traducere autorizata in limba romana.
  • Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar. Cerinta: Ofertantul are capacitatea legala de a presta activitatile care fac obiectul contractului
  • Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
  • Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE (RO sau EN) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor.
  • Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (RO sau EN) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
  • Aceste documente justificative pot fi:
  • — certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.
  • Documentele constatatoare trebuie sa ateste ca obiectul contractului are corespondenta in activitatea ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/ tertului sustinator, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
  • Informatiile din documentele constatatoare trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
  • Alte informatii minimale ce trebuie sa se regaseasca in documentul constatator sunt:
  • — date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);
  • — activitatile principale si secundare;
  • — reprezentantii legali.
  • Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite, daca este cazul, de traducere autorizata in limba romana.
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • Media cifrei de afaceri anuala pe ultimii 3 ani 2014, 2015, 2016 sa fie mai mare sau cel putin egala cu 680 500 EUR. Valorile vor fi exprimate in EUR.
  • Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat EUR vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro).
  • In situatia în care operatorul economic a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, cifra de afaceri va fi prezentata corespunzator perioadei efective de activitate.
  • Eaf Capacity Min Level
  • Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE (RO sau EN) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor.
  • Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
  • Documente justificative:
  • — Copie „conform cu originalul” ale certificatelor/documentelor edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare (Bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani, respectiv 2014, 2015, 2016 sau documente echivalente).
  • Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente iar situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului reursele financiare invocate (Formular 4). Odata cu depunerea DUAE (RO sau EN) se va depune si angajamentul privind sustinerea economica si financiara a ofertantului/grupului de operatori economici.
  • Persoanele juridice straine vor prezenta documente relevante inregistrate la autoritatile competente din tara de origine sau provenienta, sau documente echivalente insotite de traducere autorizata in limba romana din care sa rezulte situatia economico-financiara, inclusiv indeplinirea cerintei privind valoarea solicitata pentru media cifrei de afaceri anuala pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016) sa fie mai mare sau cel putin egala cu 680 500 EUR. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat EUR vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro).
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • Operatorul economic va face dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani (perioada de 3 ani, se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare) produse similare, in valoare cumulata de minim 340 280 EUR fara TVA. Indeplinirea acestui nivel valoric urmeaza a fi demonstrata prin prezentarea a maxim 2 contracte. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro).
  • Se vor lua in calcul contractele executate in calitate de contractant unic, asociat sau subcontractant.
  • In cazul asocierii, ofertantii vor prezenta o copie a acordului de asociere sau alte documente relevante din care sa reiasa partea executata din contract.
  • In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor- Formularul 5.
  • Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
  • Ofertantul, prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i), trebuie sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm, acest act devenind anexa la anagajamentul ferm.
  • In cazul in care Furnizorul intampina dificultati pe parcursul executarii Contractului, iar pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a beneficiat de sustinerea unui/unor tert/terti, Furnizorul cesioneaza, cu titlu de garantie, in favoarea Achizitorului, orice drept la despagubire si/sau pretentie la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. In acest sens, prin actul incheiat intre Furnizor si tertul/tertii sustinator(i), anexa la Contract, partile vor stabili dreptul Achizitorului la orice drept la despagubire si/sau pretentie la daune pe care le-ar putea avea Furnizorul impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere.
  • Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite, daca este cazul, de traducere autorizata in limba romana.
  • Informatii despre subcontractanti
  • Ofertantul trebuie sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
  • Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale în aceste domenii, prevazute în documentatia de atribuire. Se vor intocmi acorduri de subcontractare din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o va indeplini subcontractantul si toate amanuntele necesare pentru evaluarea ofertelor – Formular 6.
  • Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite, daca este cazul, de traducere autorizata in limba romana.
  • Informatii despre asociatii
  • Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire.
  • Se va intocmi acordul de Asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica- Formular 7.
  • Autoritatea va solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
  • Documentele vor fi prezentate cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite, daca este cazul, de traducere autorizata in limba romana.
  • Implementarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent.
  • T Capacity Min Level
  • Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE (RO sau EN) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informaTii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
  • Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
  • Documente justificative sunt: copii certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate sau alte documente relevante.
  • Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE (RO sau EN) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE (RO sau EN)se va depune si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora).
  • Documentele justificative care probeaza indeplinire a celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
  • Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE (RO sau EN) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant) cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE (RO sau EN) se va depune si acordul de subcontractare.
  • Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
  • Modalitatea de indeplinire a cerintei: se va completa DUAE (RO sau EN) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat) cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte un certificat valabil la data prezentarii, emis de un organism de certificare acreditat. In cazul in care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obtine în termenul stabilit, va prezenta in sustinerea indeplinirii cerintei alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
  • Services Contracts Specific Conditions
  • No Exec Service Reserved Particular Profession
  • Requests Names Professional Qualifications
  • NO
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Is Electronic Auction Usable
  • No Use Electronic Auction
  • IV.3) Administrative information
  • IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
  • POC.12
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Conditions Obtaining Specifications
  • Time Limit
  • 10
  • 11
  • 2017
  • 00:00
  • No Payable Documents
  • Receipt Limit Date = 20.11.2017 16:00
  • Language
  • Language Ec
  • RO
  • EN
  • IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Duration in months: (from the date stated for receipt of tender)
  • 90
  • Conditions For Opening Tenders
  • Date Time
  • 15
  • 12
  • 2017
  • 18:00
  • Place Opening
  • Place Not Structured
  • In SEAP.
  • No Existence Authorised Persons
 • Section VI: Complementary information
  • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
  • Relates To Eu Project Yes
  • Proiect „Centrul de cercetare a mediului si observarea Terrei – CEO-Terra”, contract nr. 152/ 25.11.2016.
  • VI.3) Additional information
  • In cazul in se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor respectivi sa depuna in SEAP preturi noi. Ofertantii/ Subcontractantii/ tertii sustinatori vor completa si semna cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, toate documentele transmise in SEAP, inclusiv solicitarile de clarificari sau raspunsurile la solicitarile de clarificari.
  • Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Datele de corespondenta si de identificare ale operatorilor economici (adresa, telefon, fax, e-mail, cod de identificare fiscala) vor fi consemnate in DUAE.
  • În cazul în care ofertantul nu poate fi contactat pentru îndeplinirea formalitatilor legale privind desfasurarea procedurii de achizitie publica, raspunderea pentru consecintele care decurg din aceasta îi apartine in totalitate acestuia.
  • Atentie: La transmiterea documentelor si ofertei in SEAP nu se vor incarca elemente ale DUAE (RO sau EN)/ propunerii tehnice / garantiei de participare ca fisiere in cadrul sectiunii propunerii financiare deoarece acestea nu vor putea fi evaluate. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor încarcate SEAP este de max. 40 Mb, numarul acestora fiind nelimitat. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant care a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii si prevederile legale asociate acestora, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare.
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
  • Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
  • Bucuresti
  • 030084
  • Country
  • RO
  • E Mails
  • office@cnsc.ro
  • +40 213104641
  • http://www.cnsc.ro
  • +40 213104642 / +40 218900745
  • VI.4.2) Lodging of appeals
  • Lodging Of Appeals Precision
  • Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016.
  • Lodging Information For Service
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Oficiul Juridic INOE 2000
  • Str. Atomistilor nr. 409
  • Magurele
  • 077125
  • Country
  • RO
  • E Mails
  • inoe@inoe.ro
  • +40 214574522
  • www.inoe.ro
  • +40 214574522/+40 314056793
  • Notice Dispatch Date = 25.09.2017