2012/81345 - Akaryakıt Ürünleri , Muhtelif Madeni Yağ Ve Antifriz Satın Alınacaktır

İhale No 2012/81345
Sektör Akaryakıt ve Petrol Ürünleri
İdare DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Diyarbakır Makina İkmal Donatım Şube Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Aydın
İşin İli Aydın
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 25 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


AKARYAKIT ÜRÜNLERİ , MUHTELİF MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR
Dsi 2 1 . B ö lg e M üdürlüğ ü M a ki ne İ ma la t Ve Do na t ı m Şu be M üdürlüğ ü
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Muhtelif Madeni Yağ ve Antifriz Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/81345
1-İda re nin
a) Adresi : Kuyulu Köyü Mevkii Izmir Karayolu 5. km Aydin Merkez Aydin
b) Telefon ve faks numarası : 2562193920 - 2562193912
c) Elektronik Posta Adresi : makina21@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1. Kısımda bulunan “kurşunsuz benzin 95 oktan”ın, 30.000 litresi Aydın’da bulunan Bölge Müdürlüğü Merkez tesislerinde, 10.000 litresi Muğla’da bulunan 213. Şube Müdürlüğünde, 20.000 litresi Muğla Fethiye’de bulunan Fethiye İşletme ve Bakım Başmühendisliğinde, 10.000 litresi Denizli Sarayköy’de bulunan Sarayköy İşletme Başmühendisliğinde, 10.000 litresi de Aydın Nazilli’de bulunan Nazilli Projeleri Başmühendisliğinde, 2. Kısımda bulunan muhtelif madeni yağ ve antifriz Aydın’da bulunan Bölge Müdürlüğü Merkez tesislerinde teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihleri : Madeni yağlar ve antifriz, sözleşme imzalandıktan sonraki 30
takvim günü içerisinde DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Merkez Akaryakıt Ambarına teslim edilecektir. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan alımı için; DSİ, depo kapasitelerine ve sarfiyat durumuna göre petrol ürününün teslim tarihini en az 5 iş günü öncesinde yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yazılı olarak bildirecektir. Bu teslimat programlarında, her teslimat konusu petrol ürününün en erken ve en geç teslim edilebileceği tarihler belirtilmiş olacaktır. Yüklenici programda belirtilen en erken teslim tarihinden önce teslimat yapmayacaktır. Programda miktarları belirtilen petrol ürünü, yüklenici tarafından, en geç o teslimat için belirtilen en son teslim tarihinde teslim edilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra teslim edilecek petrol ürünü geç teslim edilmiş sayılacaktır. Bu gecikme 10 takvim gününü geçerse sözleşme fesih hükümleri uygulanacaktır.
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan alımının süresi en geç 14/12/2012
tarihinde sona erecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 21. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdare
Binası- İzmir Karayolu 5. km. Kuyulu mevkii Aydin
b) Tarihi ve saati : 25.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Kısmı için teklif verecek olan İsteklilerin; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca
verilmiş bayilik lisanslarını teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Muhtelif Madeni Yağ ve Antifriz kısmı için teklif verecek olan İstekliler; malların teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygun olduğunu gösterir ve teknik bilgilerin yer aldığı ürün bültenlerini veya açıklamaları
içeren dokümanları (her ürün için) teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kurşunsuz Benzin 95 Oktan için sunulacak tekliflerdeki iş deneyim belgelerinde; motorin, benzin, gazyağı veya fuel-oil türleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. Muhtelif Madeni Yağ ve Antifriz için sunulacak tekliflerdeki iş deneyim belgelerinde; her türlü madeni yağ veya antifriz satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 21. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdare Binası- İzmir Karayolu 5. km. Kuyulu mevkii Aydin adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 21. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdare Binası- İzmir Karayolu 5. km. Kuyulu mevkii Aydin adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 80.000,000 Litre
Dizel Motor Yağı SAE 20W50 2.160,000 Kilogram
Turbo Dizel Yağ SAE 15W40 3.600,000 Kilogram
Dizel Motor Yağı SAE 10W 3.600,000 Kilogram
Hidrolik Sistem Yağı 46 Numara 5.180,000 Kilogram
Hidrolik Sistem Yağı 68 Numara 740,000 Kilogram
EP'li Şanzıman ve Diferansiyel Yağı 80W90 1.850,000 Kilogram
Yüksek Viskozite İndeksli Otomatik Şanzıman ve Transmisyon Yağı ATF-2 1.260,000 Kilogram
Antifriz 1.600,000 Kilogram
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi