2012/83464 - Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/83464
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Hatay
İşin İli Hatay
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 25 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
K ırıkha n İlçe M illi Eğ it i m M üdürlüğ ü -
İlköğretim Öğrencilerinin Taşınması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/83464
1-İda re nin
a) Adresi : Kanatlı Caddesi Belediye Hizmet Binası Karşısı No:1 Kirikhan -Hatay
b) Telefon ve faks numarası : 3263441011 - 3263448214
c) Elektronik Posta Adresi : kirikhan31@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kirikhan Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplanti Odasi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Kanatli Caddesi Belediye Hizmet Binasi Karşisi No:1 Kirikhan
b) Tarihi ve saati : 25.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye teklif verecek yüklenicilere ait Taşıt Araçları S plakalı olmalıdır. Ancak, güzergahlarda yeterli S plakalı araç bulnmadığı takdirde Ticari Araçlar ihaleye girebilir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her Türlü Öğrenci taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kirikhan Ilçe Milli Eğitim
Müdürlüğü -Taşımalı Eğitim Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kirikhan Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Telbizek İlköğretim Okulu -Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna 179,000 İş günü
Kurtlusarımazı ve Çamseki Köyleri-Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna 179,000 İş günü
Çamseki Köyü Emelce ve Kuyucak mahalleleri-Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna 179,000 İş günü
İçada ve İçada İskanı Köyleri - Karadurmuşlu İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Kamışlar ve Söğütlüöz Köyleri-Saylak İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Saylak Litre Civarı - Saylak İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Dedeçınar Köyü Pertelli Mah. -Saylak İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Narlıhopur Köyü -Saylak İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Taşoluk Köyü -Saylak İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Topboğazı Köyü ve Litre Civarı - Kurtlusoğuksu İlköğretim Okuluna 179,000 iş günü
Özsoğuksu köyü - Kurtlusoğuksu İlköğretim Okuluna 179,000 iş günü
Kurtlusoğuksu Banu ve Kurtlusoğuksu Kaldırma - Kurtlusoğuksu İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Yılanlı Köyü - Delibekirli İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Delibekirli Köyü Karakaya Mev. - Delibekirli İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Alaybeyli Köyü ve Mezrası - Karataş İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Arkıtça Köyü - Karataş İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Özkızılkaya Köyü Tamer Kızılkaya Çiftliği (Burun) - Özkızılkaya İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Muratpaşa Köyü-A.Polat-Ş.Çinkay Çiftliği ve Takiptarlar Mah. -Muratpaşa Kızılkaya İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Sucu Köyü - Başpınar İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Kamberlikaya Köyü - Başpınar İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Özbaldıran Köyü - Baldıran İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Danaahmetli Köyü - Çamsarı İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Gültepe Köyü - Çamsarı İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Çamsarı Acerköy ve Gültepe Aydınlı Mah. - Çamsarı İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Çamsarı Köyü Yusuflu Mah. - Çamsarı İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Aygırgölü ve Körpınar Mah. ile Çamsarı Köyü Kürtnasır Mah. - Çamsarı İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Alibeyçağılı-Karaelmaslı Köyleri - Karaçağıl İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Güzelce Köyü - Karaçağıl İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Karamankaşı Köyü - Karaçağıl İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Karaçağıl Köyü Arpalı ve Bahçe mah. - Karaçağıl İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
İncirli Köyü - Yalangoz İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
Torun ve Mahmutlu Köyleri - Ticaret Borsası İlköğretim Okuluna 179,000 İş günü
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.