2012/83078 - Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/83078
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Samsun
İşin İli Samsun
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 1 Ağustos 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
M illi Eğ it i m B a ka nl ığ ı Sa ms un/t er me İlçe M illi Eğ it i m M üdürlüğ ü -
2012–2013 öğretim yılı 18 Taşıma Merkezi İlköğretim Okuluna Terme İlçesinde bulunan 150 yerleşim birimlerinden 3336 ilköğretim okulu öğrencicilerinin 283 araçla 180 gün süreyle taşınması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/83078
1-İda re nin
a) Adresi : Kaymakamlık Binası 5.Kat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Samsun/Terme
b) Telefon ve faks numarası : 3628761012 - 3628766825
c) Elektronik Posta Adresi : terme55@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Söğütlü-Bazlamaç-Cumhuriyet-Dumantepe-Evci-Geçmiş-Gölyazı-
b) Yapılacağı yer : Hüseyinmescit-Kocaman-Kozluk-Kumcağız-Muratlı-Oğuzlu-Sakarlı-
SakarlıGüzelyalı-Şeyhli-Taşpınar-AmbartepeEroğlu İlköğretim okulları
(18 Taşıma Merkezi Okul)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Kaymakamlık Binası 5. Kat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Büro
-Terme
b) Tarihi ve saati : 01.08.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Öğrenci taşımacılığı, personel taşımacılığı, şehirlerarası ve uluslar arası insan taşımacılığı işleri kabul
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kaymakamlık Binası 5. Kat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Büro -Terme adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kaymakamlık Binası 5. Kat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Büro
-Terme adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
BulgurluHancılar İÖO 2,000 adet
BulgurluİÖO 2,000 adet
BulgurluTellipınar dişikırık OYB 1,000 adet
BulgurluTellipınar İÖO 2,000 adet
KaracaörenOYB 2,000 adet
TöngellibelElmalık İ.O. 3,000 adet
TöngellibelOrta Mah İ.O. 2,000 adet
TöngellibelKirazlık OYB 2,000 adet
KesikkayaÜçpınar Mh. OYB 1,000 adet
ÖrencikİÖO 3,000 adet
Örencik100 Yıl İÖO 3,000 adet
TellipınarKervansaray OYB 2,000 adet
KesikkayaKozluk İ.O Kesikkaya Merkez OYB 3,000 adet
Kocamanbaşı İ.O. Kocamanbaşı Çatıyanı İ.O. 1,000 adet
KocamanbaşıHoylan İ.O. 1,000 adet
BazlamaçAcı İncir OYB 2,000 adet
BazlamaçGemigölü OYB 1,000 adet
BazlamaçHacıali OYB 2,000 adet
BazlamaçHoylan OYB 1,000 adet
Ahmetbeyİ.O. 3,000 adet
Ahmetbeyİnebeyli İ.O. 2,000 adet
AltınluİÖO 2,000 adet
Akbucak.İ.O. 3,000 adet
Akbucak Orta Mah.OYB 3,000 adet
DutbucakOrta Mah.OYB 2,000 adet
AkbucakDutbucak Mahallesi İ.O. Çardak İ.O. 2,000 adet
YalıMahallesi OYB 4,000 adet
YalıMah. Çamlık Çaddesi OYB 3,000 adet
Barbarosİ.O 5,000 adet
Çangallar Irmak boyu OYB 2,000 adet
ÇangallarHaydarlar Mah. OYB 3,000 adet
Çangallarİ.O. 2,000 adet
Sivaslılar İ.O. 2,000 adet
Gündoğduİ.O. 3,000 adet
H.MescitKaraboğaz OYB 2,000 adet
GündoğduŞişoğlu İ.Ö. 2,000 adet
Köybucağıİ.O. Köybucağı Aşağı Mahalle İ.O. 2,000 adet
KöybucağıHacıbademli İ.O. 1,000 adet
KöybucağıYeni Mah. OYB 1,000 adet
Sarayköyİ.O. 2,000 adet
Şuayipİ.O. 2,000 adet
Uzungaziİ.O. 3,000 adet
Uzungaziİnegazi İ.O. 3,000 adet
IrmakMahallesi OYB 1,000 adet
Kuşçaİ.O. 2,000 adet
KızılağaçMah. OYB 1,000 adet
BağsarayOYB 3,000 adet
ÇamlıcaİÖO 2,000 adet
ÇamlıcaGökseki İ.O. 2,000 adet
E.HürriyetMah. OYB 2,000 adet
E.Karasuİ.O. 1,000 adet
E.Miliç İ.O. 2,000 adet
E.YahyalıOYB 2,000 adet
YüksekyaylaİÖO 2,000 adet
Meşeyazıİ.O. 2,000 adet
Muratlı Alaşar OYB Sütözü Dalyanyazı OYB Kaynarca OYB SancıoğluOYB 1,000 adet
SütözüKaraahmet OYB 2,000 adet
AybederKöyü İÖO 2,000 adet
Dutluk-MeşelikOYB Tekkekulağı OYB 3,000 adet
G.Akgölİ.O. 2,000 adet
HaşlıkMah. OYB 2,000 adet
Kabalıİ.O 2,000 adet
KabalıYılanlıpınar OYB 2,000 adet
KazmalıOYB 2,000 adet
KorganlılarMah.OYB 1,000 adet
Dutlukİ.O. 3,000 adet
Özyurtİ.Ö.O. Özyurt Osmanbey OYB 3,000 adet
H.EsentepeMah. OYB 2,000 adet
DereOYB 2,000 adet
H.ManstırMah. OYB 2,000 adet
H.İstiklalMah. İÖO 1,000 adet
H.SülüngürOYB 4,000 adet
Hüseyinmescit.Tepe İÖO 2,000 adet
ErenköyİÖO 2,000 adet
K.K.PaşaCanikyolu İ.O. Kocaman Acere deresi OYB 1,000 adet
K.K.PaşaMerkez OYB 2,000 adet
K.K.PaşaKirazlık İ.O. 1,000 adet
K.K.PaşaMeşelik OYB Uludere Köyü OYB 2,000 adet
KesikkayaUludere OYB 1,000 adet
KocamanYeni Mah. İÖO 1,000 adet
KocamanMıhlıpelit OYB 1,000 adet
Mıhlıpelit Rüzgar Sokak OYB 1,000 adet
KocamanKışla Mah. OYB 1,000 adet
AkçayElmalık OYB 3,000 adet
AkçayİÖO 1,000 adet
AkçayYenimahalle OYB 2,000 adet
Leylekve Dereiçi Mah. OYB 2,000 adet
Özcanlarmah. OYB 1,000 adet
ÜşenliMahallesi OYB 2,000 adet
EmiryusufİÖO Kumcağız Süleymanlı İÖ 2,000 adet
Karacaköyİ.O. 3,000 adet
EmiryusufKırkharman İÖO 2,000 adet
SancaklıİÖO Sancaklı Kargalı OYB 2,000 adet
SancaklıKüçüksancaklı İÖO 1,000 adet
KumcağızDuacı İÖO 2,000 adet
TaşlıkİÖO 2,000 adet
EsenliOYB 1,000 adet
BafracalıİÖO 3,000 adet
Dağdıralıİ.O. 2,000 adet
EtyemezliKöyü İÖO 2,000 adet
KaramahmutOYB 3,000 adet
Namazlıİ.O. 2,000 adet
Suğlucaİ.O. 1,000 adet
AkçagünİÖO 2,000 adet
AkçayKaracalı İÖO 2,000 adet
AkçayKaracalı Kabalak İ.O. 2,000 adet
CüreliAhmadul Mah. OYB 1,000 adet
ŞahinlerOYB 3,000 adet
Şahinler Çavuşoğlu OYB 3,000 adet
YontaşOYB 3,000 adet
Hürriyetmah-Kirazveli OYB 4,000 adet
SakarlıÇağlayan OYB 3,000 adet
SakarlıÇamlık OYB 4,000 adet
SakarlıKabaavlu OYB 1,000 adet
Sakarlı Üşenli OYB 3,000 adet
SakarlıYenimahalle OYB 4,000 adet
SakarlıYenimahalle Haldere OYB 2,000 adet
Elmaköyİ.O. 2,000 adet
YukarıSöğütlü OYB 3,000 adet
Yerliİ.O. Orta Söğütlü İ.O. 2,000 adet
İmanalisiİ.O. 2,000 adet
İmanalisiDanakay İ.O. 1,000 adet
Beşikliİ.O 3,000 adet
Yenicamiİ.O 2,000 adet
Kuşculuİ.O 2,000 adet
Karacalı İ.O. 2,000 adet
DereyolİÖO 2,000 adet
DibekliİÖO 2,000 adet
MescitliİÖO Şeyhli Hacıhasan Mah. OYB 2,000 adet
DibekliTepe Mah.OYB 1,000 adet
ŞeyhliÇelebiler Mah. OYB 2,000 adet
ÇanaklıİÖO 4,000 adet
KarkucakİÖO 1,000 adet
SütözüErikli OYB 2,000 adet
YukarıTaşpınar OYB 4,000 adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.