2012/84492 - 2012/2013 Eğitim Öğretim Yılı Çeltik İlçesi; Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan Yerleşim Yerlerinin, Taşıma Merkezi İlköğretim Okullarına Öğrenci Taşıması İşi Adakasım Köyü Öğrencilerinin İsakuşağı İlköğretim Okuluna Taşıması

İhale No 2012/84492
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare KONYA ÇELTİK İlçe Özel İdaresi
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Konya
İşin İli Konya
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 12 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları


2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇELTİK İLÇESİ; TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINA ALINAN YERLEŞİM YERLERİNİN, TAŞIMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM OKULLARINA ÖĞRENCİ TAŞIMASI İŞİ ADAKASIM KÖYÜ ÖĞRENCİLERİNİN İSAKUŞAĞI İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞIMASI
K o ny a Çelt ik İlçe Ö ze l İda re si
2012/2013 Eğitim Öğretim Yılı Çeltik İlçesi; Taşımalı Eğitim Kapsamına Alınan Yerleşim Yerlerinin, Taşıma Merkezi İlköğretim Okullarına Öğrenci Taşıması işi Adakasim Köyü Öğrencilerinin Isakuşaği Ilköğretim Okuluna Taşimasi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/84492
1-İda re nin
a) Adresi : Fatih Mahallesi Sanayi Sok:No:15 - Çeltik/Konya
b) Telefon ve faks numarası : 3328712736 - 3328712736
c) Elektronik Posta Adresi : halil_akbayir@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adakasim Köyünden– Isakuşaği Ilköğretim Okulu Arasi.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Çeltik İlçe Özel İdare Müdürlüğü Fatih Mah. Sanayi Sok. No:15
Çeltik/Konya
b) Tarihi ve saati : 12.07.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Taşımada Kullanılacak Aracın Ruhsatnamesi (Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on beş yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.)
- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır. (EK-3).(Araç Bakım Kartı)
-Araç Muayene Raporu Belgesi.(Araç ruhsatına işlenmiş ihale tarihi itibariyle geçerli fenni muayenesinin yapıldığına dair şerh düşülmesi kabul edilecektir.)
-Taşıma işinde çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması zorunlu olup ilgili belgenin teklif kapsamında sunulması gerekir.
-Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak
mecburidir. İlgili sigorta poliçesi teklif kapsamında sunulacaktır.
-Aracın Vergi Dairesine Kayıtlı Olduğuna dair belge.(Vergi Levhası.)
-Taşımalıda kullanılacak araçlara ait tüm koltukları kapsayacak Koltuk Ferdi Kaza Sigortası.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Taşıma yapacak Şoförlere ait, "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi"
7.5.3.Taşıma işinde çalışan Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak, ilgili belgeler teklif kapsamında idareye sunulacaktır.
7.5.4. Taşıma işi ile ilgili çalıştığına dair Şoförler Odasından alınacak Mesleki Faaliyet Belgesi.
7.5.5. (Değişik bend:11/10/2008/27021RG) gereğince şoförler, son beş(5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesi birden fazla geri alınmadığını gösterir belge.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çeltik İlçe Özel İdare
Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çeltik İlçe Özel İdare Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Temel

250 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
  • EKAP İhaleleri
  • Kurum İhaleleri
  • Doğrudan Teminler
  • İhale Alarmı - Sınırsız
  • İhale Takip - Sınırsız
  • Çoklu Rapor Alıcısı
  • Mobil Uygulama
  • +
  • İhale Sonuç İlanları
  • İlansız İhale Sonuçları
  • Sonuç Alarmları
  • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
  • Rakip İstihbaratı
  • - Muhtemel Rakipler
  • - İş Bitirmeleri
  • - Elindeki İşler
  • - İş Yaptığı Kurumlar
  • İdare İstihbaratı
  • - Yükleniciler
  • - Bütçe Tahminleri
  • - Devam Eden İşler
  • Sektör Analizleri
  • - Firmalar
  • - Güncel İş Fırsatları
  • - Yapılan İşler
  • Haftalık Takip Raporları
  • +
  • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.