2012/62640 - Araç Yedek Malzemeleri Satın Alınacaktır

İhale No 2012/62640
Sektör Araç, Yedek Parça ve Ekipmanları
İdare Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Eskişehir
İşin İli Eskişehir
Yayın Tarihi 28 Ağustos 2015
İhale Tarihi 26 Temmuz 2012 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ARAÇ YEDEK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
M illi Sa v un ma B a ka nlığ ı 1 . a na J et Üs K . lığ ı
11Kısım (Toplam 589) Kalem Muhtelif Araç Yedek Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/62640
1-İda re nin
a) Adresi : Şeker Mah. Çevre Yolu Kartal Kavşağı No:Bila 26120 -
Tepebaşi/Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası : 0 222 237 59 00 - 4307 - 0 222 237 59 29
c) Elektronik Posta Adresi : h-kurtoglu@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1 inci Ana Jet Üs İkmal K.lığı Deposu - Şeker Mah. Çevre Yolu
Kartal Kavşağı No:Bila 26120 - Tepebaşi/Eskişehir
c) Teslim tarihi : Alım konusu mallar, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen günden
itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içinde bir defada teslim edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : 1'inci Ana Jet Üs.K.lığı İhale Kom. Bşk.lığı Şeker Mah. Çevre Yolu
Kartal Kavşağı No:Bila 26120 - Tepebaşi/Eskişehir
b) Tarihi ve saati : 26.07.2012 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı 1'inci Ana Jet Üs K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı Şeker Mah. Çevre Yolu Kartal Kavşağı No:Bila 26120 - Tepebaşi/Eskişehir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'inci Ana Jet Üs.K.lığı İhale Kom. Bşk.lığı Şeker Mah. Çevre Yolu
Kartal Kavşağı No:Bila 26120 - Tepebaşi/Eskişehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
CAMSİLGİ PALESİ 10,000 ADET
GERİVİTES MÜŞÜRÜ 2,000 ADET
HARARETMÜŞÜRÜ 2,000 ADET
DİŞLİMARŞ 5,000 ADET
YAĞMÜŞÜRÜ 5,000 ADET
MOTORMARŞ 2,000 ADET
ALTERNATÖRKOMPLE 2,000 ADET
BURÇMARŞ 5,000 ADET
MÜŞÜRFREN LAMBA 5,000 ADET
BURÇMARŞ 3,000 ADET
KÖMÜRMARŞ TKM 2,000 ADET
DİŞLİMARŞ 2,000 ADET
SELENOİDMARŞ 12 V 2,000 ADET
PAPUÇFREN EL 2,000 ADET
BALATAFREN ARKA 5,000 TAKIM
BASKIBALATA BİLYA SET 5,000 ADET
BURÇDENGE KOL ÖN 30,000 ADET
BURÇİSTİKAMET ÇUBUK 40,000 ADET
BUÇŞASİ ÖN KOL 10,000 ADET
BURÇVOLAN 5,000 ADET
DEVİRDAİM(CONTALI) 5,000 ADET
DİREKSİYONROTİL KİTİ 5,000 ADET
DİSKFREN ÖN 3,000 ADET
DİŞLİVOLAN DİZEL 5,000 ADET
ELFREN TELİ 5,000 ADET
FİLTREHAVA 10,000 ADET
GENLEŞMETANKI 3,000 ADET
KABLOBUJİ TAKIM 8 SİLİNDİRLİ BENZİNLİ 3,000 TAKIM
KLİPERFREN TAMİR TAKIMI (ARKA) 80,000 ADET
KAPAKFREZELİ ARKA 20,000 ADET
KAPAKTOZ PLASTİK ÖN-ARKA 8,000 ADET
MERKEZDEBRİYAJ ÜST 10,000 ADET
ROTBAŞI SAĞ 6,000 ADET
TAKOZMOTOR 5,000 ADET
TERMOSTAT82 DERECE 6,000 ADET
VAKUMPOMPASI 2,000 ADET
DİREKSİYONAMORTİSÖRÜ 10,000 ADET
DİREKSİYONKEÇE TAMİR KİTİ 10,000 ADET
AMORTİSÖRBURCU ARKA ÜST 20,000 ADET
AMORTİSÖRBURCU ARKA ALT 20,000 ADET
VİRAJÇUBUK TAKOZU 4,000 ADET
ARKAAKS MİLİ 4,000 ADET
ÖNAKS MİLİ 4,000 ADET
KİLİTARKA KAPI 5,000 ADET
KARŞILIK-ÖN KAPI KİLİT 10,000 ADET
KOL-ÖN KAPI İÇ AÇMA SAĞ 5,000 ADET
KOL-ÖN KAPI DIŞ AÇMA SOL 5,000 ADET
KOL-CAM KALDIRMA 8,000 ADET
TAKOZ-EKSOZ 10,000 ADET
ANAHTAR4-LÜ SİNYAL 5,000 ADET
MOTOR-KALORİFER ARKA 24V.KÜÇÜK BLOWER 30,000 ADET
RÖLE- SİNYAL FLAŞÖR 5,000 ADET
SÜPÜRGE- CAM SİLECEK (2'li Takım) 6,000 ADET
ANAHTARFAR İKİ KADEMELİ 10,000 ADET
BUTONKAPI AÇMA 10,000 ADET
FARKOMPLE 2,000 ADET
MÜŞÜRGERİ VİTES 5,000 ADET
MÜŞÜRHARARET 5,000 ADET
MÜŞÜRSİNYAL KM. 5,000 ADET
MÜŞÜRSU SEVİYE 2,000 ADET
SUSTURUCU-EKSOZ 5,000 ADET
KELEPÇE- SPİRAL BORU 10,000 ADET
BORU-EKSOZ 3,000 ADET
KİLİT- ÖN FAR KAPAK 10,000 ADET
BALATAARKA FREN 10,000 ADET
BALATADEBRİYAJ 6,000 ADET
BALATAFREN ÖN 5,000 ADET
BASKIDEBRİYAJ 3,000 ADET
FANVİSKO 2,000 ADET
BİLYA62306 2,000 ADET
CONTAEKSOZ (6'LI) 4,000 ADET
BİLYAX 32310 2,000 ADET
FİLTREHAVA KURUTUCUSU 35,000 ADET
CONTASİLİNDİR KAPAK TAKIM (TAKIMDA 3 EA OLACAK) 8,000 ADET
ÇİFTKAFA KOMPRESÖR BORU TAKIMI 4,000 ADET
FİLTREYAĞ 20,000 ADET
HİDROLİKDİREKSİYON POMPA 2,000 ADET
HORTUMDEBRİYAJ MERKEZ 3,000 ADET
KAMPANAARKA 6,000 ADET
KAMPANAÖN 6,000 ADET
KAMPANARADYATÖR 10,000 ADET
KAPAKYAĞ DOLDURMA 5,000 ADET
KAYIŞV 13*1600 10,000 ADET
KAYIŞV 9,5*1700 10,000 ADET
KOMPRESÖRCONTASI 5,000 ADET
KURUTUCUHAVA KOMPLE 5,000 ADET
MAFSALROT UZUN SAĞ 3,000 ADET
MERKEZDEBRİYAJ ALT 5,000 ADET
MERKEZDEBRİYAJ ÜST 5,000 ADET
POMPAMAZOT BESLEME 2,000 ADET
POMPASU 2,000 ADET
ROTBAŞI 4,000 ADET
ROTBAŞI SOL 3,000 ADET
ORİNGÇER DİŞLİ ARKA 20,000 ADET
TAKOZMOTOR ARKA 4,000 ADET
TAKOZMOTOR KULAK 10,000 ADET
TAMİRTAKIMI HAVA KURUTUCU 10,000 TAKIM
TAMİRTAKIMI TRİSTOP 10,000 ADET
TELGAZ 3,000 ADET
TAMİRTAKIMI VENTİL EL FREN 2,000 ADET
TRİSTOP 4,000 ADET
TURBO 1,000 ADET
TERMOSTAT 10,000 ADET
VENTİLAYAK FREN KONTROL 4,000 ADET
VENTİLDÖRTLÜ 4,000 ADET
VENTİLKOMPRESÖR EMNİYET 8,000 ADET
VENTİLKÖRÜK ÖN HAVA 8,000 ADET
VİTESKOL MAFSALI 10,000 ADET
DORSEELK.KABLOSU 5,000 ADET
MOTORKALORİFER 5,000 ADET
KRİKOCAM SAĞ 2,000 ADET
KRİKOCAM SOL 2,000 ADET
KOL-CAMAÇMA 8,000 ADET
BASKIKOMPLE 1,000 ADET
BİLYADEBRİYAJ 2,000 ADET
TAMİRTAKIMI FREN LİMİTÖR 2,000 ADET
TOPUZVİTES 2,000 ADET
MERKEZDEBRİYAJ ÜST 3,000 ADET
ROTİLVİTES KOL 3,000 ADET
CONTAEKSOZ MANİFOLD 4,000 ADET
ROTVİTES ARAMA SAĞ/SOL 4,000 ADET
TAMİRTAKIMI TRİSTOP 8,000 ADET
VENTİL- DAĞITICI (ALB FREN) 5,000 ADET
DEBRİYAJBİLYA SEKMANI 4,000 ADET
FİLTREYAKIT 4,000 ADET
YAĞAYIRICI FİLTRE 1,000 ADET
SUSTURUCU- EKSOZ 2,000 ADET
BİLYADEBRİYAJ AYIRMA 2,000 ADET
CONTASİLİNDİR KAPAK 2,000 ADET
ÇATALDEBRİYAJ 1,000 ADET
ROTBAŞI SOL UZUN 2,000 ADET
KEÇEKRANK ÖN BOĞAZ 3,000 ADET
MERKEZDEBRİYAJ ALT 3,000 ADET
SOMUNBİJON SAĞ DIŞ ÖN 10,000 ADET
SAPLAMABİJON ARKA SAĞ SOMUNLU 4,000 ADET
SENKROMENÇVİTES 2-3 2,000 ADET
TELKİLOMETRE 2,000 ADET
VALFSTOP AYAK 2,000 ADET
TUTUCU- VİTES KOL 3,000 ADET
MÜŞÜRGERİ VİTES 4,000 ADET
SÜPÜRGECAM SİLECEK 2,000 ADET
ANAHTARDÖRTLÜ FLAŞÖR 4,000 ADET
LAMBAKISA FLORESAN 10,000 ADET
LAMBAUZUN FLORESAN 10,000 ADET
SUSTURUCU- EKSOZ 3,000 ADET
MENTEŞE- YAN KAPAK SAĞ 8,000 ADET
BALATADEBRİYAJ 4,000 ADET
BALATAFREN ARKA 5,000 ADET
BASKIDEBRİYAJ 4,000 ADET
BİLYADEBRİYAJ 4,000 ADET
BİLYATEKER ÖN DIŞ 32307CZ 4,000 ADET
BİLYATEKER ÖN İÇ 30309A 4,000 ADET
ÇATALDEBRİYAJ 4,000 ADET
DEBRİYAJALT MERKEZ 4,000 ADET
DİŞLİVOLAN 2,000 ADET
KAMPANAARKA 4,000 ADET
KAMPANAÖN 4,000 ADET
KAYIŞV 10X1275 4,000 ADET
KAYIŞ-V TAKIM (13*1050*+13*1090) 2,000 ADET
KEÇEAKS ARKA 6,000 ADET
MERKEZANA DEBRİYAJ 4,000 ADET
MERKEZFREN ANA 5,000 ADET
MERKEZFREN ÖN 10,000 ADET
MOTORÖN TAKOZU 4,000 ADET
OTOMATİKYAKIT 2,000 ADET
ROTBAŞI SOL 4,000 ADET
SİLİNDİRFREN ARKA 10,000 ADET
SPİRALVİTES HALATI(TAKIM) 2,000 ADET
TELEL FREN(TAKIM) 2,000 ADET
TOPUZDEBRİYAJ ÇATAL 4,000 ADET
VİTESDEĞİŞTİRME HALATI 3,000 ADET
VİTESKOL HALATI 3,000 ADET
VİTESKOL KÖRÜĞÜ 3,000 ADET
BİLYAARKA TEKER 4,000 ADET
MAZOTOTOMATİĞİ 2,000 ADET
STOPMOTORU 2,000 ADET
AMPULFAR 24V H7 100,000 ADET
AMPULSPOT 12 V 50W 10,000 ADET
AMPULH4 12V TIRNAKLI 50,000 ADET
AMPULH1 24V 100,000 ADET
AMPULEBAT 12V 200,000 ADET
AMPULDİPSİZ MİNYON 12V 200,000 ADET
AMPULDİPSİZ 12V 200,000 ADET
AMPUL24V TEK DUY 200,000 ADET
AMPUL24V GÖSTERGE (53 AMPUL) 300,000 ADET
MÜŞÜR-FREN 2,000 ADET
ALTERNATÖR 1,000 ADET
MEMESU FİSKIYE 10,000 ADET
MOTORKALORİFER 1,000 ADET
PALECAM SİLGİ ARKA 3,000 ADET
MÜŞÜRFREN 3,000 ADET
ANAHTARKONTAK SET 1,000 ADET
LAMBA-PLAKA 5,000 ADET
ANAHTARDÖRTLÜ SİNYAL 10,000 ADET
ANAHTARKONTAK SET 2,000 ADET
KOLSİNYAL 5,000 ADET
HORTUMKLİMA 3,000 ADET
HORTUMKLİMA 3,000 METRE
KÖMÜRMARŞ 3,000 ADET
MEMESU FİSKIYE 6,000 ADET
MOTORKALORİFER 2,000 ADET
KÖMÜRALTERNATÖR 10,000 ADET
LAMBATAVAN İÇ 5,000 ADET
SELENOİDMARŞ 3,000 ADET
ANAHTARCAM SİLECEKARKA 2,000 ADET
SİMİTDİREKSİYON 2,000 ADET
KEÇEAKS 2,000 ADET
SALINCAKALT SOL 2,000 ADET
SALINCAKALT SAĞ 2,000 ADET
CONTAMOTOR TAKIM 3,000 ADET
KEÇEVİTES MİL KOL 3,000 ADET
TAKOZMOTOR 3,000 ADET
KAPAKDEPO YAKIT DIŞ 4,000 ADET
KÖRÜKAKS 4,000 ADET
TAKOZŞANZUMAN 4,000 ADET
BİLYAGERGİ TRİGER 5,000 ADET
KÖRÜKAKS BİLYALI 5,000 ADET
KÖRÜKDİREKSİYON 5,000 ADET
MERKEZFREN ARKA SAĞ TEKER 5,000 ADET
TELDEBRİYAJ 6,000 ADET
DEBRİYAJSETİ 7,000 ADET
MERKEZFREN SOL 7,000 ADET
BALATAARKA FREN 8,000 ADET
FİLTREBENZİN DEPO ALTI 8,000 ADET
ROTBAŞI SOL 8,000 ADET
BALATAFREN ÖN 10,000 ADET
BİLYAAKS ÖN 10,000 ADET
KÖRÜKAKS DIŞ 15,000 ADET
FİLTREHAVA 20,000 ADET
BURÇDEBRİYAJ ÇATAL 5,000 ADET
DEBRİYAJSETİ 1,000 ADET
TRİGERSETİ 2,000 ADET
FİLTREHAVA 4,000 ADET
TAKOZMOTOR KULAK 2,000 ADET
BALATAARKA FREN 2,000 TAKIM
