2012/84284 - 10 Kalem Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımı (mutfak Ve Yemekhane)

İhale No 2012/84284
Sektör Ev ve Mutfak Ekipmanları
İdare Osmaniye 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Osmaniye
İşin İli Osmaniye
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 11 Temmuz 2012 15:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


10 KALEM DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI (MUTFAK VE YEMEKHANE)
M illi Sa v un ma B a ka nlığ ı Ge nel K ur ma y B a şka nlığ ı B a ğ lıla rı Ve M üst eşa rlık 3 9 'uncu
M knz. p.t ug . k. y rd. lığ ı
10 Kalem Diğer Dayanikli Mal Ve Malzeme Alimi (Mutfak Ve Yemekhane) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/84284
1-İda re nin
a) Adresi : Selimiye Mahallesi Musa Sahin Bulvari 80100 Osmaniye Merkez
Osmaniye
b) Telefon ve faks numarası : 3288133480 - 3288136923
c) Elektronik Posta Adresi : musedal46@windowslive.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ürünler 39 uncu Mknz.P.Tug.K.Yrd.lığı Osmaniye 220 taşınır tüketim mal saymanlığı İndirilecek ve Muayene Komisyonu tarafından Fiziksel Muayene ve Belge Kontrollerinin tamamlanmasını müteakip aynı gün içerisinde idare tarafından gösterilecek monte edileceği mahallere yüklenici tarafından sevk edilerek montaj işlemlerine başlanacaktır.
c) Teslim tarihi : Ürünler öncelikli olarak. Malzemelerin ilk teslim yeri 39 uncu Mknz P. Tug. K. Yrd. lığı 220 Taşınır Tüketim saymanlığı depoları indirilecek ve Muayene Komisyonu tarafından Fiziksel Muayene ve Belge Kontrollerinin tamamlanmasını müteakip aynı gün içerisinde idare tarafından gösterilecek monte edileceği mahallere yüklenici tarafından sevk edilerek montaj işlemlerine başlanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/ işe
başlanacaktır. Sözleşmenin imzalandıgı tarih aynı zamanda işe başlama talimatının tebliğ edildiği gün olarak kabul edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : 39 uncu Mknz. P.Tug. K. Yrd. lığı Satınalma Komisyon Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 11.07.2012 - 15:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Uygun Kalite Belgesi;
Uygun Kalite Sistem Belgesi Olarak;
a. TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan veya TSE den alınan TS-EN ISO 9000 serisi kalite sistem belgesi veya,
b) Uluslar Arası Akreditasyon (International Accreditation Forum LAF) karşılıklı Tanımlama Anlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kuruluşunca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen TS-EN ISO 9000 serisi Kalite Sistem Belgesi getirecek, TS-EN ISO 9000 belgelerinin LAF karşılıklı tanınma anlaşmasında yer alan
akreditasyon kuruluşunca ekredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen belge olduğu firma tarafından
TÜBİTAK’tan alınan bir yazı ile doğrulanır. ISO belgesi bu yazı ile birlikte geçerli olur. Uygun Ürün Kalite Belgesi Olarak;
a) TSE belgesi veya
b) Türk Standartları Enstitüsünden alınan uygunluk raporu veya c) Ürüne ait TSEK Belgesi veya
d) Ürünün Avrupa standartlarında (EN) veya uluslararası standartlara (ISO veya IEC) uygunluğunu gösteren
Deney Raporu (Yurt dışından gelen ürünlerde, deney raporunun yeminli mütercim tarafından yapılmış olan tercümesiyle düzenleyen laboratuarın akredite edilmiş olduğunu gösteren ilgili ülkedeki TC Elçilik/Konsolosloğu tarafından onaylı veya Apostille kaşeli belge) istenir.
İstekliler imalatçı ise alt bentlerinde istenen kendilerine ait belgeleri ibraz edeceklerdir. Satıcı ihaleye katılıştaki ibraz ettiği belgelere ait malı teslim edecektir. (Aslı veya noter tasdikli sureti). İmalatçı olmayanların ve yetkili satıcıların da ihaleye katılmaları durumunda istenen belgelere sahip üretici firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya, bu ihale konusu iş için yetki verilen firmalar ihaleye katılabileceklerdir. alt bentlerinde istenen belgeleri ihale ve muayene komisyonuna teslim edeceklerdir.
İhaleye giriş şartında kalite sistem belgesi ve uygun ürün kalite belgesi istenen alımlarda, teslim edilecek malın belgesi ihaleyi alan firmanın imal ettiği mala ait olacaktır (Temsilci girmiş ise temsil ettiği firmanın ürünü olacaktır. Yüklenicinin teslim edeceği mal ihale aşamasında teslim etmiş olduğu kalite sistem belgesine ait ürün olacaktır.)
İmalatçı olmayanların ihaleye yetki belgesi ile katılmaları durumunda, yetki belgesinin ekine yetki belgesini
veren üretici firmanın imza sirküsünü de (aslı veya noter onaylı sureti) koyacaklardır.
İstekli, imalatçı/üretici ise imalatçı/üretici olduğunu gösteren belgeler veya sanayi sicil belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini Satınalma Komisyonu Bşk.lığına ve Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İdari şartname belirtilen hususlar aranacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale sadece yerli isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 2 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 39 uncu Mknz. P.Tug. K.
Yrd. lığı İdari İşlerAstsubaylığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 39 uncu Mknz. P.Tug. K. Yrd. lığı İdari İşler Astsubaylığı /Osmaniye
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
4 GÖZLÜ ELEKTRİKLİ BENMARİ K/Ç 3 SICAK 1 SOĞUK KÜVER ÜNİTELİ 7,000 ADET
EKMEK DİLİMLEME MAKİNESİ ELEKTRİKLİ TEK DÖNEN BIÇAKLI 6,000 ADET
ÜÇLÜ YER OCAĞI,GAZLI LPGLİ K/Ç 1,000 ADET
ET ASKI ARABASI K/Ç 4,000 ADET
KAZAN TAŞIMA ARABASI60X60X45 CM K/Ç 2,000 ADET
KEMİK TAŞIMA ARABASI K/Ç 2,000 ADET
BULAŞIK TOPLAMA ARABASI,K/Ç 110X85X65CM 6,000 ADET
SEBİL/DAĞITICI İÇME SUYU ,MEKANİK OLARAK 8,000 ADET
OCAK,GAZLI TEKLİ YER OCAĞI K/Ç 2,000 ADET
HARKETLİ BAHARATLIK ,ARABASI 85X65X70 CM K/Ç 1,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.