2012/82808 - 13 Kalem İlaç Alımı

İhale No 2012/82808
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Göğüs Hastalıkları Hastanesi )
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İzmir
İşin İli İzmir
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 12 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


13 KALEM İLAÇ ALIMI
İz mir Dr. Sua t Sere n Gö ğ üs H a st a lıkla rı Ve Cer ra hi si Eğ it i m Ve Ara şt ır ma H a st a nesi
13 Kalem Ilaç Alimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/82808
1-İda re nin
a) Adresi : Gaziler Cad. 331 Konak Izmir
b) Telefon ve faks numarası : 2324333333 - 2324330808
c) Elektronik Posta Adresi : gogushast@ism.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Izmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastaliklari Ve Cerrahisi Eğitim Ve
Araştirma Hastanesi Eczane Birimi
c) Teslim tarihi : Hastane Idaresi Ile Firma Arasinda Sözleşme Imzalanmasina
Müteakip Eczane Biriminin Sipariş Yazisina Istinaden Peyder Pey
31.12.2012 Tarihine Kadar Malzemeler Teslim Edilecektir
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Izmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastaliklari Ve Cerrahisi Eğitim Ve
Araştirma Hastanesi Gaziler Cd. No:331 Yenişehir/Izmir
b) Tarihi ve saati : 12.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
*İstekli Adina Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
*İsteklinin Üyesi Olduğu Meslek Odasi Tarafindan İstekli Adina Düzenlenen Kapasite Raporu
*İsteklinin Üyesi Olduğu Meslek Odasi Tarafindan Düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
*İsteklinin Kayitli Olduğu Meslek Odasi Tarafindan Düzenlenmiş Ve Teklif Ettiği Ürünlere Ait Yerli Mali
Belgesi
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
*Sağlik Bakanliğinca Verilen Ecza Deposu Ruhsati Ile Ithalatçi Ve Imalatçi Ruhsatnamesi Belgelerini Teklif
Dosyalarinda Sunacaklardir.
*Istekli Firmalar Teklif Ettikleri Ürünlere Ait 2010/11 Sayili Genelge Hükümlerine Göre Ulusal Bilgi Bankasi
Güncel Kayit Formunu Teklif Dosyalarinda Sunacaklardir.
*Istekli Firmalarin Teklif Ettiği Ürünler 2010/11 Sayili Genelge Hükümlerine Göre Kapsam Dişi Ise Her Ürün
Için Kalite Güvence Belgelerini Ayni Genelge Hükümlerine Göre Teklif Dosyalarinda Sunacaklardir
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Istekli Firmalar Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini Teklif Dosyalarinda Sunacaklardir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastaliklari Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Satinalma İhale Biriminden Alinabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastaliklari Hastanesi Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Gaziler Cd. No:331 Yenişehir/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
KONDROIDIN POLİSÜLFAT %0.445 MG JEL 150,000 ADET
ALI/ARDS OLAN VEYA RİSKİ TAŞIYAN VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALAR İÇİN BESLENME ÜRÜNÜ 200,000 ADET
TAM.DENGELİ 1.5 K.CAL/ML ORAL VE ENTERAL BESLENME ÜRÜNÜ 200,000 ADET
DİABET HASTALARINDA FİBERLİ TIBBİ AMAÇLI BESLENME ÜRÜNÜ 600,000 ADET
ARJİNİN OMEGA 3 YAĞ ASİTLERİ RNA.GLUTAMİN LİF'LE ZENGİN TÜPLE BESLENME 500,000 ADET
PROTEİN VE LİF YÖNÜNDEN ZENGİN ORAL VEYA TÜPLE BESLENME ÜRÜNÜ 150,000 ADET
ARJİNİN VE GLUTAMİN İÇEREN TIBBİ AMAÇLI DİYET DESTEK ÜRÜNÜ 200,000 ADET
%5 DEKSTROZ 500CC SOL.-TORBA 1.000,000 ADET
SENNOSİDE A+B KALSİYUM 500MG 250 CC SOL. 400,000 ADET
OLANZAPIN 5 MG TB 140,000 ADET
KLORPROMAZİN HCL 25 MG AMP 30,000 ADET
ESMELOL HCL 10MG/ML 250 ML INF. 20,000 ADET
İZOTONİK SODYUM KLORÜR 9MG/ML 500 CC POLİPROPİLEN İÇEREN PLASTİK TORBA 1.200,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.