2012/83016 - Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/83016
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare DİYARBAKIR YENİŞEHİR İLÇE ÖZEL İDARESİ
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Diyarbakır
İşin İli Diyarbakır
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 09:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Diy a rba kır Ye nişeh ir İlçe Ö ze l İda re si
2012-2013 Eğitim -Öğretim Yılında Yenişehir İlçesi 33 Mahalle, Köy ve Köy Altı Yerleşim Biriminden 1144 öğrencinin, her türlü gider dahil olmak üzere (Yakıt,şoför vb.) 97 araç ile 8 Taşıma Merkezine 180 iş günü boyunca Taşınması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/83016
1-İda re nin
a) Adresi : Lise Cd. Vilayet Arkası Özel İdare İş Hanı 2. Kat Yenişehir / Diyarbakir
b) Telefon ve faks numarası : 4122247230 - 4122287248
c) Elektronik Posta Adresi : yenisehir_ilce_ozel_idare@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Diyarbakır İli Yenişehir İlçesindeki 8 Taşıma Merkezi İlköğretim Okulu ile Öğrencisi taşınacak 33 Yerleşim Birimi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Yenişehir İlçe Özel İdere Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale üzerine kalan yüklenici, İlkokul-Ortaokul Öğrenci Taşıma Hizmet Alımı İşinde çalıştıracağı araçların 12 yaşını aşmamış, trafik siciline kayıtlı, ticari, 97 (Doksanyedi) adet (en az 10-14 kapasiteli) minibüslerin tamamına ait ruhsat fotokopileri ile noter tasdikli vekâletname veya araç kira sözleşmelerini, sözleşmenin imzalanması sırasında idareye sunacaklardır. Sunulan vekâletnameler veya kira sözleşmeleri yüklenici firma tarafından araçların çalışacağı Taşıma Merkezlerine (Ek : 1) göre plaka numaraları yazılarak listelenip tasdik edilecektir.
Araçlar firmaya ait ise bu oranda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre bunu tevsik edici belgeleri sunacaklardır. (ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu) İlkokul- Ortaokul Öğrenci Taşıma Hizmet Alımı İşinde, çalıştırılacak bu araçlardan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki yerleşim yerlerinde çalışacak tüm araçlar “S” Plakalı olmak zorundadır. (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Komisyonunun 22.12.2006 tarih ve 2006/10-1 sayılı kararıyla ticari plakaların verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirleyen yasal mevzuatlar doğrultusunda kayıt alınabilmesi için S plakası uygulamasına geçilmiştir.)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu kurum veya kuruluşları veya özel sektörde, yurt içinde veya yurt dışında, her türlü öğrenci veya personel taşıma hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yenişehir İlçe Özel İdare
Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Lise Cd. Vilayet Arkası Özel İdare İş Hanı 2. Kat Yenişehir / Diyarbakir
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
ÇAKMAK İO-PINARLIK (5 Araç) 900,000 1 Aracın Günlük Tutarı
ÇAKMAK İO-YEŞİLKÖY (2 Araç) 360,000 1 Aracın Günlük Tutarı
ÇAKMAK İO-ULULAR (4 Araç) 720,000 1 Aracın Günlük Tutarı
ÇAKMAK İO-ALANGÖR (4 Araç) 720,000 1 Aracın Günlük Tutarı
ÇAKMAK İO-ALANGÖR+PINARLIK YOL BOYU (2 Araç) 360,000 1 Aracın Günlük Tutarı
ÇAKMAK İO-GEYİKTEPE (1 Araç) 180,000 1 Aracın Günlük Tutarı
DİMER YAYTAŞ İO-DİCLE MEZRASI (3 Araç) 540,000 1 Aracın Günlük Tutarı
DİMER YAYTAŞ İO-ÖRNEK MEZRASI (7 Araç) 1.260,000 1 Aracın Günlük Tutarı
DÖKMETAŞ İO- ALPU MH. (5 Araç) 900,000 1 Aracın Günlük Tutarı
DÖKMETAŞ İO- BOZEK MH. (7 Araç) 1.260,000 1 Aracın Günlük Tutarı
DÖKMETAŞ İO- ELMLAR+SANCARLAR (2 Araç) 360,000 1 Aracın Günlük Tutarı
DÖKMETAŞ İO- SANCAR MH. (3 Araç) 540,000 1 Aracın Günlük Tutarı
DÖKMETAŞ İO- 2.KÜMELER+TEKEVLER (1 Araç) 180,000 1 Aracın Günlük Tutarı
DÖKMETAŞ İO- ÇİMENLER (3 Araç) 540,000 1 Aracın Günlük Tutarı
DÖKMETAŞ İO- TOPRAKEVLER (4 Araç) 720,000 1 Aracın Günlük Tutarı
DÖKMETAŞ İO- ÇİÇEKÇİLER+ÇİFTÇİLER (4 Araç) 720,000 1 Aracın Günlük Tutarı
DÖKMETAŞ İO- DİBO BOYALARI (6 Araç) 1.080,000 1 Aracın Günlük Tutarı
DÖKMETAŞ İO- TEMSAN EVLERİ (3 Araç) 540,000 1 Aracın Günlük Tutarı
GÜZEL İO- BAHÇELİEVLER (3 Araç) 540,000 1 Aracın Günlük Tutarı
GÜZEL İO- BAŞİL MH. (2 Araç) 360,000 1 Aracın Günlük Tutarı
GÜZEL İO- ESER (3 Araç) 540,000 1 Aracın Günlük Tutarı
M.FEVZİ DURUCAN İO- ELİDOLU (4 Araç) 720,000 1 Aracın Günlük Tutarı
M.FEVZİ DURUCAN İO- KITILBİL (1 Araç) 180,000 1 Aracın Günlük Tutarı
ŞHT.HAZIM ŞAHİN OO- DÖNÜMLÜ KÜMEEVLERİ (3 Araç) 540,000 1 Aracın Günlük Tutarı
ŞHT.HAZIM ŞAHİN OO- ELİDOLU(GÜLGÖZE)(1 Araç) 180,000 1 Aracın Günlük Tutarı
ŞHT.HAZIM ŞAHİN OO- ELİDOLU (3 Araç) 540,000 1 Aracın Günlük Tutarı
ŞHT.HAZIM ŞAHİN OO- KITILBİL (1 Araç) 180,000 1 Aracın Günlük Tutarı
ŞHT.ÖĞRT.NURİYE AK İO- ALİPAŞA-ÇIKINTAŞ ( 2 Araç) 360,000 1 Aracın Günlük Tutarı
TANIŞIK İO- İLBAŞ MH. (1 Araç) 180,000 1 Aracın Günlük Tutarı
TANIŞIK İO- İLBAŞ AKPINAR (2 Araç) 360,000 1 Aracın Günlük Tutarı
TANIŞIK İO- İLBŞ TEPEBAŞI (2 Araç) 360,000 1 Aracın Günlük Tutarı
TANIŞIK İO- GARİPIŞIK ( 2 Araç) 360,000 1 Aracın Günlük Tutarı
TANIŞIK İO- SARILI (1 Araç) 180,000 1 Aracın Günlük Tutarı
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.