254538-2014 - Dirbtiniai Sąnariai

İhale Tipi: Mal Alımı
İlgili Sektörler: Tıbbi Cihazlar, İlaç, Eczacılık ve Bakım Ürünleri
Kurum: Eurojust - Litvanya
İhale Tarihi: 01 Haziran 2018 12:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • VšĮ „Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė“
  • 124243848
  • Šiltnamių g. 29
  • Vilnius
  • 04130
  • Country
  • LT
  • Daina Balčetienė
  • +370 52040829
  • E Mails
  • daina.balcetiene@rvul.lt
  • Internet address(es)
  • http://www.rvul.lt
  • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
  • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • BODY_PUBLIC
  • Type Of Activity
  • HEALTH
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Individualių endoprotezų pirkimas, taikant dinaminę pirkimo sistemą.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • Type Contract
  • SUPPLIES
  • Type Supplies Contract
  • PURCHASE
  • Location Nuts
  • Location
  • Vilnius.
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) pagalba siekiama esant poreikiui DPS galiojimo laikotarpiu vykdyti konkrečius pirkimus naudojantis DPS ir su konkrečių pirkimų laimėtojais sudaryti pirkimo sutartis dėl individualių endoprotezų tiekimo. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurių orientaciniai pasiūlymai yra pripažinti tinkamais pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 33141750
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
  • F02 Division Into Lots
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Prekių kiekiai priklausys nuo perkančiųjų organizacijų poreikio įsigyti tiekėjų siūlomas prekes. Dinaminės pirkimų sistemos metu planuojama pirkimų vertė 1 600 000 LTL (be PVM).
  • No Options
  • Recurrent Contract
  • 1
  • 1
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 2
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • 1. „Pardavėjas“, uždelsęs pristatyti Prekes per 5 dienas, „Pirkėjui“ pareikalavus moka „Pirkėjui“ 0,05 % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
  • 2. „Pirkėjui“ nutraukus Sutartį prieš 5 kalendorines dienas raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. „Pardavėjas“ įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 5 % dydžio netesybas (baudą) nuo Sutarties kainos.
  • Main Financing Conditions
  • Už pristatytas Prekes, „Pirkėjas“ įsipareigoja sumokėti „Pardavėjui“ pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo ir Prekių perdavimo–priėmimo akto ar kito lygiaverčio dokumento (pvz. prekių važtaraščio) pasirašymo dienos.
  • Legal Form
  • Nereikalaujam
  • No Existence Other Particular Conditions
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • 1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
  • Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
  • 2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
  • Pateikiama:
  • 1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybės įmonės „Registrų centro“ išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
  • Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
  • Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti minėtų dokumentų.
  • 2) Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 3 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiamas dokumentas elektronine forma.
  • 3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus veikas: už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.
  • Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma.
  • 4. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. „Profesinis pažeidimas“ suprantamas kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
  • Pateikiama Tiekėjo deklaracija (pirkimo sąlygų 3 priedas). Pateikiamas dokumentas elektronine forma.
  • Pastabos. Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui, pateikiančiam pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu: kiekviena jungtinės veiklos sutarties šalis atskirai turi atitikti 1–4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus imtinai ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.
  • Jeigu tiekėjas negali pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia Tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko.
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • netaikoma.
  • Eaf Capacity Min Level
  • netaikoma.
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • netaikoma.
  • T Capacity Min Level
  • netaikoma.
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Is Electronic Auction Usable
  • No Use Electronic Auction
  • IV.3) Administrative information
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Conditions Obtaining Specifications
  • Receipt Limit Date = 01.06.2018 12:00
  • Language
  • LT
  • IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Duration in months: (from the date stated for receipt of tender)
  • Until Date = 01.07.2018
  • Conditions For Opening Tenders
  • Date Time
  • 01
  • 06
  • 2018
  • 12:00
  • Place Opening
  • Place Not Structured
  • Šiltnamių g. 29, Vilnius 025 kab. Viešųjų pirkimų skyrius.
  • Existence Authorised Persons
  • tiekėjai arba įgalioti jų atstovai.
 • Section VI: Complementary information
  • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
  • Relates To Eu Project No
  • VI.3) Additional information
  • Pirkimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis.
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.2) Lodging of appeals
  • Lodging Of Appeals Precision
  • skundų pateikimo terminai nustatyti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
  • Notice Dispatch Date = 23.07.2014