600 Ton Düşük Kaliteli (köpüklü Ve Kristalize) Melas Satılacaktır

İhale No 150320
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Çorum
İşin İli Çorum
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 11 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 600 TON DÜŞÜK KALİTELİ (KÖPÜKLÜ VE KRİSTALİZE) MELAS SATILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız sahasında bulunan 3 adet melas tankı içindeki ±%40 toleranslı 600 ton düşük kaliteli (köpüklü ve kristalize) melas, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
1 - İdarenin                            
a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğü
b) Adresi                                :  Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
c) Telefon numarası                :  0.364.235 04 70 (6 hat)
d) Faks numarası                    :  0.364.235 04 77
2 - İhale konusu satışın          
a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikası sahasında bulunan 3 adet melas tankı içindeki düşük kaliteli (köpüklü ve kristalize) ±%40 toleranslı 600 ton melasın şartnamemiz esasları dahiline satılması işi
b) Süresi                                 :  30 (Otuz) takvim günü
3 - İhalenin                            
a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati                     :  11.07.2012 Çarşamba günü saat 14.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi:
a) Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat.
4.1.5 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.7 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.8 - Şartname ve eklerinin okunup, incelendiği ve bütün hükümlerinin aynen kabul edildiği anlamını taşımak üzere ihale dokümanının her sayfası isteklinin kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanarak teklif mektubuna eklenecektir.
4.1.9 - Yer görme belgesi.
4.1.10 - Taahhütname
4.1.11 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
8 - Gerektiğinde açık artırma ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir. Firma yetkililerinin ve kanuni vekillerinin bulunmaması halinde verilen ilk teklifler İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir.
9 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10 - Teklifler ihale saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12 - Mezkur ihale, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak olup, Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta, dilediğine yapmakta, açık arttırma ve/veya pazarlık suretiyle en uygun bedeli saptamakta serbesttir.
5357/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.