2012/83392 - Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/83392
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Yozgat
İşin İli Yozgat
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 3 Ağustos 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Yo zg a t İl Ö ze l İda re si Genel Se kre t er liğ i
2012-2013 Yılı Taşıma Kapsamında Yer Alan İlköğretim Okullarının Taşıma Merkezi İlköğretim Okullarına Taşınması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/83392
1-İda re nin
a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:14 66100 Merkez/
Yozgat
b) Telefon ve faks numarası : 3542121048 - 3542121257
c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare.yozgat@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Atatürk I.Ö.O., Bahçeşehir I.O., Hüseyin Ve Saffet Coşkun I.O., Divanli
b) Yapılacağı yer : I.O., Osmanpaşa I.O., Esenli B.Şahin I.O., Musabeyli I.O., Büyüknefes
I.O., Sarifatma I.O., Türkmensarilar I.O., Gülyayla I.O., Bişek I.O.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 179(Yüzyetmişdokuz İş) gündür
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale
Odası No:14 66100/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 03.08.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine
dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Hatların listesi kapsamında verilen taşıma hattının adı ve karşılığında belirtilen araç kapasitesine göre araca ait ruhsatlar teklif kapsamında sunulacak olup ruhsatlarda hangi hattın taşınacağı açıkca belirtilecek olup belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Söz konusu öğrenci taşımasında kullanılacak olan aracın kendi malı olma şartı aranmayacaktır. İsteklinin aracı kendi malı ise; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edecektir.Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş ise, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılacaktır.
İş ortaklığında aracın ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde her türlü insan taşıma işi benzer iş kapsamındadır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aşağı Nohutlu Mahallesi
Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/Yozgat adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/Yozgat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
ATATÜRK İ.Ö.O. -BEYVELİOĞLU 179,000 İşgünü
ATATÜRK İ.Ö.O.-KÖSEYUSUFLU 179,000 İşgünü
ATATÜRK İ.Ö.O.-BAŞIBÜYÜKLÜ 179,000 İşgünü
BAŞIBÜYÜKLÜ-SARIHACILI 179,000 İşgünü
ATATÜRK İ.Ö.O.-KUYUMCU-SARIHACILI 179,000 İşgünü
ATATÜRK İ.Ö.O.-SALMANFAKILI-SARIHACILI 179,000 İşgünü
ATATÜRK İ.Ö.O.-AZİZLİBAĞLARI 179,000 İşgünü
ATATÜRK İ.Ö.O.-EVCİ 179,000 İşgünü
ATATÜRK İ.Ö.O.-KIRIKSOKU-TAYYIP 179,000 İşgünü
ATATÜRK İ.Ö.O.-PEMBECİK 179,000 İşgünü
BAHÇEŞEHİRİ.O.-YAZIPINARI 179,000 İşgünü
BAHÇEŞEHİRİ.O.-YAZIPINARI-MEZERE-BOZLAR 179,000 İşgünü
BAHÇEŞEHİRİ.O.-BUZACIOĞLU 179,000 İşgünü
BAHÇEŞEHİRİ.O.-BUZACIOĞLU-RECEPLİ 179,000 İşgünü
BAHÇEŞEHİRİ.O.-SARIBEKİRÇİFTLİĞİ 179,000 İşgünü
HÜSEYİNVE SAFFET COŞKUN İ.O.-KIZILTEPE-GÜLLÜK 179,000 İşgünü
HÜSEYİNVE SAFFET COŞKUN İ.O.-İŞLEĞEN 179,000 İşgünü
HÜSEYİNVE SAFFET COŞKUN İ.O.-İŞLEĞEN-İNCEÇAYIR 179,000 İşgünü
HÜSEYİNVE SAFFET COŞKUN İ.O.-İNCEÇAYIR-ÇİFTLİKLER 179,000 İşgünü
HÜSEYİNVE SAFFET COŞKUN İ.O.-FAKIBEYLİ 1 179,000 İşgünü
HÜSEYİNVE SAFFET COŞKUN İ.O.-FAKIBEYLİ 2 179,000 İşgünü
HÜSEYİNVE SAFFET COŞKUN İ.O.-KAVURGALI 179,000 İşgünü
HÜSEYİNVE SAFFET COŞKUN İ.O.-KABABEL 179,000 İşgünü
HÜSEYİNVE SAFFET COŞKUN İ.O.-DARICI 179,000 İşgünü
HÜSEYİNVE SAFFET COŞKUN İ.O.-DAĞYENİCESİ-AKTAŞ-KIŞLA 179,000 İşgünü
HÜSEYİNVE SAFFET COŞKUN İ.O.-BÜYÜKMAHAL 179,000 İşgünü
HÜSEYİNVE SAFFET COŞKUN İ.O.BÜYÜKMAHAL-SARIMBEY 179,000 İşgünü
DİVANLIİ.O.-KÖÇEKLİOĞLU-GÜDÜLELMAHACILI 179,000 İşgünü
DİVANLIİ.O.-TÜRKMEN 179,000 İşgünü
DİVANLIİ.O.-BAŞINAYAYLA 179,000 İşgünü
DİVANLIİ.O.-AZİZLİ-ÇİFTLİK 179,000 İşgünü
DİVANLIİ.O.-TOPÇU 179,000 İşgünü
OSMANPAŞAİ.O.-BATTAL-SARININÖREN 179,000 İşgünü
OSMANPAŞAİ.O.-KARABIYIK 179,000 İşgünü
OSMANPAŞAİ.O.-TEKKEYENİCESİ 179,000 İşgünü
OSMANPAŞAİ.O.-ÇALILI 179,000 İşgünü
OSMANPAŞAİ.O.-LÖK 179,000 İşgünü
OSMANPAŞAİ.O.-LÖK-BÜYÜKİNCİRLİ 179,000 İşgünü
OSMANPAŞAİ.O.-GÖKÇEKIŞLA 179,000 İşgünü
OSMANPAŞAİ.O.-TAYFUR-GEVREK 179,000 İşgünü
ESENLİB.ŞAHİN İ.O.-ÇAĞLAYAN - KOYUNCULU 179,000 İşgünü
ESENLİB.ŞAHİN İ.O.-KOYUNCULU-YEŞİLOVA 179,000 İşgünü
ESENLİB.ŞAHİN İ.O.-YEŞİLOVA-YUDAN 179,000 İşgünü
MUSABEYLİİ.O.-KALE 179,000 İşgünü
MUSABEYLİİ.O.-MUSABEYLİBOĞAZI 179,000 İşgünü
MUSABEYLİİ.O.-AKYAMAÇ 1 179,000 İşgünü
MUSABEYLİİ.O.-AKYAMAÇ 2 179,000 İşgünü
MUSABEYLİİ.O.-GÜLLÜOLUK 179,000 İşgünü
MUSABEYLİİ.O.-GÜLLÜOLUK-SAĞLIK 179,000 İşgünü
MUSABEYLİİ.O.-DEREBOYMUL-GÜNEŞLİ 179,000 İşgünü
MUSABEYLİİ.O.-BACILI 179,000 İşgünü
MUSABEYLİİ.O.-GÜNEŞLİ 179,000 İşgünü
MUSABEYLİİ.O.-DAYILI 179,000 İşgünü
MUSABEYLİİ.O.-DAYILI - TOPAÇ 179,000 İşgünü
MUSABEYLİİ.O.-TOPAÇ 179,000 İşgünü
BÜYÜKNEFESİ.O.-KÜÇÜKNEFES - BAHÇECİK 179,000 İşgünü
BÜYÜKNEFESİ.O..-KARACAAĞAÇ 179,000 İşgünü
BÜYÜKNEFESİ.O.-GÖRPELİ - GÜNDOĞDU 179,000 İşgünü
BÜYÜKNEFESİ.O.--SÖĞÜTLÜYAYLA - GÜNDOĞDU 179,000 İşgünü
BÜYÜKNEFESİ.O.-ÖRENCİK-BİCİKLER-GÜNDOĞDU 179,000 İşgünü
BÜYÜKNEFESİ.O.-DERECİK 179,000 İşgünü
BÜYÜKNEFESİ.O.-HAYDARBEYLİ 1 179,000 İşgünü
BÜYÜKNEFESİ.O.-HAYDARBEYLİ 2 179,000 İşgünü
BÜYÜKNEFESİ.O.-DELİHASANLI - DAMBASAN 179,000 İşgünü
BÜYÜKNEFESİ.O.-DAMBASAN 179,000 İşgünü
SARIFATMAİ.O.-BESEREK - BÜYÜKÇALIKLI 179,000 İşgünü
SARIFATMAİ.O.-BÜYÜKÇALIKLI 179,000 İşgünü
SARIFATMAİ.O.-BÜYÜKÇALIKLI-KÜÇÜKÇALIKLI 179,000 İşgünü
SARIFATMAİ.O.-KÜÇÜKÇALIKLI-AYDOĞAN 179,000 İşgünü
SARIFATMAİ.O.-AYDOĞAN 179,000 İşgünü
SARIFATMAİ.O.-KARALAR 1 179,000 İşgünü
SARIFATMAİ.O.-KARALAR 2 179,000 İşgünü
SARIFATMAİ.O.-BÜYÜKÇATMA 179,000 İşgünü
SARIFATMAİ.O.-BÜYÜKÇATMA-KÜÇÜKÇATMA 179,000 İşgünü
TÜRKMENSARILARİ.O.-KARACALAR 179,000 İşgünü
TÜRKMENSARILARİ.O.-YASSIHÜYÜK 179,000 İşgünü
TÜRKMENSARILARİ.O.-KIRIM 179,000 İşgünü
TÜRKMENSARILARİ.O.-EBİLOĞLUÇİFTLİĞİ-KIRIM 179,000 İşgünü
GÜLYAYLAİ.O.-BİŞEK 1 179,000 İşgünü
GÜLYAYLAİ.O.-BİŞEK 2 179,000 İşgünü
GÜLYAYLAİ.O.-ALEMDAR-KÖKLÜ-BALTASARILAR 179,000 İşgünü
BİŞEKİ.O.-KİLLİK - GÜLYAYLA 179,000 İşgünü
BİŞEKİ.O.-GÜLYAYLA 1 179,000 İşgünü
BİŞEKİ.O.-GÜLYAYLA 2 179,000 İşgünü
BİŞEKİ.O.-DERBENT 179,000 İşgünü
BİŞEKİ.O.-DERBENT - BALTASARILAR 179,000 İşgünü
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.