2012/80810 - Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/80810
Sektör Araç Kiralama -Personel Taşıma Hizmeti
İdare Çorum Uğurludağ İlçe Özel İdare Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Çorum
İşin İli Çorum
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Ço ru m Uğ urlu da ğ İlçe Ö ze l İda re M üdürlüğ ü
Uğurludağ Ilçesi 2012 - 2013 Öğretim Yili Taşimali Ilköğretim Hizmet Alimi Işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/80810
1-İda re nin
a) Adresi : Yeni Cami M. Yildirim C. No:3/D Uğurludağ/Çorum
b) Telefon ve faks numarası : 3643612137 - 3643612872
c) Elektronik Posta Adresi : cevdet.cuhadar@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
: (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Uğurludağ İlçesindeki 3(üç) adet taşıma merkezi İlköğretim Okuluna
11(onbir) hattan öğrenci taşıması yapılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Yenicami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konaği Kat:1
Uğurludağ/Çorum
b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu Kurumlarinda Ve Özel Sektörde Yapilan Personel Taşima Işleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman bedeli Uğurludağ İlçe Özel İdare Müdürlüğüne yatırılarak dekontu karşılığı Uğurludağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Bölümden mesai saatleri (08:00-12:00/13:00-17:00)içerisinde alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uğurludağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Odası adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ((Doksan) ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
SAZKÖY KÖYÜNDEKİ 30 ÖĞRENCİNİN UĞURLUDAĞ İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMASI 180,000 İŞ GÜNÜ
TORUNLAR VE GÖKÇEAĞAÇ KÖYLERİNDEKİ 31 ÖĞRENCİNİN UĞURLUDAĞ İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMASI 180,000 İŞ GÜNÜ
ESKİÇELTEK KÖYÜNDEKİ 40 ÖĞRENCİNİN UĞURLUDAĞ İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMASI 180,000 İŞ GÜNÜ
BÜYÜKERİKLİ VE KÜÇÜKERİKLİ KÖYLERİNDEKİ 35 ÖĞRENCİNİN UĞURLUDAĞ İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMASI 180,000 İŞ GÜNÜ
YENİYAPAN VE ANBARCI KÖYLERİNDEKİ 38 ÖĞRENCİNİN UĞURLUDAĞ İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMASI 180,000 İŞ GÜNÜ
KARAEVLİYA KÖYÜNDEKİ 30 ÖĞRENCİNİN UĞURLUDAĞ İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMASI 180,000 İŞ GÜNÜ
ÜÇDAM VE YARIMCA KÖYLERİNDEKİ 25 ÖĞRENCİNİN UĞURLUDAĞ İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMASI 180,000 İŞ GÜNÜ
AŞILIARMUT KÖYÜNDEKİ 29 ÖĞRENCİNİN UĞURLUDAĞ İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMASI 180,000 İŞ GÜNÜ
BOZTEPE VE KARAKISIK KÖYLERİNDEKİ 35 ÖĞRENCİNİN YEŞİLYURT BELEDİYE İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMASI 180,000 İŞ GÜNÜ
DAĞÖNÜ VE KIZAĞLI KÖYLERİNDEKİ 32 ÖĞRENCİNİN YEŞİLYURT BELEDİYE İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMASI 180,000 İŞ GÜNÜ
KIRKÖY KÖYÜNDEKİ 30 ÖĞRENCİNİN YEŞİLYURT BELEDİYE İLKÖĞRETİM OKULUNA TAŞINMASI 180,000 İŞ GÜNÜ
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi