276985-2014 - Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

İhale Tipi: Hizmet Alımı
İlgili Sektörler: Her Türlü Bakım Onarım Hizmetleri (Mek/Elekt/İnş)
Kurum: Eurojust - Bulgaristan
İhale Tarihi: 01 Eylül 2014 16:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Authority Prior Information
  • Name Addresses Contact Prior Information
  • УСБАЛССЗ „Света Екатерина“ ЕАД
  • 831605845
  • бул. „Пенчо Славейков“ № 52А
  • София
  • 1431
  • Country
  • BG
  • отдел „Пазарни проучвания и доставки“
  • Юлия Добрева
  • +359 29159454
  • E Mails
  • jdobreva@uhsek.com
  • +359 29159443
  • Internet Addresses Prior Information
  • www.uhsek.com
  • Further Information
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • Type Of Contracting Authority
  • BODY_PUBLIC
  • Type Of Activity
  • HEALTH
  • I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
  • The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 • Object Supplies Services Prior Information
  • Object Supply Service Prior Information
  • 1
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • “Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД.
  • Type Contract Place Delivery
  • 27
  • Site Or Location
  • Label
  • сградата на УСБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД, гр. София, бул. "Пенчо Славейков" № 52А и/или Клиника по съдова хирургия и ангиология, ул. „Коньовица“ №65, разположена на територията на НКБ.
  • Framework Agreement
  • NO
  • Quantity Scope Prior Information
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Обектът на обществената поръчка, включва: 1. Ежедневно приготвяне и доставяне на храна в индивидуални термоустойчиви кутии и съдове, собственост на Изпълнителя, след получена от възложителя писмена заявка, приготвяна чрез използване на висококачествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки и съгласно изискванията на Диети с № 1 – 15, съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на МЗ, Наредба № 23/19.7.2005 г. на министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението, при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър външен вид и изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия съобразно нормите за болнично хранене; 2. Количеството обхваща ежедневната нужда на болницата от приготвяне на храна за пациентите при прогнозирано среднодневно количество – 139 порции за закуска, обяд и вечеря. Количествата и видовете храна за всяко хранене се определят в заявка, подадена от Възложителя до 09,00 ч. на предходния ден, а за новопостъпили пациенти – до 12,00 ч. на същия ден; количествата храна, заявени от Възложителя, се доставят както следва: закуска: от 07,00 часа до 07,30 часа; обяд - от 11,30 часа до 12,00 часа и вечеря - от 17,30 часа до 18,00 часа; 3. Доставяне на готовата храна със собствен транспорт на участника, който следва да отговаря на хигиеннните изисквания за транспорт на хранителни продукти. 4. Предложената храна за пациентите следва да включва пълно дневно меню, състоящо се от закуска, обяд и вечеря, като специфичните диети, изискващи повече от три хранения на ден, следва да бъдат включени и калкулирани в дневното меню. Към всяка диета следва да бъде предвидено и необходимото количество хляб; 5. Приемане, измиване и дезинфекциране от страна на Изпълнителя на използваната от Възложителя посуда; 6. Предмета на поръчката се изпълнява съгласно условията на Възложителя и действащите в страната стандарти и нормативни документи; 7. Възложителят си запазва правото да поръчва различни по вид и брой диети, както и в изключителни случаи да увеличава или намалява количеството на готовата храна, както и да изисква в рамките на договорената цена за 1 храноден промени в състава, калоричността и вида на храната.
  • F01 Division Into Lots
  • Div Into Lot No
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 55523000
  • 2
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • “Услуги по събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане на битови и опасни болнични отпадъци от УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД”
  • Type Contract Place Delivery
  • 16
  • Site Or Location
  • Label
  • Място на събиране на битовите и опасните болнични отпадъци: товарния вход и изход на УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД, град София, бул. "Пенчо Славейков" № 50, с партиден №М383 и бул."Пенчо Славейков" № 52А, с партиден № М477.
  • Nuts
  • BG411
  • Framework Agreement
  • NO
  • Quantity Scope Prior Information
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • “Услуги по събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане на битови и опасни болнични отпадъци от УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД”. Обектът на обществената поръчка включва:
  • 3.1. Услуги по събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане на:
  • А/ Битови отпадъци /смесени и отпадъци, преминали обработка чрез инсталацията за физико-химично третиране на СБАЛССЗ „Света Екатерина”, съгласно Решение №12–ДО-1092-00/10.02.2010 г., издадено от РИОСВ – София на името на СБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД / и
  • Б/ Опасни болнични отпадъци;
  • 3.2. Прогнозните месечни количества на отпадъците, които Изпълнителят следва да събира, транспортира и предава за оползотворяване или обезвреждане, са следните:
  • 3.2.1. За битови отпадъци – 6 000 кг. на месец;
  • 3.2.2. За опасни отпадъци – 4 000 кг. на месец;
  • 3.3. Услугите по събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане на битови и опасни болнични отпадъци, се извършват три пъти на ден в следните часове:
  • 3.3.1. от 06,30 часа до 07,00 часа;
  • 3.3.2. от 13,30 часа до 14,00 часа;
  • 3.3.3. от 19,00 часа до 19,30 часа;
  • 3.4. Изпълнителят следва да събира опасните отпадъци в пластмасови контейнери.
  • F01 Division Into Lots
  • Div Into Lot No
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 90524400
  • 3
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване за нуждите на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД.
  • Type Contract Place Delivery
  • 1
  • Site Or Location
  • Label
  • сградата на УСБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД, гр. София, бул. "Пенчо Славейков" № 52А и/или Клиника по съдова хирургия и ангиология, ул. „Коньовица“ № 65.
  • Nuts
  • BG411
  • Framework Agreement
  • NO
  • Quantity Scope Prior Information
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване за нуждите на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД.
  • F01 Division Into Lots
  • Div Into Lot No
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 50400000
  • 4
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД.
  • Type Contract Place Delivery
  • 23
  • Site Or Location
  • Label
  • Място на изпълнение - територията на УСБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД.
  • Nuts
  • BG411
  • Framework Agreement
  • NO
  • Quantity Scope Prior Information
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УСБАЛССЗ “Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УСБАЛССЗ „Света Екатерина” ЕАД.
  • F01 Division Into Lots
  • Div Into Lot No
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 79713000
  • 5
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Избор на оператор за отпечатване, опаковане и доставка на ваучери за храна за нуждите на УСБАЛССЗ”Света Екатерина” ЕАД
  • Type Contract Place Delivery
  • 27
  • Site Or Location
  • Label
  • УСБАЛССЗ "Света Екатерина" ЕАД, гр. София, бул. "Пенчо Славейков" № 52А.
  • Nuts
  • BG411
  • Framework Agreement
  • NO
  • Quantity Scope Prior Information
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • Обектът на обществената поръчка обхваща осигуряване на ваучери за храна на служителите в УСБАЛССЗ ”Света Екатерина” ЕАД на основание чл. 209 от ЗКПО и член 13, ал. 1 от Наредба № 7 от 9.7.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, изд. от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите (с последно изменение в ДВ бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.1.2013 г.).
  • F01 Division Into Lots
  • Div Into Lot No
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • Cpv Code
  • 30199770
 • Lefti Prior Information
  • Oth Info Prior Information
   • Relates To Eu Project No
   • Notice Dispatch Date = 28.02.2014

  Contract notice

  Services

  Directive 2004/18/EC

  Section I: Contracting authority

  I.1)Name, addresses and contact point(s)

  USBALSSZ „Sveta Ekaterina“ EAD
  bul. „Pencho Slaveykov“ 52a
  Contact point(s): otdel „Pazarni prouchvaniya i dostavki“
  For the attention of: Yuliya Dobreva
  1431 Sofiya
  BULGARIA
  Telephone: +359 29159454
  Fax: +359 29159443

  Internet address(es):

  General address of the contracting authority: www.uhsek.com

  Electronic access to information: www.uhsek.com

  Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

  Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

  Tenders or requests to participate must be sent to: УСБАЛССЗ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД
  бул. "Пенчо Славейков" № 52А
  Contact point(s): Деловодство
  For the attention of: Силвия Златкова
  831605845 София
  BULGARIA
  Telephone: +359 29159444

  Section II: Object of the contract

  II.1)Description
  II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

  50400000

  Description
  Repair and maintenance services of medical and precision equipment.

  Section IV: Procedure

  IV.3)Administrative information
  IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
  Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 22.8.2014 - 16:30
  IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
  1.9.2014 - 16:30
  IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
  Bulgarian.