277549-2014 - Poland-warsaw: Environmental Monitoring Other Than For Construction

İhale Tipi:
İlgili Sektörler: Mimarlık, İnşaat Mühendisliği Ve İnceleme Hizmetleri
Çevre, Atık, Çöp Yönetim ve İşletmesi, Temizlik Hizmetleri
Kurum: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - Polonya
İhale Tarihi: 25 Eylül 2014

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

Contract notice – utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Contact point(s): Departament Zakupów bud. C6 pok. 29
For the attention of: Beata Flint
01-224 Warszawa
POLAND
Telephone: +48 226917991 / 225894864
E-mail: beata.flint@pgnig.pl, przetargi@pgnig.pl
Fax: +48 226918921

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.pgnig.pl

Further information can be obtained from: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Contact point(s): Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział Geologii i Eksploatacji
For the attention of: Renata Kłóta
01-224 Warszawa
POLAND
Telephone: +48 683291217 / 725053875
E-mail: renata.klota@pgnig.pl
Fax: +48 683291365
Internet address: www.pgnig.pl

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Contact point(s): Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział Geologii i Eksploatacji
For the attention of: Renata Kłóta
01-224 Warszawa
POLAND
Telephone: +48 683291217 / 725053875
E-mail: renata.klota@pgnig.pl
Fax: +48 683291365
Internet address: www.pgnig.pl

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

90711500, 71326000, 71510000

Description
Environmental monitoring other than for construction.
Ancillary building services.
Site-investigation services.

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Część I – przeprowadzenie badań stanu środowiska gruntowo-wodnego dla prac poszukiwawczych realizowanych przez PGNiG SA.
1)Short description:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań stanu środowiska gruntowo-wodnego dla prac wiertniczych etap przed rozpoczęciem prac przygotowawczych oraz po zakończeniu wierceń i/lub zabiegów specjalnych w otworze. Zasięg prowadzonych badań dotyczy terenu zajmowanego pod wiertnię oraz terenu wokół wiertni w odległości do 500 m od granic terenu wiertni (w zależności od lokalizacji budynków mieszkalnych i ujęć wód może ona być większa niż 500 m, jednakże nie przekroczy odległości 1,5 km).
Badania będą prowadzone przez Wykonawcę w laboratoriach posiadających akredytacje zgodnie z normą PN-EN ISO 17025 dla wskazanych rodzajów oznaczeń. Pobór prób będzie zgodny z wymaganiami i metodami laboratorium akredytowanego. Szczegółowy zakres oznaczeń fizyko-chemicznych w załączniku nr 1 czy w wymaganiach technicznych.
Opracowanie raportów z wynikami badań laboratoryjnych oraz prac terenowych zawierających mapy, załączniki graficzne i wnioski ze zrealizowanych badań i prac, porównanie do obowiązujących standardów środowiskowych.
Wykonywane zamówienie podlega m.in. przepisom: Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r. z póź. zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r., poz. 210), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U.2002 nr 165 poz.1359), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1545), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2008 nr 143 poz. 896).
2)Common procurement vocabulary (CPV)

90711500, 71326000, 71510000

3)Quantity or scope:
Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość 414 000 EUR.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)
Lot No: 2 Lot title: Część II – przeprowadzenie inwentaryzacji stanu technicznego budynków mieszkalnych, budynków i budowli dla prac poszukiwawczych realizowanych przez PGNiG SA.
1)Short description:
Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się w otoczeniu planowanych prac wiertniczych i specjalnych w zasięgu oddziaływania terenu wiertni w odległości do 500 m od granic terenu wiertni (w zależności od lokalizacji budynków mieszkalnych może ona być większa niż 500 m). Opracowanie raportów z wynikami inwentaryzacji i dokumentacji zdjęciowej oraz ekspertyzy końcowej, która w przypadku stwierdzenia szkód budowlanych ma zawierać wycenę szkód wg. Określonej i wskazanej w raporcie metodologii. Wykonywane zamówienie podlega przepisom:
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r. z późn. zm), Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2006 nr 156 poz.1118 - t.j.z późn. zm.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

90711500, 71326000, 71510000

3)Quantity or scope:
Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość 414 000 EUR.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section IV: Procedure

IV.3)Administrative information
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
25.9.2014 - 12:30
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.