DEBRİYAJSET 2,000 ADET
KAPAKYEDEK SU 3,000 ADET
BİLYATEKER ÖN 4,000 ADET
DEPOYEDEK SU KAPAKLI 4,000 ADET
BİLYAGERGİ AKSESUAR KAYIŞ 5,000 ADET
SİLİNDİRFREN ARKA 6,000 ADET
FİLTREHAVA 8,000 ADET
BUJİ 40,000 ADET
TAKOZŞANZUMAN ALT 2,000 ADET
DEVİRDAİM 3,000 ADET
FİLTREHAVA 5,000 ADET
KAYIŞAKSESUAR 5,000 ADET
SUSTURUCUARKA 2,000 ADET
ROTİLALT 19,000 ADET
SETTRİGER KAYIŞ 3,000 ADET
AKSESUARKAYIŞI 3,000 ADET
BİLYAGERGİ AKSESUAR KAYIŞ 3,000 ADET
ARKATEKER BALATA 2,000 ADET
ÖNFREN BALATA 2,000 ADET
DİSKÖN FREN 1,000 ADET
DİSKARKA FREN 1,000 ADET
FİLTREHAVA 3,000 ADET
MAZOTFİLTRE 3,000 ADET
POLENFİLTRE 3,000 ADET
BURÇRADYATÖR KULAK 10,000 ADET
KLİPERFREN 1,000 ADET
CONTAMOTOR TAKIM 1400 CC 2,000 ADET
DİŞLİVİTES GERİ 2,000 ADET
MERKEZFREN ANA 2,000 ADET
DİŞLİVOLAN 3,000 ADET
KEPKARBÜRATÖR 3,000 ADET
VİRAJDEMİR MESNEDİ 3,000 ADET
BURÇDİREKSİYON TIKIRTI 4,000 ADET
HORTUMRADYATÖR ÜST 4,000 ADET
KEÇEAKS 4,000 ADET
BALATADEBRİYAJ 5,000 ADET
BASKIDEBRİYAJ 5,000 ADET
CONTAKÜLBÜTÖR KAPAK 5,000 ADET
KÖRÜKAKS TEK KANALLI 5,000 ADET
MEKSEFE 5,000 ADET
TAKOZŞANZUMAN KULAK 6,000 ADET
HORTUMFREN ÖN 8,000 ADET
KÖRÜKAKS ÇİFT KANAL 8,000 ADET
ROTİLALT 10,000 ADET
MERKEZARKA TEKER 10,000 ADET
ROTİLÜST 10,000 ADET
BİLYAÖN TEKER 10,000 ADET
KOLKAPI SAĞ DIŞ AÇMA 5,000 ADET
KOLKAPI SAĞ İÇ AÇMA 5,000 ADET
KOLCAM AÇMA 5,000 ADET
KİLİTBAGAJ 5,000 ADET
KİLİTÖN KAPI SAĞ 5,000 ADET
KİLİTÖN KAPI SOL 5,000 ADET
KRİKOCAM ÖN SOL 5,000 ADET
EKSOZ-KOMPLE 3,000 ADET
TAKOZEKSOZ 10,000 ADET
SUSTURUCUORTA 2,000 ADET
MAKARASÜRGÜLÜ KAPI ÜST 2,000 ADET
MAKARASÜRGÜLÜ KAPI ORTA 2,000 ADET
MAKARASÜRGÜLÜ KAPI ALT 2,000 ADET
SUSTURUCUARKA 4,000 ADET
SUSTURUCUORTA 3,000 ADET
TAKOZSUSTURUCU ARKA 10,000 ADET
TAKOZSUSTURUCU ORTA 10,000 ADET
SÜNGERKOLTUK ŞOFÖR (HAZIR) 6,000 ADET
SUSTURUCUORTA 6,000 ADET
ANAHTARFAR 5,000 ADET
ANAHTARDÖRTLÜ SİNYAL SLX TİPİ 3,000 ADET
KONJEKTÖRKÖMÜRLÜ 5,000 ADET
KÖMÜRMARŞ 5,000 ADET
MOTORCAM SİLECEK 5,000 ADET
MOTORMARŞ 1,000 ADET
SELONOİDMARŞ 3,000 ADET
PALECAM SİLGİ 6,000 ADET
AMORTİSÖRÖN 2,000 ADET
BENZİNOTOMATİĞİ 2,000 ADET
DİŞLİKM 2,000 ADET
HİDROVAKFREN 2,000 ADET
KARBÜRATÖRTAKOZU 2,000 ADET
REGÜLATÖRDİSTRİBÜTÖR 2,000 ADET
BİLYAVOLAN GÖBEK 3,000 ADET
TELEL FREN SAĞ 3,000 ADET
TELEL FREN SOL 3,000 ADET
BİLYATEKER İÇ ÖN 4,000 ADET
DEVİRDAİM 4,000 ADET
HORTUMRADYATÖR ALT 4,000 ADET
İSTAVROZŞAFT 4,000 ADET
KAPAKRADYATÖR 4,000 ADET
MAKARATEVZİ 4,000 ADET
TERMOSTAT 4,000 ADET
BURÇDİREKSİYON TIKIRTI 5,000 ADET
TELDEBRİYAJ 5,000 ADET
KABLOBUJİ 5,000 ADET
KOLROT BAŞLI 5,000 ADET
KÖRÜKDİREKSİYON SAĞ 5,000 ADET
KÖRÜKDİREKSİYON SOL 5,000 ADET
BİLYATRİGER KAYIŞ 6,000 ADET
DİSKFREN ÖN 4,000 ADET
KAYIŞTRİGER 6,000 ADET
ROTBAŞI 7,000 ADET
BALATAFREN ÖN 8,000 ADET
KAYIŞV 10*858 8,000 ADET
LASTİKPEDAL DEBRİYAJ FREN 10,000 ADET
TAMİRTAKIM VİTES KOL 15,000 TAKIM
KAPI-KİLİTKARŞILIĞI SOL 5,000 ADET
KAPI-KİLİTKARŞILIĞI SAĞ 5,000 ADET
KOL-KAPIİÇ AÇMA 10,000 ADET
BORU-EKSOZÇATAL 2,000 ADET
TAKOZEKSOZ ARKA 5,000 ADET
TAKOZEKSOZ ORTA 5,000 ADET
KIZAKCAM ARKA SOL 5,000 ADET
KİLİTBAGAJ 4,000 ADET
KARŞILIKBAGAJ KİLİT 4,000 ADET
KİLİTÖN KAPUT 4,000 ADET
SUSTURUCUEKSOZ ARKA 4,000 ADET
KOLKAPI DIŞ AÇMA ARKA SAĞ 4,000 ADET
KOLKAPI DIŞ AÇMA SOL 4,000 ADET
KİLİTKAPI ARKA SAĞ 4,000 ADET
FİLTREHAVA 2,000 ADET
FİLTREPOLEN 1,000 ADET
FİLTREYAKIT 2,000 ADET
MÜŞÜRGERİ VİTES 1,000 ADET
PALECAM SİLECEK ÖN 5,000 ADET
ŞAFTALTERNATÖR 2,000 ADET
MOTOR-MARŞ 2,000 ADET
MÜŞÜRSTOP 3,000 ADET
SENSÖRHIZ GÖSTERGE 2,000 ADET
PALECAM SİLGİ 10,000 ADET
ANAHTARKALORİFER 2,000 ADET
ANAHTARCAM KALDIRMA 10,000 ADET
SÜPÜRGECAM SİLECEK 10,000 ADET
DİŞLİMARŞ 10,000 ADET
MOTORMARŞ KOMPLE 2,000 ADET
ALTERNATÖRKOMPLE 1,000 ADET
BALATADEBRİYAJ BASKI 10,000 TAKIM
BALATAFREN ÖN 15,000 TAKIM
BİLYAŞAFT ASKI 5,000 ADET
BİLYATEKER ÖN 14,000 ADET
DİSKFREN ÖN 10,000 ADET
FİLTREHAVA 60,000 ADET
FİLTREYAĞ 40,000 ADET
FİLTREYAKIT 20,000 ADET
FİLTREYAKIT 30,000 ADET
KAYIŞAKSESUAR KLİMALI 4,000 ADET
MERKEZDEBRİYAJ ALT 10,000 ADET
SAPLAMABİJON ÖN TEKER KISA 10,000 ADET
TAMİRTAKIMI VİTES KOL 3,000 ADET
BURÇSALINCAK TRAVERS ARKA 10,000 ADET
CİVATASALINCAK TRAVERS ARKA 10,000 ADET
FİLTREYAĞ 10,000 ADET
DEBRİYAJALT MERKEZ 5,000 ADET
ÖNFREN BALATASI 10,000 ADET
FRENBALATASI ARKA 10,000 ADET
DİSKFREN ARKA 5,000 TAKIM
TERMOSTATKOMPLE 10,000 ADET
GENLEŞMETANKI 2,000 ADET
ROTKOLU KOMPLE 11,000 ADET
YAĞÇUBUĞU 4,000 ADET
FRENANA MERKEZ 5,000 ADET
MOTORÖN KAPAK 5,000 ADET
DİSKÖN FREN 5,000 TAKIM
ALTSALINCAK BURCU 10,000 ADET
AMORTİSÖRÖN 6,000 ADET
BALATAARKA FREN 4,000 ADET
BİLYAÖN TEKER DIŞ 10,000 ADET
BİLYAÖN TEKER İÇ 10,000 ADET
BİLYAŞAFT ASKI 12,000 ADET
BİLYATN61SR GERGİ 10,000 ADET
CİVATAŞAFT KİLİTLİ 10,000 ADET
CONTAMOTOR TAKIM 2,000 ADET
DEPORADYATÖR SU 3,000 ADET
DEVİRDAİM 2,000 ADET
DİSKFREN ÖN 5,000 ADET
FİLTREHAVA 15,000 ADET
FİLTREYAKIT 10,000 ADET
FİLTREYAKIT 40,000 ADET
KAPYEDEK SU 3,000 ADET
KAPAKDEPO YAKIT 3,000 ADET
KAPAKTRİGER 3,000 ADET
KAYIŞTRİGER 9,000 ADET
KEÇEBOĞAZ ÖN 5,000 ADET
KEÇEŞANZUMAN KUYRUK 3,000 ADET
KEÇETEKER ÖN 10,000 ADET
MAFSALDİREKSİYON 6,000 ADET
MERKEZARKA TEKER 60,000 ADET
MERKEZFREN ANA 4,000 ADET
POMPAVAKUM 2,000 ADET
ROTBAŞI 30,000 ADET
ROTKOLU DİREKSİYON 6,000 ADET
ROTİLALT 8,000 ADET
SENKROMENÇTAKIMI 2,000 ADET
TAKOZMOTOR SAĞ 4,000 ADET
TELDEBRİYAJ AYARLI TİP 4,000 ADET
TELEL FREN 5,000 ADET
TELKAPUT AÇMA 6,000 ADET
SALINCAKŞASE BURCU 10,000 ADET
CONTAARKA KAPAK DİFERANSİYEL 6,000 ADET
CONTADİFERANSİYEL 6,000 ADET
TAKOZMOTOR SOL 4,000 ADET
ÇUBUKYAĞ 4,000 ADET
ÖNTEKER KİLİTLEME KİTİ 10,000 ADET
YAĞSOĞUTUCUSU 2,000 ADET
ARKAVİRAJ DEMİR ROTİLİ 4,000 ADET
DİŞLİVOLAN 1,000 ADET
DİSKFREN ARKA 2,000 ADET
KEÇEMOTOR ARKA 2,000 ADET
POYRAÖN TEKER 2,000 ADET
SAĞAKS RULMANI 2,000 ADET
TAKOZMOTOR ÖN 4,000 ADET
TAKOZŞANZUMAN 2,000 ADET
TAKOZŞANZUMAN ALT ASKI 2,000 ADET
GERGİAVARE KASNAK 3,000 ADET
HORTUMRADYATÖR ÜST 3,000 ADET
BALATATAKIMI DİSK ARKA 4,000 TAKIM
HORTUMİNTERCOLER 4,000 ADET
KAYIŞAKSESUAR 6,000 ADET
ÖNVİRAJ ROTİLİ 4,000 ADET
FİLTREYAKIT 5,000 ADET
MAZOTFİLTRESİ ÜÇ DELİKLİ 10,000 ADET
BİJONSOMUN 30,000 ADET
FİTİL-ÖNKAPI KOMPLE 5,000 ADET
KIZAKSÜRGÜLÜ KAPI 3,000 ADET
MAKARASÜRGÜLÜ KAPI ÜST 8,000 ADET
MAKARA-SÜRGÜLÜKAPI ORTA 8,000 ADET
MAKARASÜRGÜLÜ KAPI ALT 8,000 ADET
MAKARASAĞ SÜRGÜLÜ KAPI ÜST 4,000 ADET
MAKARASAĞ SÜRGÜLÜ KAPI ORTA 4,000 ADET
MAKARASAĞ SÜRGÜLÜ KAPI ALT 4,000 ADET
MAKARASOL SÜRGÜLÜ KAPI ÜST 4,000 ADET
MAKARASOL SÜRGÜLÜ KAPI ALT 4,000 ADET
TAKOZEKSOZ ÖN 6,000 ADET
TAKOZEKSOZ ORTA 6,000 ADET
KAPIFİTİLLERİ TÜM KAPILAR 2,000 ADET
SEKMANTAVAN 500,000 ADET
SEKMANKAPI 1.000,000 ADET
KOLCAM SİLECEK VE LASTİĞİ 4,000 ADET
YAĞFİLİTRESİ 3,000 ADET
YAKITFİLTRESİ ELEMANI 2,000 ADET
HAVAFİLTRESİ 2,000 ADET
CONTAEKSOZ MANİFOLD TAKIM 2,000 ADET
CONTAKARTER TAKIMI 1,000 ADET
ÇUBUKYAĞ 2,000 ADET
FİLTREMAZOT KÜÇÜK 10,000 ADET
FİLTREMAZOT SU AYIRICI BÜYÜK 10,000 ADET
KRİKOKABİN KALDIRMA 2,000 ADET
İSTAVROZŞAFT 2,000 ADET
KAYIŞVANTİLATÖR 4,000 ADET
VALFEL FREN 2,000 ADET
ALTMERKEZ YARDIMCI HAVALI 2,000 ADET
BASKIBALATA BİLYA SETİ 4,000 ADET
GERGİKAYIŞ 2,000 ADET
SİLİNDİRMERKEZ DEB 2,000 ADET
KÖRÜKFREN ARKA SOL 8,000 ADET
VALFSTOP AYAK 10,000 ADET
FRENANA MERKEZ 2,000 ADET
ÖNFREN BALATASI 4,000 TAKIM
ARKAFREN BALATASI 3,000 ADET
DEBRİYAJBASKISI 2,000 ADET
DEBRİYAJBALATASI 2,000 ADET
DEBRİYAJBİLYASI 2,000 ADET
FİLTREHAVA DIŞ 7,000 ADET
PERNOTAMİR TAKIMI 2,000 TAKIM
ARKATEKER FREN MERKEZİ 6,000 ADET
DEBRİYAJALT/ÜST MERKEZ TAKIMI 3,000 ADET
DEPOKAPAĞI 2,000 ADET
ARKATEKER KEÇESİ 4,000 ADET
ISITMABUJİSİ 12,000 ADET
ŞASEÖN YAKIT FİLTRESİ 6,000 ADET
KİLİTKAPI SAĞ 2,000 ADET
KİLİTKAPI SOL 2,000 ADET
KRİKOCAM SOL HALATLI 2,000 ADET
KRİKOCAM SAĞ HALATLI 2,000 ADET
KOLDIŞ KAPI AÇMA SAĞ 2,000 ADET
FİLTREMAZOT TEKLİ ATOM TİP 5,000 ADET
BALATADEBRİYAJ 2,000 ADET
AŞIKFREN 2,000 ADET
ŞARTELVİTES 2,000 ADET
ŞALTERMARŞ 2,000 ADET
ROTUZUN KOMPLE 3,000 ADET
CONTASİLİNDİR KAPAK 5,000 ADET
MÜŞÜRYAĞ 2,000 ADET
KAPAKDEPO YAKIT 2,000 ADET
BASKIPLAKASI KOMPLE 3,000 ADET
DİSKDEBRİYAJ ARAÇ İÇİN 3,000 ADET
ÇATALDEBRİYAJ 3,000 ADET
BİLYADEBRİYAJ 3,000 ADET
ELEMANFİLTRE HAVA 5,000 ADET
BURÇSALINCAK 12,000 ADET
DEVİRDAİMKOMP. 1,000 ADET
TELGAZ 5,000 ADET
SETDEBRİYAJ 2,000 ADET
DEBRİYAJÜST MERKEZ 2,000 ADET
DEBRİYAJALT MERKEZ 2,000 ADET
VİTESALT KOL 10,000 ADET
VİTESALT KOLU PULU 4,000 ADET
VİTESBAĞLANTI BRAKETİ 3,000 ADET
KOLLEKTÖRMARŞ 5,000 ADET
KMTELİ 2,000 ADET
AKSPİMİ 10,000 ADET
ÖNFREN BALATASI 4,000 ADET
ARKAFREN BALATASI 4,000 ADET
BUJİ 48,000 ADET
BALATAFREN ÖN 2,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.