2012/81077 - Alçıtaşı Satın Alınacaktır

İhale No 2012/81077
Sektör İnşaat ve Yapı Malzemeleri
İdare Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kastamonu
İşin İli Kastamonu
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 9 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 ALÇI TAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından:
Alçıtaşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No                                  :  2012/81077
1 -  İdarenin
a) Adresi                                          :  TAŞKÖPRÜ YOLU 18. KM BÜK KÖYÜ MEVKİİ/KASTAMONU
b) Telefon - Faks Numarası             :  366 2427311 - 366 2427333
c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :
2 - İhale Konusu malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Alçıtaşı 170 (Yüzyetmiş) ton (± %20 toleranslı)
Özellikleri:                                                                
-Serbest Nem, %, en çok                                 :  0,20
-Bağıl Nem, %, en çok                                    :  20
-Kalsiyum sülfat (CaSO42H2O),%, en az        :  95
-250 mikronluk elek üstü, %, en çok               :  5
-Kalsiyum Ca+2, %, en az)                               :  22
-Sülfat SO4–2, %, en az                                    :  53
-Gıda sanayinde kullanmaya uygun
b) Teslim Yeri(leri)                          :  Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü.
c) Teslim Tarihi/Tarihleri                 :  Teslimat, 24.09.2012 tarihi itibariyle başlayacak olup, her hafta en az 20 ton sevkedilmesi gerekmektedir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer                             :  KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI SALONU
b) Tarihi - Saati                                :  09.07.2012 - 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) 5.3 ve 5.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”
5.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
5.3.1. Yok
5.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
5.4.1. İsteklilerin, alçıtaşı üreticisi ya da satıcısı olduğunu tevsik eden belge/belgeleri teklif zarfıyla birlikte idareye sunmaları gerekmektedir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Kastamonu adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.
10 - İstekliler tekliflerini teklif miktarı ile teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
11 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
12 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
13 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
14 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5319/1-1

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi