386003-2017 - Usługi İnżynierii Projektowej W zakresie İnżynierii Lądowej İ wodnej

İhale Tipi: Hizmet Alımı
İlgili Sektörler: Mimarlık, İnşaat Mühendisliği Ve İnceleme Hizmetleri
Kurum: SA d'HLM Les Foyers - Polonya
İhale Tarihi: 15 Kasım 2017 09:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Nadleśnictwo Nidzica
  • Dębowa 2A
  • Nidzica
  • 13-100
  • Country
  • PL
  • Justyna Rogowska
  • +48 896252841
  • E Mails
  • nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl
  • +48 896252879
  • Internet address(es)
  • http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_nidzica
  • Further Information
  • Specifications And Additional Documents
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Nidzica-jednostka nieposiadajaca osobowości prawnej
  • Type Of Activity
  • ENVIRONMENT
  • leśnictwo
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: „Budowa zbiorników małej retencji w Leśnictwie Napiwoda, w Leśnictwie Wykno, w Leśnictwie Glinki”, na podstawie założeń lokalizacyjno – środowiskowych wstępnej lokalizacji urządzeń wodnych.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • SERVICES
  • Location Nuts
  • Location
  • Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr ewidencyjnych: 3041/2 obręb Napiwoda, 3274/1 obręb Orłowo, 3097/1 Jabłonka, gm. Nidzica. Działki te położone są na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, wobec którego obowiązuje Uchwała Nr XV/284/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.3.2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1450), zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/755/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.5.2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/284/12 z dnia 27.3.2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Poz. 2258), a także w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007. Dla wskazanego obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych, zatwierdzony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20.3.2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru, zmieniony zarządzenie zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007.
  • Notice Involves
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu kompletnej (w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie i wykonanie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych) dokumentacji projektowej zadania pt.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: „Budowa zbiorników małej retencji w Leśnictwie Napiwoda, w Leśnictwie Wykno, w Leśnictwie Glinki”, na podstawie założeń lokalizacyjno – środowiskowych wstępnej lokalizacji urządzeń wodno-melioracyjnych, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w każdym z ww. przypadków wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, a także pełnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji inwestycji w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji.
  • Sporządzający dokumentację zobowiązany jest do:
  • 1) sporządzenia mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych,
  • 2) sporządzenia studium wykonalności,
  • 3) sporządzenia operatu wodno-prawnego,
  • 4) sporządzenia wniosku i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Koszty uzyskania ww. dokumentów ponosi Wykonawca.
  • 5) sporządzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego, opracowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w oparciu o niezbędne pomiary geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne i gruntowe wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami,
  • 6) sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót z elementami formularza ofertowego,
  • 7) sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR),
  • 8) sporządzenie wniosku i uzyskania w imieniu Zamawiającego (Inwestora) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w celu realizacji ww. zadania wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Koszty uzyskania ww. dokumentów ponosi Wykonawca,
  • 9) pełnienia nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji inwestycji w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji.
  • Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich wymaganych prawem przez właściwe organy projektów, uzgodnień i decyzji.
  • Dopuszcza się zmiany lokalizacji obiektów określonej na poziomie wstępnego projektu po wykonaniu map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, z zastrzeżeniem, że stałą i niepodlegającą zmianom jest minimalna wielkość retencjonowanej wody. Celem inwestycji jest retencjonowanie wody dla celów przyrodniczych.
  • Opracowanie musi zawierać:
  • a) dokumentację kosztorysowo-projektową w wersji papierowej w kompletach, w tym:
  • — mapę sytuacyjno-wysokościową dla celów projektowych – 3 egzemplarze;
  • — koncepcję projektu oczka wodnego – 2 egzemplarze;
  • — projekt budowlany – 4 egzemplarze;
  • — projekt wykonawczy – 6 egzemplarzy;
  • — studium wykonalności – 2 egzemplarze;
  • — operat wodno-prawny – 2 egzemplarze;
  • — ostateczną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, – ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi; – kosztorys inwestorski, przedmiar robót z elementami formularza ofertowego – 2 egzemplarze;
  • — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) -2 egzemplarze;
  • — raport oddziaływania na środowisko – jeśli będzie wymagany,
  • b) ww. dokumentację w wersji elektronicznej j.n.
  • — w wersji elektronicznej na płycie CD projekt wykonawczy w formacie Adobe Acrobat (.pdf), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski w formacie MS – Office (.doc, .xls) lub Adobe Acrobat (.pdf). Elementy graficzne dokumentacji należy przedłożyć w postaci plików w powszechnie rozpoznawalnych formatach (.bmp, .tif, .jpg, .gif) bądź dołączyć oprogramowanie pozwalające odczytać te pliki.
  • W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także dokonanie przez Wykonawcę wszelkich uzupełnień (szczególnie aktualizacja kosztorysu inwestorskiego) i poprawek także po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie wynagrodzenia.
  • Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:
  • a) etap I – przedstawienie wstępnej koncepcji dokumentacji projektowej (tj. sposobu zaprojektowania oczek wodnych z uwzględnieniem proponowanych rozwiązań w zakresie określonym w założeniach lokalizacyjnych do projektu oraz w Podręczniku wdrażania projektów), zorganizowanie spotkania w siedzibie Zamawiającego połączonego z wizytą terenową z przedstawicielem Zamawiającego i dyskusją nad wstępną koncepcją dokumentacji projektowej (zakończonego spisaniem protokołu); Zamawiający w terminie 10 dni od przedstawienia wstępnej koncepcji wnosi na piśmie uwagi do przedstawionej dokumentacji wstępnej – 45 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą,
  • b) etap II – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w każdym z ww. przypadków wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, *(termin określony w ofercie).
  • * 31.08.2018 r. – to maksymalny termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego.
  • * Minimalny realny termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego to 30.6.2018 r.
  • c) etap III – pełnienie nadzoru autorskiego – do dnia końcowego odbioru robót budowlanych realizowanych na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem (maksymalny termin realizacji inwestycji do 31.12.2019 r.).
  • Dokumentacja projektowa musi być wykonana w oparciu o:
  • a) ustawę z dnia 7.7.1994 roku- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
  • b) ustawę z dnia 18.7.2001 roku – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.),
  • c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 1 i 2 w/w rozporządzenia,
  • d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
  • e) podręcznik wdrażania projektów. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. cz. I i cz. II – odpowiednio załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ.
  • f) założenia wstępnej lokalizacji urządzeń wodno- melioracyjnych – załącznik nr 9 do SIWZ.
  • Cechy techniczne, normy, wymagania techniczne i jakościowe, ilość i rodzaj: Wstępna ilość urządzeń została określona na poziomie budowy 3 szt. zbiorników wodnych.
  • (Ww. urządzenia powinny być zaprojektowane według:
  • — Założenia wstępnej lokalizacji urządzeń wodno- melioracyjnych – załącznik nr 9 do SIWZ;
  • — Podręcznika wdrażania projektów. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. cz. I i cz. II – odpowiednio załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ;
  • — Oczka wodne należy zaprojektować z zastosowaniem rozwiązań przedstawionych w załączonej do oferty koncepcji projektu oczka wodnego).
  • Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr ewidencyjnych: 3041/2 obręb Napiwoda, 3274/1 obręb Orłowo, 3097/1 Jabłonka, gm. Nidzica. Działki te położone są na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, wobec którego obowiązuje Uchwała Nr XV/284/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.3.2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1450), zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/755/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26.5.2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/284/12 z dnia 27.3.2012 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Poz. 2258), a także w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007. Dla wskazanego obszaru Natura 2000 ustanowiono plan zadań ochronnych, zatwierdzony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20.3.2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru, zmieniony zarządzenie zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007.
  • Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty dotyczące przedsięwzięcia muszą być oznaczone znakami Funduszy Europejskich, zgodnie z wytycznymi zwartymi w Podręczniku wdrażania projektów. cz. I i cz. II – Załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 71322000
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • NO
  • F02 Division Into Lots
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu kompletnej (w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie i wykonanie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych) dokumentacji projektowej zadania pt.: „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: „Budowa zbiorników małej retencji w Leśnictwie Napiwoda, w Leśnictwie Wykno, w Leśnictwie Glinki”, na podstawie założeń lokalizacyjno – środowiskowych wstępnej lokalizacji urządzeń wodno-melioracyjnych, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w każdym z ww. przypadków wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, a także pełnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji inwestycji w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, tj. do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji.
  • Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.
  • Costs Range And Currency
  • PLN
  • 11 400
  • No Options
  • No Recurrent Contract
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • Interval Date
  • Start Date = 01.12.2017
  • End Date = 31.08.2018
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 343 PLN (słownie: trzysta czterdzieści trzy 00/100 zł)
  • Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
  • Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  • 1) pieniądzu,
  • 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  • 3) gwarancjach bankowych,
  • 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  • 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
  • Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BOŚ SA O/Olsztyn nr rachunku: 90 1540 1072 2001 5071 0710 0001 z adnotacją „WADIUM MRN N. NIDZICA”.
  • Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
  • Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
  • Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Kasa – pokój nr 25). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
  • Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
  • 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
  • 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
  • 3) kwotę gwarancji/poręczenia,
  • 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.
  • 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
  • 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % ceny zamówienia.
  • 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  • 1) pieniądzu;
  • 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  • 3) gwarancjach bankowych;
  • 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  • 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • 4. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
  • 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
  • 6. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, winny zawierać następujące elementy:
  • a) nazwę Wykonawcy (zobowiązanego) i jego siedzibę;
  • b) nazwę beneficjenta ( Zamawiającego );
  • c) nazwę gwaranta lub poręczyciela;
  • d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona;
  • e) sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania, na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy;
  • f) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w pkt 14 i 15.
  • 7. Z chwilą zaistnienia nienależytego wykonania umowy, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji.
  • 8. Zamawiający dopuszcza wniesienie gwarancji zawierającej wszystkie istotne postanowienia:
  • — klauzulę o nieodwołalnym i bezwarunkowym charakterze gwarancji;
  • — klauzulę – płatne na pierwsze pisemne żądanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania zapłaty;
  • — klauzulę o zapłacie na podstawie wyłącznie pisemnego oświadczenia Beneficjenta o tym że żądana kwota jest mu należna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bez konieczności dołączania do żądania, dodatkowych dokumentów wskazujących na zasadność lub podstawę żądania zapłaty;
  • — klauzulę o braku obowiązku powiadamiania Gwaranta o zmianach do umowy oraz braku wpływu dokonywanych zmian na zobowiązanie Gwaranta;
  • — klauzulę o poddaniu ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć na tle realizacji gwarancji pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Beneficjenta.
  • Za niedopuszczalne i skutkujące odmową przyjęcia gwarancji będą w szczególności zapisy gwarancji:
  • — o zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego jedynie z tytułu zapłaty kar umownych;
  • — o zabezpieczeniu zapłaty roszczeń Zamawiającego z wyłączeniem kar umownych.
  • 9. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału, nie później niż w dniu podpisania umowy.
  • 10. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, wyłoniony Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego najpóźniej dzień przed terminem podpisania umowy, z oznaczeniem zamówienia.
  • 11. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
  • 12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
  • 13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmian form zabezpieczenia na jedną lub kilka z dopuszczonych form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
  • 14. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
  • 15. Kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 15-go dnia po upływie okresu rękojmi za wady.
  • 16. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.
  • Main Financing Conditions
  • Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym.
  • 1. Wynagrodzenie płatne będzie po odbiorze Przedmiotu Umowy na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury.
  • 2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru prac.
  • 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  • 4. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
  • 5. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
  • 6. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.
  • 7. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka konsorcjum upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.
  • Legal Form
  • W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
  • a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  • b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
  • c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  • d) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. d – l SIWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
  • e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
  • f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
  • Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
  • W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
  • Existence Other Particular Conditions
  • Dokumentacja projektowa musi być wykonana w oparciu o:
  • a) ustawę z dnia 7.7.1994 roku- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
  • b) ustawę z dnia 18.7.2001 roku – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.),
  • c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 1 i 2 w/w rozporządzenia,
  • d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),
  • e) podręcznik wdrażania projektów. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. cz. I i cz. II – odpowiednio załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ.
  • f) założenia wstępnej lokalizacji urządzeń wodno- melioracyjnych – załącznik nr 9 do SIWZ.
  • Cechy techniczne, normy, wymagania techniczne i jakościowe, ilość i rodzaj: Wstępna ilość urządzeń została określona na poziomie budowy 3 szt. zbiorników wodnych.
  • (Ww. urządzenia powinny być zaprojektowane według:
  • — Założenia wstępnej lokalizacji urządzeń wodno- melioracyjnych – załącznik nr 9 do SIWZ;
  • — Podręcznika wdrażania projektów. Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. cz. I i cz. II – odpowiednio załącznik nr 7 i nr 8 do SIWZ;
  • — Oczka wodne należy zaprojektować z zastosowaniem rozwiązań przedstawionych w załączonej do oferty koncepcji projektu oczka wodnego).
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • 7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
  • a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 2 do SIWZ, jednakże z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument zamówienia.
  • W JEDZ należy podać następujące informacje:
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust.
  • 1 pkt 16 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust.
  • 1 pkt 17 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust.
  • 1 pkt 18 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust.
  • 5 pkt 1 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust.
  • 5 pkt 2 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;
  • — na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ;
  • — na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej – informacje nt. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które podać należy w Części IV, lit. B, pkt 5 JEDZ;
  • — na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonaniu projektu technicznego odpowiadającego rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w SIWZ, które podać należy w Części IV lit. C pkt 1b JEDZ;
  • We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.
  • — na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, które podać należy w Części IV lit. C pkt 2 JEDZ.
  • We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania.
  • JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
  • b) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
  • Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
  • c) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
  • Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
  • d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
  • e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  • f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  • g) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  • h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);
  • i) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);
  • j) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ),
  • k) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);
  • l) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);
  • Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – l Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
  • Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – l powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.
  • 7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).
  • Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.
  • 7.3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. pkt 3 ppkt 3.1. – 3.2.) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 6.2. pkt 2) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  • Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany do:
  • 1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ.
  • JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
  • 2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. d – l. Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. d – l Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
  • 7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
  • 1) o których mowa w pkt 7.1. lit. d), e) i f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  • 2) o których mowa w pkt 7.1. lit. g) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.
  • 7.5. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.4. ust. 1 lit. a) oraz w rozdziale 7 pkt 7.4. ust. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.4. ust. 1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  • 7.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.5. stosuje się odpowiednio.
  • 7.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
  • 7.8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
  • 7.9. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
  • a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  • b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
  • c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
  • d) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. lit. d – l obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
  • e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
  • f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
  • Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
  • 7.10. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1. należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
  • 7.11. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) jednolity europejski dokument zamówienia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. W przypadku wyboru przez Wykonawcę formy elektronicznej jednolity europejski dokument zamówienia należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
  • 7.12. Zamawiający informuje, iż na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy.
  • 7.13. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej – informacje nt. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które podać należy w Części IV, lit. B, pkt 5 JEDZ.
  • Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
  • Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
  • Eaf Capacity Min Level
  • W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej.
  • Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000 PLN.
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonaniu projektu technicznego odpowiadającego rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w SIWZ, które podać należy w Części IV lit. C pkt 1b JEDZ;
  • We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.
  • dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
  • Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
  • na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonaniu projektu technicznego odpowiadającego rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w SIWZ, które podać należy w Części IV lit. C pkt 1b JEDZ;
  • We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.
  • — na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, które podać należy w Części IV lit. C pkt 2 JEDZ.
  • We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień bądź kwalifikacji (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania.
  • T Capacity Min Level
  • W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:
  • 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
  • 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej.
  • Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000 PLN.
  • 3) zdolności technicznej lub zawodowej.
  • 3.1 Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonanie projektu na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonaniu projektu technicznego odpowiadającego rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w SIWZ, o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN brutto każda,
  • 3.2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
  • Services Contracts Specific Conditions
  • No Exec Service Reserved Particular Profession
  • Requests Names Professional Qualifications
  • YES
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Pt Open
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Most Economically Advantageous Tender
  • Criteria Stated Below
  • Criteria Definition
  • 1
  • 1. Cena
  • 60
  • 2
  • 2. Skrócenie maksymalnego terminu realizacji zamówienia.
  • 20
  • 3
  • 3. Ocena jakości
  • 20
  • Is Electronic Auction Usable
  • No Use Electronic Auction
  • IV.3) Administrative information
  • IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
  • Z.7211.3.2017.ZO
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Conditions Obtaining Specifications
  • Receipt Limit Date = 15.11.2017 09:00
  • Language
  • PL
  • IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Duration in months: (from the date stated for receipt of tender)
  • 60
  • Conditions For Opening Tenders
  • Date Time
  • 15
  • 11
  • 2017
  • 10:00
  • Place Opening
  • Place Not Structured
  • Nidzica
  • No Existence Authorised Persons
 • Section VI: Complementary information
  • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
  • Relates To Eu Project Yes
  • Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.
  • Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej (Fundusz Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  • Wartość projektu:
  • Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000 PLN
  • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000 PLN
  • Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000 PLN.
  • VI.3) Additional information
  • Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.8.2018 r. ( jest to maksymalny termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego).
  • * Minimalny realny termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego to 30.6.2018 r.
  • *Termin realizacji namówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy. Z uwagi na brak możliwości ujęcia w formularzu takiego zapisu, wpisano przybliżony termin rozpoczęcia realizacji zamówienia.
  • VI.4) Procedures for appeal
  • VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
  • ul. Postępu 17A
  • Warszawa
  • 02-676
  • Country
  • PL
  • E Mails
  • odwolania@uzp.gov.pl
  • +48 224587840
  • https://www.uzp.gov.pl/
  • +48 224587800
  • VI.4.2) Lodging of appeals
  • Lodging Of Appeals Precision
  • 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
  • 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
  • 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
  • 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
  • 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
  • 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
  • Lodging Information For Service
  • Contact Data Without Responsible Name
  • Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
  • ul. Postępu 17A
  • Warszawa
  • 02-676
  • Country
  • PL
  • E Mails
  • odwolania@uzp.gov.pl
  • +48 224587840
  • https://www.uzp.gov.pl/
  • +48 224587800
  • Notice Dispatch Date = 27.09.2017