2012/83857 - 700 Kişilik 20 Kalem Gıda Ve Temizlik Malzemesi Alım İşi

İhale No 2012/83857
Sektör Gıda Ürünleri
Temizlik Malzemeleri, Haşere İlaçları ve Vektörle Mücadele Hizmetleri
İdare PURSAKLAR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 9 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


700 KİŞİLİK 20 KALEM GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ
P ursa kla r B elediy esi K ültür Ve So sy a l İşler M üdürlüğ ü
700 Kişilik 20 Kalem Gida Ve Temizlik Malzemesi Alim Işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/83857
1-İda re nin
a) Adresi : Merkez Mah. Belediye Cad. 3 06145 Pursaklar Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 3123286800 - 3123288945
c) Elektronik Posta Adresi : raydin2200@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Pursaklar Belediyesi Depolari
c) Teslim tarihi : Sözleşme Imzalanmasina Müteakip Işe Başlanacaktir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Pursaklar Yazi Işleri Müdürlüğü Belediye Cad No:3 Pursaklar
Ankara
b) Tarihi ve saati : 09.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Isteklilerin Teklif Edecekleri Her Bir Kalem Gida Ve Temizlik Malzemesi Için O Malzeme Kalemi Ile Ilgili
Ürün Üretiçisine Ait Tse Belgesi Teklif Ekinde Idareye Verilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pursaklar Belediyesi Yazi
Işleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pursaklar Yazi Işleri Müdürlüğü Belediye Cad No:3 Pursaklar Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
SOFRALIK TUZ (İYOTLU) 1.050,000 KG
YARIM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 1.SINIF (TENEKE KUTU) 700,000 KG
SOFRALIK ZEYTİN GEMLİK TİPİ (SİYAH 1.SINIF SALAMURA TENEKE KUTU VEYA VAKUMLU PLASTİK KAP) 700,000 KG
DOMATES SALÇASI(DÜPLE KONSANTİRE %28-30)BRİKS TENEKE KUTU 1.162,000 KG
1KG RECEL (SEFFAF PLASTİK DAYANIKLI) 700,000 KG
1 KG TAHİN HELVA (PLASTİK DAYANIKLI KAPTA) 700,000 KG
1 KG SİYAH ÇAY 700,000 KG
5 KG BEYAZ ŞEKER (TOZ) 3.500,000 KG
2 KG TOMBUL KURU FASÜLYE (BİRİNCİ DERECE B-İRİ BOY ) 1.400,000 KG
2 KG NOHUT (1. DERECE 8MM. İRİ BOY-B ) 1.400,000 KG
2 KG BULGUR PİLAVLIK SADE 1.400,000 KG
5 KG PRİNÇ ORTA TANELİ (POŞET TORBA ) 3.500,000 KG
MAKARNA 5 KG (500GR LIK 10 ADET PAKET 5 ÇEŞİT MAKARNA) 3.500,000 KG
SIVI YAĞ ( RAFİNE AYÇİCEK YAĞI 5 LT DOLUM HACİMLİ TENEKE ) 3.500,000 LT
UN (TİP 650 CUVAL) 3.500,000 KG
ARPA ŞEHRİYE 2 KG (500 GR'LIK 4 ADET PAKET) 1.400,000 KG
800 GR 1.NEVİ BANYO SABUNU (4X200 GR ) 560,000 KG
3000GR ÇAMAŞIR DETERCANI ( MATİK 3 KG) 2.100,000 KG
375 GR TUVALET SABUNU (5X75 GR )X 2 PAKET= 750GR 525,000 KG
BULAŞIK DETERJANI (SIVI KG) 1.260,000 KG
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.