2017/7370 - 32 Kalem İlaç Ve Serum

İhale No 2017/7370
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare KIRŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
Şikayet Bedeli 3.372,00 TL
Yaklaşık Bedel 562.165 TL'den küçük
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kırşehir
İşin İli Kırşehir
Yayın Tarihi 6 Ocak 2017
İhale Tarihi 20 Ocak 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

32 KALEM İLAÇ VE SERUM

KIRŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ- AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

32 Kalem İlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/7370
1-İdarenin
a) Adresi : KERVANSARAY MAH. 2019. SOK. 1 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862128050 - 3862133231
c) Elektronik Posta Adresi :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 32 Kalem İlaç ve Serum
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eczane Birimi
c) Teslim tarihi : Parti parti teslim edilecektir. Partiler sipariş talebine istinaden talep tarihini izleyen 15(onbeş) gün içerisinde hastane eczanesine teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kervansaray mah. 2019. Sok. No:1 Merkez KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 20.01.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
Acyclovir 250 Mg İv Flakon 50 adet
Ampisilin 1 Gr Flakon 200 adet
Ampisilin 500 Mg İm/İv Flakon 300 adet
Anti-rho (d)ig human 300 mcg 1500ıu 80 adet
Atorvastatin Calcium 20 Mg Tablet 300 adet
Atorvastatin Calcium 40 Mg Tablet 1.500 adet
B Vitamin Ampul 500 adet
Budesonid 0,5 mg/ml nebulizer 15.000 adet
Bupivacaine Hcl 5 Mg/Ml + Glicozmonohidrate 80 Mg/Ml Ampul 1.000 adet
Bupivacaine Hcl 5 Mg/Ml Flakon 50 adet
Ceftriaxone Sodium 500 Mg İv Flakon 1.500 adet
Clozapine 100 mg tablet 150 adet
Demir Preparatları İ.V Flakon 750 adet
Digoxine 0,25 mg tablet 500 adet
Efedrin Hcl 50 Mg Ampul 3.000 adet
İbuprofen 100mg /5 Ml Şurup 400 adet
insülin(rec.insan solubl(regüler)) 100 ıü/ml flakon 100 adet
Lactuloz 667 mg/ml şurup 300 adet
Meropenem 500 mg flakon 500 adet
Metilprednisolone Sodium Suksinate 250 Mg Ampul 500 adet
Neostigmin methysulfate 0.5 mg/ml ampul 1.500 adet
Oksitosin 5 Iu 15.000 adet
Paracetamol 120 Mg+Fenobarbital 15 Mg Supp 500 adet
Paracetamol 120 mg/5ml şurup 100 adet
Proparacaine hcl %0,5 oftalmik solusyon 150 adet
Salbutamol Sulfate 100 Mcg/Doz İnhaler 50 adet
Serum %3 Sodyum Klorür Solüsyonu (Hipertonik) 150 adet
Sodyum Dihidrojen Fosfat 19 G + Disodium Hidrojen Fosfat 7g Lavman 700 adet
Sodyum Dihidrojen Fosfat 28,5 G + Disodium Hidrojen Fosfat 10,5g Lavman 2.000 adet
Sülfametoksazol+trimetoprim ampul 200 adet
Vancomycin Hcl 0,5 g Flakon 1.300 adet
Vitamin b 12 1000 mcg ım ampul 500 adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi