2012/83226 - Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/83226
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare Rize Pazar İlçe Özel İdare Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Rize
İşin İli Rize
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 31 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Rize P a za r İlçe Ö ze l İda re M üdürlüğ ü
Rize Pazar İlçesi 2012/2013 Dönemi Taşımalı İlköğretim İçin Öğrenci Servisi Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/83226
1-İda re nin
a) Adresi : Rize Pazar İlçe Özel İdare Müdürlüğü/Pazar Kaymakamlık Binası Kat 4
53300 Pazar/Rize
b) Telefon ve faks numarası : 4646121141 - 4646121141
c) Elektronik Posta Adresi : -
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Rize İli Pazar İlçesi köy yerleşim birimleri ile ilçe merkezi arasında
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Rize Pazar İlçe Özel İdare Müdürlüğü/Pazar Kaymakamlık Binası Kat 4
53300 Pazar/Rize
b) Tarihi ve saati : 31.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında taahhüt edilerek tamamlanmış her türlü personel
veya öğrenci taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Rize Pazar İlçe Özel İdare
Müdürlüğü/Pazar Kaymakamlık Binası Kat 4 53300 Pazar/Rize adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize Pazar İlçe Özel İdare Müdürlüğü/Pazar Kaymakamlık Binası Kat 4
53300 Pazar/Rize adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Ahmet Mesut Yılmaz İ.Ö. Okulu-Cengiz Topel İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Ahmet Mesut Yılmaz İ.Ö. Okulu-Cumhuriyet Mah. Taptopi Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Ahmet Mesut Yılmaz İ.Ö. Okulu-Cumhuriyet Mah. Kılıçlar Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Ahmet Mesut Yılmaz İ.Ö. Okulu-Cumhuriyet Mah. Elmadibi Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Ahmet Mesut Yılmaz İ.Ö. Okulu-Cumhuriyet Mah. Zagara Naiboğlu Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Ahmet Mesut Yılmaz İ.Ö. Okulu-Cumhuriyet Mah. Taşcıoğlu Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Ahmet Mesut Yılmaz İ.Ö. Okulu-Cumhuriyet Mah. Ulusoy Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Ahmet Mesut Yılmaz İ.Ö. Okulu-Cumhuriyet Mah. Kasaplar Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Ahmet Tahtakılıç İ.Ö. Okulu-Gazi Mahallesi Yerleşim Birimi) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Ahmet Tahtakılıç İ.Ö. Okulu-Yukarı Soğuksu Mah. Yerleşim Birimi 179,000 TL./Gün
Ad.En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Ahmet Tahtakılıç İ. Ö.Okulu-Beyaztaş Mah. Yerleşim Birimi) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Medine Yaşar Haberal İ.Ö. Okulu-İkiztepe İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Medine Yaşar Haberal İ.Ö. Okulu-İkiztepe Mah. Yeşilköy Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Medine Yaşar Haberal İ.Ö. Okulu-İkiztepe Mah. Cancalar Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Medine Yaşar Haberal İ.Ö. Okulu-Sulak İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Medine Yaşar Haberal İ.Ö. Okulu-Subaşı Köyü Derebaşı Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Medine Yaşar Haberal İ.Ö. Okulu-Soğuksu İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Medine Yaşar Haberal İ.Ö. Okulu-Soğuksu Mah. Deval Koçal Mevkii) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Veysel Vardal İ. Ö.Okulu-Yemişli İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Veysel Vardal İ. Ö.Okulu-Yemişli Köyü Yoğutçu Beşkanlar Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Veysel Vardal İ. Ö.Okulu-Yemişli Köyü Yoğurtçular Mevkii) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Veysel Vardal İ. Ö.Okulu-Güzelyalı Mah. Akınlar Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Veysel Vardal İ. Ö.Okulu-Güzelyalı Cambazlar Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Veysel Vardal İ. Ö.Okulu-Sessizdere Krahanlar+Ataaşık Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Veysel Vardal İ. Ö.Okulu-Ocak Köyü+Bölge Trafik mevkii) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Aktepe İ. Ö.Okulu-Tütüncüler İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Aktepe İ. Ö.Okulu-Akmescit Köyü İndaloğlu Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Aktepe İ. Ö.Okulu-Akmescit Köyü Kuyu Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Aktepe İ. Ö.Okulu-Alçılı İ. Ö. Okulu 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Aktepe İ. Ö.Okulu-Yavuz İ. Ö. Okulu-Alçılı gölbaşı ile (Birlikte)) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Aktepe İ. Ö.Okulu-Aktaş İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Aktepe İ. Ö.Okulu-Aktaş Köyü Y. Mah. Mevkii) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Hamidiye İ. Ö.Okulu-Sahilköy Yerleşim Birimi) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Hamidiye İ. Ö.Okulu-Sahil Köy Baş Mah. Mevkii) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Hamidiye İ. Ö.Okulu-Hamidiye Köyü Sahil Mevkii) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Hamidiye İ. Ö.Okulu-Derebaşı Baş Mah. Mevkii) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Hamidiye İ. Ö.Okulu-Şehitlik Köyü+Dernek Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö. Okulu-Dernek İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö. Okulu-Dernek Yeni Mah. İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö. Okulu-Dernek Köyü Kartallar Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö. Okulu-Derebaşı İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö. Okulu-Derebaşı Baş Mah. Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö. Okulu-Ocak Köyü Sessizdere Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö. Okulu-Ocak Köyü Sessizdere Ataaşık Mevkii) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö. Okulu-Sessizdere İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö. Okulu-Sessizdere Köyü Karahanlar Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö. Okulu-Şehitlik İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö. Okulu-Şehitlik Köyü Dalyanlar Mevkii) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Fuat Ergenç İ. Ö.Okulu-Örnek İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Fuat Ergenç İ. Ö.Okulu-Örnek Köyü Kemer Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Fuat Ergenç İ. Ö.Okulu-Tektaş İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
4Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Fuat Ergenç İ. Ö.Okulu-Güney İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Fuat Ergenç İ. Ö.Okulu-Kuzeyce İ. Ö. Okulu-Şendere İ. Ö. Okulu (Birlikte)) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Fuat Ergenç İ. Ö.Okulu-Balıkçı İ.Ö.Okulu Tafralı Mevkii ile birlikte) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Fuat Ergenç İ. Ö.Okulu-Subaşı K.Mah.İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Fuat Ergenç İ. Ö.Okulu-Hisarlı İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Fuat Ergenç İ. Ö.Okulu-Sivrikale İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10Kişilik Minibüs Kiralama (Vali Erdal Ata İ. Ö.Okulu-Boğazlı Köyü Esentepe Mevkii) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Vali Erdal Ata İ. Ö.Okulu-Boğazlı Köyü Balıkçılar Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Vali Erdal Ata İ. Ö.Okulu-Boğazlı İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Vali Erdal Ata İ. Ö.Okulu-Bucak İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Vali Erdal Ata İ. Ö.Okulu-Akbucak İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (Vali Erdal Ata İ. Ö.Okulu-Handağı İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Vali Erdal Ata İ. Ö.Okulu-100. Yıl Kaynaklı İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Vali Erdal Ata İ. Ö.Okulu-Adaklı İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Vali Erdal Ata İ. Ö.Okulu-Yeniköy (Ünlüce) İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
3Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (Vali Erdal Ata İ. Ö.Okulu-Ardaklı İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (Vali Erdal Ata İ. Ö.Okulu-Irmak Köyü Yeni Mah. Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Papatya İ. Ö. Okulu 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Papatya Köyü Tüysüzler Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. Enaz 10 Kişilik Minibus Kiralama (TOKİ İ.Ö.Okulu-YukarıKocaköprü Hotri Mevkii 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Elmalık Memikli Mevkii (Cinan mevkii+alim evi)) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Elmalık İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Suçatı İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Suçatı Semtet Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Suçatı Köyü Hazne Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Derinsu İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 10Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Başköy İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Yücehisar İ. Ö. Okulu-Şentepe İ. Ö. Okulu (Birlikte)) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Ortayol İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö. Okulu-A.Kocaköprü İ. Ö. Okulu-A. Kocaköprü Şatırı Mevkii(Birlikte)) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö. Okulu-Y.Kocaköprü İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö. Okulu-Y.Kocaköprü Cinalı Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 10 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Zafer Mah. Parlaklar Tonyalı Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Zafer Mah. Parlaklar Micir Mevkii) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Zafer Mah. Cancalar Mevkii) 179,000 TL./Gün
3Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Zafer İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Topluca İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 14 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Sivritepe İ. Ö. Okulu-Boğazlı Gürcoğlu Mevkii(Birlikte)) 179,000 TL./Gün
2Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö.Okulu-Kesikköprü Orta Mah. İ. Ö. Okulu) 179,000 TL./Gün
1Ad. En Az 12 Kişilik Minibüs Kiralama (TOKİ İ. Ö. Okulu-A.Kesikköprü. İ. Ö. Okulu Poyrazlar Mevkii) 179,000 TL./Gün
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.