2012/80410 - 50 Kalem Mebs İşletme Malzemesi Alımı

İhale No 2012/80410
Sektör İnşaat ve Yapı Malzemeleri
İdare Tunceli İl Jandarma Komutanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Tunceli
İşin İli Tunceli
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 10 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


50 KALEM MEBS İŞLETME MALZEMESİ ALIMI
İçişler i B a ka nlığ ı J a nda r ma Gene l K o muta nlığ ı J a nda r ma B ö lg e K o muta nlığ ı
50 Kalem Mebs Işletme Malzemesi Alimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/80410
1-İda re nin
a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Çetin Emeç Caddesi 1 62100 Tunceli Merkez
Tunceli
b) Telefon ve faks numarası : 4282121310 - 4282122125
c) Elektronik Posta Adresi : janboltunceli@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Tunceli Jandarma Bölge Komutanliği 413 Nu.Lı Taşınır Mal
Saymanlığı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin Imzalanmasina Müteakip 30 (Otuz) Takvim Günü
Içerisinde Teslim Edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Jandarma Bölge Komutanlığı İhale Salonu Merkez/Tunceli
b) Tarihi ve saati : 10.07.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Jandarma Bölge
Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü Merkez/Tunceli adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Jandarma Bölge Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Merkez/Tunceli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
KABLO, TELEFON YER ALTI YAĞLI PD-AP 2X0,5X50 750,000 METRE
KABLO TELEFON YER ALTI YAĞILI PD-AP 2X0,5X100 200,000 METRE
KABLO TELEFON YER ALTI YAĞLI PD-AP 2X0,5X10 120,000 METRE
KABLO TELEFON YER ALTI YAĞLI PD-AP 2X0,5X20 500,000 METRE
JAK,XLR DİŞİ 50,000 ADET
JAK,XLR ERKEK 50,000 ADET
KABLO DATA CAT 5 18.000,000 METRE
KABLO TELEFON 2 İLETKENLİ KÖKEN 1.000,000 METRE
KONNEKTÖR RJ 45 4.500,000 ADET
KONNEKTÖR RJ 12 500,000 ADET
KONNEKTÖR RJ 11 5.000,000 ADET
EK BONCUĞU KABLO BAĞLANTISI İÇİN 11.000,000 ADET
VİDA,YILDIZ BAŞLI,4X40 MM 3.000,000 ADET
VİDA,YILDIZ BAŞLI,4X36 MM. 2.500,000 ADET
VİDA,AKILLI,20X4 MM, YILDIZ BAŞLI 2.500,000 ADET
VİDA,AKILLI,20X3 MM, HAFŞA-YILDIZ BAŞLI 2.500,000 ADET
ÇİVİ,4 CM,İNŞAAT 4,000 KG.
ÇİVİ,BETON,2,5 CM 4,000 KG.
UÇ,MATKAP,APEX YILDIZ SIKMA 30,000 ADET
FİŞ,ERKEK,TOPRAKLI,KAUÇUK,16 A,220 V 70,000 ADET
PRİZ,GRUP,5'Lİ,KABLOLU,FİŞLİ,ARA UZATMA 75,000 ADET
PASTA,LEHİM,SIVI, KALEM TİP,UÇ UZUNLUĞU:14 MM, UÇ ÇAPI:4.3 MM 22,000 ADET
DÜBEL 7 MM 1.800,000 ADET
DÜBEL 8 MM 1.800,000 ADET
SİLİKON,ŞEFFAF, 310 ML 60,000 ADET
TOKA,AMBALAJ ÇEMBERLEME 1.000,000 ADET
ÇUBUK,TOPRAKLAMA,20 MM 50,000 ADET
KABLO,RF,KOAKSİYEL-BAKIR RG 213/U 500,000 METRE
KABLO,2X0,25 MM2 MİKROFON BAĞLANTISI, 2 DAMARLI 500,000 METRE
KABLO,ANTEN,RG6 U4 400,000 METRE
KABLO, 2X0.75 MM, TTR 400,000 METRE
KABLO, 3X2.5 MM2, NYAF 400,000 METRE
KABLO,RF,KOAKSİYEL-BAKIR 50 R,RG/8-U 600,000 METRE
KABLO,KOAKSİYEL,RG-58/U 700,000 METRE
YAPIŞTIRICI,JAPON,TÜP,3 GR 80,000 ADET
KABLO SPİRALLİ KORDON TELEFON MAKİNASI İÇİN 700,000 ADET
KABLO,TELEFON,10*2*0,5 VBV 2.000,000 METRE
İLETKEN,ÇIPLAK,BAKIR16 MM2 2.500,000 METRE
TEL,LENTE,ÇELİK,4MM 400,000 METRE
JAK,TV KABLO BAĞLANTISI,RG11 50,000 ADET
TEL,KALAYLI,CAMPER 2X0,5 MM 1.300,000 METRE
KONNEKTÖR,PL-258 150,000 ADET
KONNEKTÖR,PL-259 230,000 ADET
ÇİVİ,ÇATAL,2'LİK 1.500,000 ADET
ÇİVİ,ÇATAL,3'LÜK 2.000,000 ADET
BANT ERİYEN TİP 15MMX10 METRE 65,000 ADET
BANT,PLASTİK, AMBALAJ 150,000 ADET
BANT YAPIŞKAN TİP ELEKTRİKÇİ 310,000 ADET
KABLO BAĞI CIRT 250 MM X 3,6 MM 3.400,000 ADET
UÇ,MATKAP,ELMAS,7 MM 40,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.