2017/6540 - Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2017/6540
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şikayet Bedeli 3.372,00 TL
Yaklaşık Bedel 562.165 TL'den küçük
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Pazarlık
İhale İli Muğla
İşin İli Muğla
Yayın Tarihi 10 Ocak 2017
İhale Tarihi 27 Ocak 2017 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

BODRUM İLÇESİNDEKİ 144 ÖĞRENCİNİN 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 5 TAŞIMA MERKEZİ ORTAÖĞRETİM MÜDÜRLÜKLERİNE 101 İŞ GÜNÜ, 6 GÜZERGAHTAN 9 ARAÇ İLE TAŞINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/6540
1-İdarenin
a) Adresi : ÇARŞI MAHALLESİ NEYZEN TEVFİK CADDESİ- HÜKÜMET KONAĞI NO: 2 48400 BODRUM/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2523161034 - 2523136063
c) Elektronik Posta Adresi : bodrum48@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : BODRUM İLÇESİNDEKİ 144 ÖĞRENCİNİN 2016 ? 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 5 TAŞIMA MERKEZİ ORTAÖĞRETİM MÜDÜRLÜKLERİNE 101 İŞ GÜNÜ, 6 GÜZERGAHTAN 9 ARAÇ İLE TAŞINMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
c) Süresi : İşe başlama tarihi 13.02.2017, işin bitiş tarihi 09.06.2017


3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer : BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 27.01.2017 - 10:30


4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

TAŞIMA HİZMETİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK ARAÇLARIN KAPASİTE VE MODELİNİ GÖSTERİR ARAÇ RUHSATI.

(ARAÇLAR 48 (KIRKSEKİZ) PLAKALI OLMAK ZORUNDADIR.  SÖZ KONUSU ARAÇLARA AİT BELGELERİN ASLI OLMADIĞI DURUMLARDA İDARECE ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR YADA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ TEKLİF ZARFINDA SUNULMAK ZORUNDADIR. ARAÇ RUHSAT BELGELERİNİN ÜST KÖŞESİNE ARACIN HANGİ GÜZERGAHTA ÇALIŞACAĞI BİLGİSİ YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.)4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı BODRUM KAYMAKAMLIĞI-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar BODRUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

12. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

 

Cetvel Adı Miktar Birim
MAZI-ARMUTÇUK-YENİKÖY GÜZERGAHINDAN 15 ÖĞRENCİNİN 2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 1 GÜZERGAHTAN 16'LIK 1 ADET ARAÇ İLE 101 İŞ GÜNÜ AYŞE GÜLSEVİM ALİ RÜŞTÜ KAYNAK ANADOLU LİSESİ - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TAŞINMASI İŞİ. 101 gün
MAZI-YENİKÖY-SAZKÖY-ÇAMARASI-PINARLIBELEN-KUMKÖY-ÇAMLIK-YALIÇİFTLİK-KIZILAĞAÇ GÜZERGAHINDAN 28 ÖĞRENCİNİN 2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 1 GÜZERGAHTAN 14'LÜK 2 ADET ARAÇ İLE 101 İŞ GÜNÜ BODRUM ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TAŞINMASI İŞİ. 101 gün
MAZI-ARMUTÇUK-YENİKÖY GÜZERGAHINDAN 16 ÖĞRENCİNİN 2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 1 GÜZERGAHTAN 18'LİK 1 ADET ARAÇ İLE 101 İŞ GÜNÜ BODRUM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TAŞINMASI İŞİ. 101 gün
KIZILAĞAÇ-YALIÇİFTLİK GÜZERGAHINDAN 28 ÖĞRENCİNİN 2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 1 GÜZERGAHTAN 18'LİK 2 ADET ARAÇ İLE 101 İŞ GÜNÜ MUMCULAR SİTARE ÖZKAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TAŞINMASI İŞİ. 101 gün
MAZI-ARMUTÇUK-YENİKÖY GÜZERGAHINDAN 36 ÖĞRENCİNİN 2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 1 GÜZERGAHTAN 18'LİK 2 ADET ARAÇ İLE 101 İŞ GÜNÜ MUMCULAR SİTARE ÖZKAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TAŞINMASI İŞİ. 101 gün
GÖLKÖY-TÜRKBÜKÜ-GÜNDOĞAN GÜZERGAHINDAN 21 ÖĞRENCİNİN 2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 1 GÜZERGAHTAN 29'LUK 1 ADET ARAÇ İLE 101 İŞ GÜNÜ TURGUTREİS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TAŞINMASI İŞİ. 101 gün
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi