003969-2017 - Ziekenhuisbedden

İhale Tipi: Mal Alımı
İlgili Sektörler: Tıbbi Cihazlar, İlaç, Eczacılık ve Bakım Ürünleri
Kurum: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen - Belçika
İhale Tarihi: 14 Şubat 2018 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 • Section I: Contracting authority
  • I.2) Type of the contracting authority
  • Emmaus VZW
  • Edgard Tinellaan 1c
  • Mechelen
  • 2800
  • Country
  • BE
  • De heer Johan Vertommen
  • +32 153045132
  • E Mails
  • johan.vertommen@emmaus.be
  • +32 15446710
  • Further Information
  • Specifications And Additional Documents
  • Contact Data
  • U kan de opdrachtdocumenten op volgende website verkrijgen
  • http://cloud.3p.eu/Downloads/1/352/TF/2016
  • Tenders Requests Applications Must Be Sent To
  • Idem
  • Type And Activities And Purchasing On Behalf
  • Type And Activities
  • niet gespecifieerd
 • Section II:Object of the contract
  • Description
  • II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
  • Ziekenhuisbedden en toebehoren.
  • II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance:
  • Type Contract
  • SUPPLIES
  • Type Supplies Contract
  • PURCHASE
  • Location Nuts
  • Location
  • Campus Roosendael Liersesteenweg, te 2800 Mechelen (Mechelen Noord), Liersesteenweg 435, te 2800 Mechelen.
  • Nuts
  • BE212
  • Notice Involves
  • F02 Framework
  • Single Operator
  • 5
  • Justification
  • Omwille van de nieuwbouw van het AZ Sint Maarten, waar inhuizing voorzien in einde 2018, zijn aantallen en ramingen minder nauwkeurig te bepalen dan in de huidige situatie. Om deze reden wordt de looptijd van de overeenkomst 5 jaar of 60 maanden.
  • II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
  • Aankoop van elektrische ziekenhuisbedden, nachtkastjes, matrassen, e.a. ten behoeve van verpleegkundig gebruik in diverse afdelingen van het ziekenhuis.
  • II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)
  • Cpv Main
  • 33192120
  • Cpv Additional
  • Cpv Code
  • 33192000
  • II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
  • YES
  • F02 Division Into Lots
  • Accepted Variants
  • NO
  • II.2) Quantity or scope of the contract
  • Nature Quantity Scope
  • II.2.1) Total quantity or scope:
  • +/- 324 bedden en matrassen
  • +/- 665 nachtkastjes.
  • No Options
  • No Recurrent Contract
  • II.3) Duration of the contract or time limit for completion
   Duration in months: (from the award of the contract)
  • 60
 • Section III: Legal, economic, financial and technical information
  • Contract Relating Conditions
  • Deposits Guarantees Required
  • Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental).
  • No Existence Other Particular Conditions
  • F02 Conditions For Participation
  • III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade register
  • Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht)
  • Door het enkele feit van deel te nemen aan deze gunningsprocedure, verklaren de kandidaten of inschrijvers op erewoord dat ze zich niet in 1 van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB plaatsing bevinden, noch dat ze zich in het uitsluitingsgeval bedoeld in artikel 57, 1, f) van de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26.2.2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten bevinden.
  • De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 § 2, 1°, 2°, 5° en 6° worden door
  • het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming.
  • De Belgische kandidaat-inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO — Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82, e-mail cjc-csr@just.fgov.be
  • Omdat het opdrachtgevend bestuur niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren.
  • Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht.
  • Een kandidaat-inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc.…), moet een verklaring op eer bijvoegen waarin hij verklaart waarom hij niet RSZ-plichtig is.
  • Aandachtspunt: bij een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid zijn alle deelnemers hoofdelijk verbonden en zijn ze verplicht de deelnemer aan te duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover het opdrachtgevend bestuur. Wanneer de kandidaat-inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid betreft, moeten voor elke partner van die combinatie zonder rechtspersoonlijkheid de bovenvermelde documenten ingediend worden.
  • F02 Economic Financial Capacity
  • III.2.2) Economic and financial ability
  • Een verklaring betreffende de totale omzet van de bedrijfsactiviteit over de laatste 3 beschikbare boekjaren in België, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
  • Deze omzetverklaring geschiedt best onder de vorm van het jaarverslag van de raad van bestuur over het afgesloten boekjaar, getekend door de gevolmachtigde inschrijver en of erkende bedrijfsrevisor.
  • Verplicht opgave van liquiditeit van de laatste 3 boekjaren. (vlottende activa t.o.v. het vreemd vermogen op korte termijn).
  • Verplichte opgave van solvabiliteitsratio van de laatste 3 boekjaren. (verhouding eigen vermogen t.o.v. totaal passief vermogen).
  • Eaf Capacity Min Level
  • Geen negatief eigen vermogen
  • Minimum 1 000 000 EUR omzet per jaar aan zorgbedden
  • Minimum 500 000 EUR omzet per jaar aan zorg nachtkastjes.
  • Minimum 1 000 000 omzet per jaar aan matrassen (volgens specs bestek)
  • Dit voor de laatste 3 beschikbare boekjaren en aan te tonen d.m.v. omzetverklaring getekend door gevolmachtigde.
  • Technical Capacity Lefti
  • IV.1) Type of procedure
  • Er worden minimum 2 en maximum 4 attesten voorgelegd van goede uitvoering van bedden (minimum 100 st, nachtkastjes ( min. 100 st) en matrassen (min 100 st) conform dit bestek. Over de periode 2014/2016.
  • Deze attesten zijn getekend door opdrachtgever en opdrachtnemer met vermelding van:
  • — Coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnummer). Een referentiecheck wordt mogelijk uitgevoerd.
  • — Vermelding van gradatie van tevredenheid door de gebruiker.
  • — Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document).
  • — Het document vermeldt duidelijk over welke aankoop het gaat en is gedateerd en ondertekend door de gebruiker.
  • — Het document wordt tevens gehandtekend door de inschrijver.
  • De referentie moet gaan over dezelfde materialen die worden gevraagd in het bestek. Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria, worden niet weerhouden.
  • Indien een inschrijver geen referenties kan voorleggen (bv. beginnende activiteit, nieuw product) dient de inschrijver op straffe van nietigheid een grondige motivatie te geven in de offerte.
  • T Capacity Min Level
  • Min. 2 en max.4 attesten zoals hierboven beschreven (min aantallen).
  • Attest aansprakelijkheidsverzekering arbeidsongevallen.
 • Section IV: Procedure
  • Type Of Procedure
  • IV.1.1) Type of procedure
  • Reduction Of The Number
  • NO
  • IV.2) Award criteria
  • IV.2.1) Award criteria
  • Most Economically Advantageous Tender
  • Criteria Stated Below
  • Criteria Definition
  • 1
  • Prijs
  • 25
  • 2
  • Kwaliteit
  • 30
  • 3
  • Gebruikersscore
  • 40
  • 4
  • Dienst na verkoop
  • 5
  • Is Electronic Auction Usable
  • No Use Electronic Auction
  • IV.3) Administrative information
  • IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
  • 2016/153/AKAZSTM
  • Previous Publication Information Notice F2
  • Conditions Obtaining Specifications
  • Time Limit
  • 13
  • 02
  • 2018
  • 23:59
  • Payable Documents
  • 0
  • Document Method Of Payment
  • De selectievoorwaarden worden beschreven in de selectieleidraad. De kandidaten kunnen de selectieleidraad direct digitaal downloaden via de aankondiging van de opdracht.
  • Receipt Limit Date = 14.02.2018 10:00
  • Language
  • NL
  • IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Duration in months: (from the date stated for receipt of tender)
  • 180
  • Conditions For Opening Tenders
  • Date Time
  • 14
  • 2
  • 2018
  • 10:00
  • Place Opening
  • Place Not Structured
  • VZW Emmaüs, AZ Sint-Maarten, Spoorweglaan 29 (gebouw 06), te 2570 Duffel
 • Section VI: Complementary information
  • VI.1) Information about recurrenceThis is a recurrent procurement: no
  • Relates To Eu Project No
  • VI.3) Additional information
  • Informatiesessie:
  • 18.1.2017 om 9:30
  • Zie bestek.
  • Notice Dispatch Date = 03.01.2017