158464-2016 - Hodnotící Poradenské Služby

İhale Tipi: Hizmet Alımı
İlgili Sektörler: İş Hizmetleri ( Hukuk, Araştırma, Danışmanlık, İK, Güvenlik, Muhtelif)
Bilgi Teknolojileri Hizmetleri (Müh./Dan./Destek)
Kurum: RW-SpW-DGO2-DVHL-Direction des voies hydrauliques de Liège - Çek Cumhuriyeti
İhale Tarihi: 04 Mayıs 2018

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Authority Prior Information
  • Name Addresses Contact Prior Information
  • Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • 00551023
  • Na Poříčním právu 1/376
  • Praha 2
  • 128 01
  • Country
  • CZ
  • Petra Ingerová
  • +420 221922692
  • E Mails
  • petra.ingerova@mpsv.cz
  • Internet Addresses Prior Information
  • http://www.mpsv.cz/cs/
  • https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html
  • Further Information
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • MINISTRY
  • Type Of Activity
  • GENERAL_PUBLIC_SERVICES
  • SOCIAL_PROTECTION
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Object Supplies Services Prior Information
  • Object Supply Service Prior Information
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Dynamický nákupní systém pro standardní Evaluace.
  • Type Contract Place Delivery
  • 11
  • Site Or Location
  • Label
  • Česká republika.
  • Nuts
  • CZ0
  • Framework Agreement
  • NO
  • Quantity Scope Prior Information
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Předmětem zadávacího řízení je zavedení a užívání dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zadávání dílčích veřejných zakázek na služby související se zpracováním evaluací projektů nebo výzev financovaných z evropského sociálního fondu.
  • Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku je realizováno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). V souladu s § 94 Zákona zařadí Zadavatel do DNS dodavatele, který předloží předběžnou nabídku v souladu s požadavky Zákona a Zadavatele a splní tak podmínky pro zařazení do DNS. Po zavedení DNS bude Zadavatel zadávat veřejné zakázky v DNS dle ustanovení § 95 Zákona.
  • Při zavádění DNS a zadávání veřejných zakázek v DNS používá Zadavatel i dodavatel výlučně elektronické prostředky podle § 149 Zákona.
  • Costs Range And Currency
  • CZK
  • 27 500 000
  • F01 Division Into Lots
  • Div Into Lot No
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 79419000
  • Cpv Additional
  • 72316000
  • Cpv Code
  • 79311300
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
  • VI.3) Additional information
  • Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 vyhl. MMR č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.
  • Ad A) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v realizaci služby – evaluace.
  • 1) Evaluace jsou prováděny zejména s cílem zlepšit implementaci OPZ a měřit dosažené výsledky. Zodpovědnost za tvorbu a plnění evaluačního plánu OPZ zejména koordinace a provádění evaluačních aktivit má interní evaluační pracoviště OPZ. Zajištění evaluací vychází zejména z potřeby naplňování Evaluačního plánu Operačního programu Zaměstnanost (EP OPZ), který je zpracován na základě požadavku vycházejícího z Článku 56 Nařízení Evropského parlamentu a rady ES č. 1303/2013 za účelem zlepšení koordinace evaluací OPZ a posílení synergií evaluačních aktivit Evropského sociálního fondu (ESF) a zároveň naplňování potřeb jednotlivých projektů.
  • 2) Evaluace jsou také prováděny i jako klíčová aktivita nesoutěžních projektů.
  • Ad B) Popis předmětu veřejné zakázky. Předmětem plnění dílčí veřejné zakázky v DNS Jsou služby související se zpracováním procesních a dopadových evaluací, včetně projektů nebo výzev financovaných z evropského sociálního fondu.
  • Ad C) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Úspěšné ukončení administrace dílčí veřejné zakázky v DNS za účelem uzavření smluv s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle dílčí veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Zadavatel tak předpokládá naplnění Evaluačního plánu EP OPZ, jakož i zajištění klíčových aktivit nesoutěžních projektů.
  • Ad D) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky. Dynamický nákupní systém bude zřízen na dva roky (2016–2018).
 • Lefti Prior Information
  • Oth Info Prior Information
   • Relates To Eu Project Yes
   • Operační program Zaměstnanost (OPZ).
   • Information Regulatory Framework
   • Tax Legislation
   • Tax Legislation Value
   • http://www.mfcr.cz/
   • Environmental Protection Legislation
   • Environmental Protection Legislation Value
   • http://www.mzp.cz/
   • Employment Protection Working Conditions
   • Employment Protection Working Conditions Value
   • http://www.mpsv.cz/
   • Notice Dispatch Date = 28.01.2016

  • Section I: Contracting authority
   • I.2) Type of the contracting authority
   • Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
   • 00551023
   • Na Poříčním právu 376/1
   • Praha 2
   • 128 00
   • Country
   • CZ
   • Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
   • Petra Ingerová
   • +420 221922692
   • E Mails
   • petra.ingerova@mpsv.cz
   • Internet address(es)
   • https://www.mpsv.cz
   • https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html
   • https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html
   • Further Information
   • Specifications And Additional Documents
   • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
   • Idem
   • Type And Activities And Purchasing On Behalf
   • Type And Activities
   • Type Of Contracting Authority
   • MINISTRY
   • Type Of Activity
   • GENERAL_PUBLIC_SERVICES
   • SOCIAL_PROTECTION
   • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
   • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
  • Section II:Object of the contract
   • Description
   • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
   • Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace.
   • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
   • Type Contract
   • SERVICES
   • 11
   • Location Nuts
   • Location
   • Česká republika.
   • Nuts
   • CZ0
   • Notice Involves
   • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
   • Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby evaluace způsobem a v rozsahu blíže specifikovaném vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce. Evaluace jsou systematické a objektivní hodnocení probíhajících nebo dokončených projektů, programů nebo politik, jejich nastavení, implementace a výsledků. Cílem je určení relevance a naplnění cílů, posouzení rozvojové efektivnosti, účinku a udržitelnosti. Jde o proces stanovení důležitosti nebo významnosti určité aktivity, politiky nebo programu/projektu. V rámci DNS budou realizovány procesní, dopadové nebo strategické evaluace. Procesní evaluace hodnotí průběh implementace programu nebo intervence, zaměřuje se na probíhající procesy a jejím cílem jsou doporučení pro lepší nastavení procesů. Dopadová evaluace hodnotí dosažení plánovaných efektů/dopadů/výsledků. Nejčastěji s využitím kontrafaktuální dopadové evaluace (typ CIE) založené na statistických metodách či formou theory-based evaluace (typ TBIE) využitím metody teorie změny a případových studií. Strategická evaluace hodnotí nastavení, dosažení strategických cílů a příspěvek k jejich dosažení na úrovni celého operačního programu. Nezaměřuje se na dílčí intervence, ale hodnotí program jako celek s ohledem na dominantní témata operačního programu ve vztahu ke strategickým cílům. Předmět a specifikace předmětu plnění konkrétních dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS bude specifikován vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 95 ZVZ.
   • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
   • Cpv Main
   • 79419000
   • Cpv Additional
   • 72316000
   • Cpv Code
   • 79311300
   • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
   • YES
   • F02 Division Into Lots
   • Accepted Variants
   • NO
   • II.2) Quantity or scope of the contract
   • Nature Quantity Scope
   • II.2.1) Total quantity or scope:
   • Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých od aktuálních potřeb zadavatele.
   • Costs Range And Currency
   • CZK
   • 27 500 000
  • Section III: Legal, economic, financial and technical information
   • Contract Relating Conditions
   • Deposits Guarantees Required
   • Bude konkretizované vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce.
   • Main Financing Conditions
   • Bude konkretizované vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce.
   • F02 Conditions For Participation
   • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
   • Kvalifikovaným dodavatelem je dodavatel, který: prokáže základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) způsobem dle § 53 odst. 3 ZVZ. Prokáže profesní kvalifikační předpoklady:
   • ad1) splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) ZVZ prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
   • ad2) splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) ZVZ prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
   • F02 Economic Financial Capacity
   • III.2.2) Economic and financial ability
   • Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
   • Eaf Capacity Min Level
   • Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek Zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, bude vhodné, aby v nabídce byla předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
   • Technical Capacity Lefti
   • IV.1) Type of procedure
   • Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) ZVZ: Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být:
   • ad1) osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli; nebo
   • ad2) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo
   • ad 3)smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle odrážky druhé od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) ZVZ: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. Seznam významných služeb je uchazeč povinen předložit ve formě čestného prohlášení v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky (název objednatele,název významné služby,popis poskytnuté služby,doba a místo poskytnutí služby,označení, zda se jedná o veřejného nebo soukromého objednatele a údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení objednatele). Osvědčení uchazeče o poskytnutí služby musí obsahovat následující údaje (název objednatele,popis poskytnuté služby,dobu a místo poskytnuté služby).
   • T Capacity Min Level
   • Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) ZVZ: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 významné služby, jejichž předmět byl obdobný předmětu tohoto DNS. Předmětem služby „obdobné předmětu tohoto DNS“ se rozumí zpracování evaluace zaměřené minimálně na jednu z následujících oblastí: na rozvoj lidských zdrojů; rovné příležitostí; zvyšování zaměstnanosti; sociální integrace; sociální služby; rozvoj veřejné správy, s minimálním finančním objemem 100 000 CZK bez DPH (za každou službu obdobnou předmětu tohoto DNS).
   • Services Contracts Specific Conditions
   • No Exec Service Reserved Particular Profession
  • Section IV: Procedure
   • Type Of Procedure
   • IV.1.1) Type of procedure
   • Pt Open
   • IV.2) Award criteria
   • IV.2.1) Award criteria
   • Most Economically Advantageous Tender
   • Criteria Stated In Other Document
   • Is Electronic Auction Usable
   • No Use Electronic Auction
   • IV.3) Administrative information
   • IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
   • DNS_01_00
   • Previous Publication Information Notice F2
   • Previous Publication Exists F2
   • Previous Publication Notice F2
   • Prior Information Notice F2
   • PRIOR_INFORMATION_NOTICE
   • 2016/S 023-036780
   • Date Oj = 03.02.2016
   • Conditions Obtaining Specifications
   • Receipt Limit Date = 04.05.2018 00:00
   • Language
   • CS
   • Conditions For Opening Tenders
   • No Existence Authorised Persons
  • Section VI: Complementary information
   • Relates To Eu Project Yes
   • ESF.
   • VI.3) Additional information
   • DNS je zaváděno na 24 měsíců. Lhůta pro podání předběžných nabídek – S ohledem na ustanovení § 94 odst. 1 ZVZ zadavatel umožňuje podat předběžnou nabídku po celou dobu trvání DNS pomocí elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html) Zadavatel posoudí předběžnou nabídku do 15 dnů ode dne jejího doručení. Tuto lhůtu může zadavatel přiměřeně prodloužit za předpokladu, že v mezidobí neučiní žádnou výzvu k podání nabídek. První dílčí veřejnou zakázku v rámci DNS zadavatel plánuje vyhlásit v červnu 2016. Otevírání předběžných nabídek – Otevírání předběžných nabídek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání předběžných nabídek. V souladu s § 72 odst. 4 ZVZ zadavatel informuje zájemce o tom, že se nebude konat veřejné otevírání předběžných nabídek dle § 71 odst. 7 ZVZ. Posouzení předběžných nabídek – Předběžné nabídky posoudí hodnotící komise ustanovená k tomuto účelu zadavatelem. Zadavatel předá hodnotící komisi předběžné nabídky dodavatelů včetně seznamu podaných předběžných nabídek. Hodnotící komise posoudí došlé předběžné nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Do DNS budou zařazení zájemci, kteří podali předběžnou nabídku prokazující splnění požadavků dle článku 9 této zadávací dokumentace. Zájemce, jehož předběžná nabídka při posuzování předběžných nabídek nesplnila výše uvedená hlediska, zadavatel ze zadávacího řízení bezodkladně odmítne a do DNS tohoto zájemce nezařadí. Odmítnutí, včetně uvedení důvodů, zadavatel odmítnutým zájemcům bezodkladně písemně oznámí. Zadavatel upozorňuje, že odmítnutí zařazení dodavatele do DNS v souladu s § 94 odst. 4 ZVZ neznamená vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Jinými slovy to neznamená, že dodavatel nemůže podat předběžnou nabídku znovu, protože podle § 94 odst. 1 ZVZ zadavatel umožní po celou dobu trvání DNS každému dodavateli podat předběžnou nabídku. Hodnotící kritéria pro zadávání veřejných zakázek v DNS – Zadavatel ve smyslu § 93 odst. 7 písm. c) ZVZ nespecifikuje hodnotící kritéria pro zadávání dílčích veřejných zakázek v DNS, neboť to s ohledem na časový odstup mezi zadáváním dílčích veřejných zakázek v DNS není vhodné. Hodnotící kritéria proto budou vždy specifikována ve výzvě k podání nabídek u jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS.
   • VI.4) Procedures for appeal
   • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
   • Contact Data Without Responsible Name
   • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   • třída Kpt. Jaroše 7
   • Brno
   • 604 55
   • Country
   • CZ
   • E Mails
   • posta@compet.cz
   • +420 542167111
   • https://www.uohs.cz/
   • +420 542167112
   • VI.4.2) Lodging of appeals
   • Lodging Of Appeals Precision
   • Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů.
   • Lodging Information For Service
   • Contact Data Without Responsible Name
   • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   • třída Kpt. Jaroše 7
   • Brno
   • 604 55
   • Country
   • CZ
   • E Mails
   • posta@compet.cz
   • +420 542167111
   • https://www.uohs.cz/
   • +420 542167112
   • Notice Dispatch Date = 03.05.2016