089934-2014 - Farmacijos Produktai

İhale Tipi: Mal Alımı
İlgili Sektörler: Tıbbi Cihazlar, İlaç, Eczacılık ve Bakım Ürünleri
Kurum: European Maritime Safety Agency - Litvanya
İhale Tarihi: 13 Mart 2018 09:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Viešoji įstaiga „CPO LT“
  • 302913276
  • Kęstučio g. 45
  • Vilnius
  • 08124
  • Country
  • LT
  • Ingrida Palčiauskaitė
  • +370 52053739
  • E Mails
  • i.palciauskaite@cpo.lt
  • Internet address(es)
  • http://www.cpo.lt
  • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
  • https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • BODY_PUBLIC
  • Type Of Activity
  • GENERAL_PUBLIC_SERVICES
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Vaistinių preparatų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • Type Contract
  • SUPPLIES
  • Type Supplies Contract
  • PURCHASE
  • Location Nuts
  • Location
  • Lietuvos Respublika.
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) pagalba siekiama per DPS galiojimo laikotarpį su laimėtojais sudaryti preliminariasias sutartis dėl vaistinių preparatų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą. Į DPS priimami visi tiekėjai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę orientacinį pasiūlymą. Sudarant preliminariąją sutartį, perkančioji organizacija kvies priimtus į DPS tiekėjus pateikti konkrečius pasiūlymus. Pagal preliminariąsias sutartis pagrindinės sutartys bus sudaromos naudojant CPO LT elektroninį katalogą.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 33600000
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
  • F02 Division Into Lots
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Prekių kiekiai priklausys nuo perkančiųjų organizacijų poreikio įsigyti tiekėjų siūlomas prekes. Dinaminės pirkimų sistemos galiojimo metu planuojama planuojama pirkimų vertė 500 000 000,00 LTL (be PVM).
  • No Options
  • Recurrent Contract
  • 20
  • 36
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 12
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • 1. nutraukus preliminariąją sutartį dėl preliminarioje sutartyje nuamtytų aplinkybių, tiekėjas įsipareigoja sumokėti CPO LT baudą, lygią 4 000,00 LTL (keturiems tūkstančiams litų);
  • 2. Tiekėjui atsakius sudaryti pagrindinę sutartį su užsakovu, Tiekėjas moka CPO LT baudą, lygią 500,00 LTL (penkiems šimtams litų).
  • Main Financing Conditions
  • Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už prekes pervesdamas pinigus į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.
  • Legal Form
  • Netaikoma.
  • No Existence Other Particular Conditions
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • 1. Tiekėjas (reikalavimas taikomas ir subtiekėjams), kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
  • Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
  • 2. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
  • Pateikiama:
  • 1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, jis pateikia valstybės įmonės „Registrų centro“ išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.
  • Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
  • 2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
  • 3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.
  • Pateikiamas Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
  • 4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.
  • Pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės „Registrų centro“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 90 dienų iki orientacinio pasiūlymo pateikimo dienos.
  • 5. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, nėra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai, tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą, nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
  • Pateikiama Tiekėjo deklaracija.
  • 6. Tiekėjas turi teisę verstis vaistinių preparatų gamyba ar prekyba.
  • Pateikiama:
  • 1) Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimas ir įstatai ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis pirkimo objekto specifiką atitinkančia ūkine veikla, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla;
  • 2) Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM išduodamas vaistinių preparatų platinimo licencijas (didmeninio platinimo licenciją, gamybos licenciją, gamybinės vaistinės veiklos licenciją ir kt.) reikalingas tinkamam sutarties vykdymui.
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • netaikoma.
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • netaikoma.
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Is Electronic Auction Usable
  • No Use Electronic Auction
  • IV.3) Administrative information
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Conditions Obtaining Specifications
  • Receipt Limit Date = 13.03.2018 09:00
  • Language
  • LT
  • IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Duration in months: (from the date stated for receipt of tender)
  • Until Date = 14.03.2018
  • Conditions For Opening Tenders
  • Date Time
  • 13
  • 03
  • 2018
  • 09:00
  • Place Opening
  • Place Not Structured
  • VšĮ „CPO LT“, Kęstučio g. 45, Vilnius.
  • No Existence Authorised Persons
 • Section VI: Complementary information
  • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
  • Relates To Eu Project No
  • VI.3) Additional information
  • Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis.
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.2) Lodging of appeals
  • Lodging Of Appeals Precision
  • skundų pateikimo terminai nustatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje.
  • Notice Dispatch Date = 13.03.2014