2016/605566 - Akaryakıt Satın Alınacaktır

İhale No 2016/605566
Sektör Akaryakıt ve Petrol Ürünleri
İdare KEŞAP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şikayet Bedeli 3.372,00 TL
Yaklaşık Bedel 562.165 TL'den küçük
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Giresun
İşin İli Giresun
Yayın Tarihi 2 Ocak 2017
İhale Tarihi 24 Ocak 2017 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KEŞAP BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ürünleri alım işi, alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/605566
1-İdarenin
a) Adresi : BOZKURT MAHALLESİ TALİP EFENDİ CAD.NO:36 KEŞAP/GİRESUN 28900 KEŞAP/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4546414044 - 4546414428
c) Elektronik Posta Adresi : kesapbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 98,000 Lt.Motorin 9,000 Lt. Kurşunsuz Benzin 95'Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akaryakıt istasyonundan peylerpey 7/24 gün ve saat dilimine göre teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanılacak olup,31.12.2017 tarihinde sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Keşap Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı salonu.
b) Tarihi ve saati : 24.01.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir.Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir.

a)İstekli imalatcı ise imalatcı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b)İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise bunları gösteren belge veya belgeler.

c)İstekli Türkiyede serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biri le birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İşortaklığında ortaklarından birinin teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır,

Aday veya istekli adına sanayi ve sicil belgesi.

Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya isteklinin adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala iliykin yerli  malı belgesi.

Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuatı uyarınca yetkili kurum ve kuruluşca düzenlenen imalatcı veya üretici olduğunu gösteren belge.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Verilecek olan ürünlerin TSE standartlarına uygun olduğunu gösterir belge sunması zorunludur.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise enerji piyasası düzenleme kuruluşu tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dğıtım kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

İstekli bir akaryakıt ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştur verilmiş olan akaryakıt ve dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesi,

İstekli enerji piyasası düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonluk bayilik belgesi,

İstekli bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış işyeri açma ve izin belgesi.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Keşap Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Keşap Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
Motorin: 98.000 litre
Kurşunsuz Benzin 95'Oktan 9.000 litre
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi