2017/3434 - 2017-2018 Yılı Kit Karşılığı Tam Otomatik Sıvı Bazlı Sitoloji Sistemi Alımı

İhale No 2017/3434
Sektör Tıbbi Cihazlar
İdare BARTIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
Şikayet Bedeli 3.372,00 TL
Yaklaşık Bedel 562.165 TL'den küçük
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Bartın
İşin İli Bartın
Yayın Tarihi 9 Ocak 2017
İhale Tarihi 19 Ocak 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

2017-2018 YILI KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK SIVI BAZLI SİTOLOJİ SİSTEMİ ALIMI

BARTIN KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2017-2018 YILI KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK SIVI BAZLI SİTOLOJİ SİSTEMİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/3434
1-İdarenin
a) Adresi : Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Ağız Diş Sağ. Mrk. üstü Kat:3 74100 - BARTIN MERKEZ/BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3782271668 - 3782273657
c) Elektronik Posta Adresi : bartindhs1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017-2018 YILI KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK SIVI BAZLI SİTOLOJİ SİSTEMİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bartın Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Malzeme Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek / işe başlanacaktır. İşin süresi 15 (onbeş) aydır. Ancak işin en geç 30/04/2018 tarihinde bitirilmesi esastır. Mallar, idarenin talep ettiği miktarlarda ve sipariş mektubunu takiben 15 (onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bartın Devlet Hastanesi (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Merkez / BARTIN)
b) Tarihi ve saati : 19.01.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kapsamında teklif edilen cihaz ve kitlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ve TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeler ihale sıra numarasına göre tasnif edilerek teklif ile birlikte verilecektir. TİTUBB kapsamı dışında teklif edilen ürünlerde ise kapsam dışında olduğu belgelendirmek şartıyla üretici ve/veya ithalatçı firmanın beyanı esas alınacağından istekliler bu hususu tekliflerinde belgelendirmelidirler.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankası (TİTUBB) kapsamında teklif edilen ürünler için ihale isteklisi üretici ve/veya ithalatçı firmalar ile bu firmaların adı altında ihaleye teklif veren bayilerinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeler, ihale sıra numarasına göre tasnif edilerek teklif ile birlikte verilecektir. TİTUBB kapsamı dışında teklif edilen ürünlerde ise kapsam dışında olduğu belgelendirmek şartıyla üretici ve/veya ithalatçı firmanın beyanı esas alınacağından istekliler bu hususu tekliflerinde belgelendirmelidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri cihaz ve kitlerin ayrıntılı teknik özelliklerinin yer aldığı (Türkçe veya Türkçe tercümeli) kataloglarını teklifleri ile birlikte sunacaktır. İhale komisyonu gerekli gördüğü taktirde demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon isteminin yazılı olarak firmaya bildirim tarihinden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde Bartın Devlet Hastanesi’nde demonstrasyon yapılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın Kamu Hastaneler Birliğinin Türkiye Halk Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR 7100 0120 0925 3000 0500 0048 nolu hesaba doküman satış bedeli yatırılıp dekont ile Bartın Kamu Hastaneler Birliği Satınalma Biriminin Tuna Mah. Ömertepesi mevkii Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Üstü Bartın adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Kamu Hastane Birliği Satınalma Birimi (Tuna Mah. Ömertepesi Mevkii Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Üstü Merkez / BARTIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
Sıvı Bazlı Sitoloji 6.000 test
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi