2012/81554 - A1 Mühimmatı Parçaları Satın Alınacaktır

İhale No 2012/81554
Sektör Savunma Sanayi Malzeme ve Ekipmanları
İdare MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kırıkkale
İşin İli Kırıkkale
Yayın Tarihi 28 Haziran 2012
İhale Tarihi 12 Temmuz 2012 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 


A1 MÜHİMMATI PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü -Ticaret Müdürlüğü
İhale Kayıt Numarası : 2012/81554
1 - İdarenin
a) adresi : MKE Mühimmat Fabrikası İstasyon Civarı KIRIKKALE
b) telefon ve faks numarası : 3182247404 - 3182242894
c) elektronik posta adresi (varsa) : mkemuhimmat@mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı : 120 mm MOD 236 A1 Mühimmatı; 1. Tahdit Borusu (Kaplı) 4.350 Adet, 2. Fırlatma Diski Komplesi 4.350 Adet, 3. Kandil Gövde Komplesi (Kaplı) 4.350 Adet, 4. Döndürme Yatağı Komplesi 4.350 Adet, 5. Kapatma Teli Komplesi (Kaplı) 4.350 Adet, 6. Yatay Mesnet (Kaplı) 13.000 Adet, 7. Dikey Mesnet (Kaplanmış) 4.350 Adet, 8. Kandil Taşıma Pimi (Kaplı) 4.350 Adet, 9. Kordon Bağlama Konsol ve Vidası 4.350 Adet
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : MKE Mühimmat Fabrikası/Şeref Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.07.2012 - 14:30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1.-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge.
e)idari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
g) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
k) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az % 25’i oranında gerçekleştirdiği tek bir işe ait gerçekleştirdiği veya denetlediği, idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler (İş Deneyim Belgesi)
l) İstekli TS EN İSO 9001:2008 veya AQAP-2110-2120 Kalite Yönetim Sistemlerinden yada yeni versiyonlarından birine ait belge sunacaktır.
m) İstenen Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin, TÜRKAK onaylı olması (Türkiye Akreditasyon Kurumundan akredite olmuş bir firma tarafından verilen bir belge olması) gereklidir.
n) İstekli İş Akım Şeması, Operasyon Planları, Kalite Kontrol Planları, Alt Yüklenici Listesi (varsa), Tezgah Parkı Listesini vermek zorundadır.
p) isteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c ) ve (d) de yer alan belgelerin her biri ortakça verilmesi zorunludur.
5.- İhale dokümanı MKE Mühimmat Fabrikası - Kırıkkale adresinde görülebilir ve 30,00TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. Şartname bedelinin fabrikamız banka hesap numarasına (Halk Bankası Kırıkkale Şb. İBAN: TR84 0001 2009 6740 0013 0000 15) yatırılması halinde, dekont ve firma bilgilerinin fabrikamıza gönderilmesini müteakip ihale dokümanları isteklinin adresine gönderilecektir.
6.- Teklifler 12/07/2012 Perşembe tarihi, saat: 14.30’a kadar MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü Arşiv Şefliği/KIRIKKALE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7.- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
8.- Bu iş için avans verilmeyecektir.
9.-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.
10.- Bu ihale MKE Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
11.-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
12.- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
13.-İdaremiz bu İhalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.