2012/66829 - Araç, Yer Destek Cihazları Ve Kuvvet Santrali Yedek Parça Malzemeleri Satın Alınacaktır

İhale No 2012/66829
Sektör Araç, Yedek Parça ve Ekipmanları
İdare ANKARA 11. HAVA ULAŞTIRMA ANA ÜS KOMUTANLIĞI
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ankara
İşin İli Ankara
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ARAÇ, YER DESTEK CİHAZLARI VE KUVVET SANTRALİ YEDEK PARÇA MALZEMELERİ
SATIN ALINACAKTIR
1 1 . hv . ulş. a na Üs K . l 1 1 . hav a Ula şt ır ma A na Üs K o muta n lığ ı
5 Kısım (224 Kalem) Muhtelif Araç, Yer Destek Cihazları ve Kuvvet Santrali Yedek Parça Malzemeleri alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/66829
1-İda re nin
a) Adresi : 11 Inci Hava Ulastirma Ana Üs Komutanligi 06376 Etimesgut
Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 2448550 / 4334 - 312 4142887 - 312 2984570 - 312 4241927
c) Elektronik Posta Adresi : y-halil@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Etimesgut/Ankara
c) Teslim tarihi : Yüklenicinin teslim programı ve teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip teslim süresi 30 (Otuz) iş günüdür. Malların tamamı bir defada teslim edilecektir. Taahhüt konusu malların muayene ve kabul işlemlerine başlanması için idareye yazılı olarak müracaat edecektir. Muayene için müracaat tarihi yüklenicinin muayeneye hazır olduğunu bildirdiği evrakın idare kayıtlarına giriş tarihidir. 10.3.2. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları: Yüklenici malzemelerin taşınması ve sigortalanması kendine ait olmak üzere 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs İkmal
Komutanlığının mal muayene noktasındaki depoya ihale listesindeki sıraya göre teslim edecektir. Teslimatlar 08:30-16:30 saatleri arasında yapılacaktır teslimde her türlü indirme bindirme işlemleri yükleniciye aittir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Hv.K.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Bakanlıklar/Ankara
b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hv.K.K.lığı İhale
Komisyon Başkanlığı Bakanlıklar/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hv.K.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Bakanlıklar/Ankara adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
302027HC57266 DISLI GRUBU LTH209 BMC MEGASTAR 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2530270367090 KILIT,KAPI,SAG 58RS112606 BMC MEGASTAR 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2510270367092 KILIT,KAPI,SOL 58RS112605 BMC MEGASTAR 6ABMK-P-119 1,000 ADET
292027HC56627 SET,PINYON LTH208 BMC MEGASTAR 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2910151015886 YAG FILITRESI 41152006F BMC MEGASTAR 6ABMK-P-119 2,000 ADET
294027HC01596 FILITRE ELEMANI 65.12503.5011 DAEWOO İSTİF 6ABMK-P-119 2,000 ADET
294027HC01595 FILITRE ELEMANI 65.05510.5021 DAEWOO İSTİF 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2940997026214 FILITRE,YAKIT C3925274 DAEWOO İSTİF 6ABMK-P-119 2,000 ADET
533027H350440 KECE,SU 11-6451 DAEWOO İSTİF 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2520270218087 TOPUZ,VITES 17657T DODGE AS 250 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2520270487885 BALATA,DEBRIYAJ 897139129051 ISUZU MD23S MIDIBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2530270203953 BALATA,FREN 587870028051 ISUZU MD23S MIDIBUS 6ABMK-P-119 1,000 ADET
3110270181237 BILYA,ARKA TEKER IC 900093624051 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
3110270202123 BILYA,DIS,ARK.POYRA 900093609051 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2990270140056 BORU,EKSOZ,KUYRUK 388886488001 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5330270142276 CONTA 897146499051 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2540270140097 FIRCA,CAM SILECEK 388881095001 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
253027HC01447 FREN ANA SILINDIRI 8971304790.51 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2815270142100 GOMLEK,SILINDIR 897176727051 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
2530270140112 KAMPANA,ON 897081218101 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
281527HC59737 PISTON 897174152151 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
2815270203487 PISTON KOLU 897135033051 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
2815270202809 PISTON,SEGMAN 897109462051 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
2530270139190 ROT,BASI SAG 377770394101 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 1,000 ADET
3110270202237 RULMAN,ON PORYA 900093172051 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2530270474526 SILINDIR,FREN,ON,SAG 897022141151 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
3120270144390 YATAK,KOL,STD. 897045800051 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 8,000 ADET
3120270144420 YATAK,MIL,EKSANTRIK 897112638051 ISUZU MD23 MIDIBUS 6ABMK-P-119 10,000 ADET
2520270179105 SILINDIR,DEBRIYAJ B 897032847151 ISUZU NPR 66 KAMYON 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5355270204149 TPOUZ,VITES 897098657001 ISUZU NPR 66 KAMYON 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2520997005834 BALATA,DEBRIYAJ FRC9774 LANDROVER BENZİNLİ 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2520998221748 BASKI,DEBRIYAJ 576476 LANDROVER BENZİNLİ 6ABMK-P-119 1,000 ADET
3110997276035 BILYA,DEBRIYAJ FRC9568 LANDROVER BENZİNLİ 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5330270328470 CONTA,KAPI,ARKA,SAG 73B00-55186-AA LANDROVER BENZİNLİ 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5330270328469 CONTA,KAPI,ARKA,SOL 73B00-55184-AA LANDROVER BENZİNLİ 6ABMK-P-119 1,000 ADET
568027HB83395 KAPI CEVRE LASTIGI 73B00-55180-AA LANDROVER BENZİNLİ 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2530991471297 BALATA,FREN,ARKA STC1601 LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 TAKIM
5340993469565 CERCEVE KILIT BUTO MXC4738PMA LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 4,000 ADET
2920992506101 DISLI,MARS STC1244 LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2540270288237 DOSEME,KAPI,ARKA,SAG BTR6702LCS LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2510152174136 DOSEME,ON KAPI,SAG BTR6700LCS LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2510151638435 DOSEME,ON KAPI,SOL BTR6701LCS LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5310999153871 DUBEL MWC3136 LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 100,000 ADET
5325998103015 DUBEL,KAPI,ON MWC9917 LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 10,000 ADET
3030014487838 KAYIS-V ERR5911 LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5330997772038 KECE,ESIK,KAPI,ON MWC6130-L LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2510994573351 LASTIK,CAMURLUK,SOL MRC9377 LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5330997293002 LASTIK,ESIK,SAG MWC6128-L LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5330997292999 LASTIK,ESIK,SOL MWC6129-L LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5330995005065 LASTIK,KAPI,ARKA MTC4111-LD LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5330991175710 LASTIK,KAPI,ARKA,SAG MWC1082-LD LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5330997495738 LASTIK,KAPI,ON,SOL MWC1080LD LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2510997669686 PANEL, İÇ, ARAÇ KAPISI BTR9712LCS LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5320999703518 PERCIN 78248 LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 20,000 ADET
5320996626215 PERCIN RT612283 LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 10,000 ADET
5325994094727 SABITLEYICI,TRIM MXC1800 LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 100,000 ADET
5330999117012 SEAL,RUBBER SPECIAL MWC1083-LD LANDROVER DİZEL 6ABMK-P-119 1,000 ADET
4010121439544 DRAHTSEIL STAHL DRAHTSEIL101 MAGİRUS AKARYAKIT TANKERİ 6ABMK-P-119 750,000 METRE
2520270273115 BALATA,DEBRIYAJ 13C00-22005-AB OTOKAR SULTAN OTOBÜS 6ABMK-P-119 1,000 ADET
311027HB97986 BILYA,GOBEK,VOLAN 13C00-80727-AA OTOKAR SULTAN OTOBÜS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2940270340701 FILITRE ELEMANI 13D00-16615-AA OTOKAR SULTAN OTOBÜS 6ABMK-P-119 3,000 ADET
2910015072838 FILITRE,YAKIT 1180597 OTOKAR SULTAN OTOBÜS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
254027HB97330 TEL,GAZ KOMP. 13C00-15072-AB OTOKAR SULTAN OTOBÜS 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2540270226920 KAPAK,TORPIDO 8202 98 PEUGEOT MNB. 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2510270180291 KAPLAMA,İÇ,KAPI 0001.52 PEUGEOT MNB. 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2510270224918 KAPUT,MOTOR 7901.57 PEUGEOT MNB. 6ABMK-P-119 1,000 ADET
253027HB77735 KİLİT,ÖN PANJUR 0000.06 PEUGEOT MNB. 6ABMK-P-119 6,000 ADET
2510270224278 MARŞBIYE,SOL 7412.29 PEUGEOT MNB. 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2510270224275 MARŞBİYE SAĞ 7413.51 PEUGEOT MNB. 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2510270180279 PANEL,KAPI,İÇ,SAĞ 000032.02 PEUGEOT MNB. 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2510270180278 PANEL,KAPI,İÇ,SOL 000031.02 PEUGEOT MNB. 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2540121994941 TAMPON,ARKA,SAĞ 7412.31 PEUGEOT MNB. 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2540270472709 TAMPON,ARKA,SOL 7411.57 PEUGEOT MNB. 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2920270394960 ANAHTAR,KONTAK 7701471220 RENAULT CLİO 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2540270384877 KOL,KAPI,SAG 7700426087 RENAULT CLİO 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2540270384872 KOL,KAPI,SOL 7700426086 RENAULT CLİO 6ABMK-P-119 1,000 ADET
9390270125331 KORUK,AKS IC,SAG 7701471522 RENAULT CLİO 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2590270384893 TEL,KAPUT 7700413809 RENAULT CLİO 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2930123685659 DEPO,GENLESME 81.06102-6103 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
2930123685656 PERVANE,VANTILATOR 81.06630.6072 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 3,000 ADET
2530121861145 SILINDIR BAS.HAVA 81.15701.6079 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
292027HC57581 KAPAK,HAVA EMIS 81.26120.0018 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 8,000 ADET
253027HB96877 GOMLEK,SILINDIR 51.01201.0379 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 6,000 ADET
3020123477102 DISLI,KRANK 51.02115.0156 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
5330123285523 CONTA 51.03901.0351 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
302027HB99705 DISLI,ARA 51.04505.5061 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
3040270169912 PIM,DISLI 51.04506.6005 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2815270099244 YAG POMPA,MUHAFAZA 51.05102.0045 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
5330123323187 CONTA,KARTER 51.05904.0139 MAN SL-222 OTOBUS 6ABMK-P-119 8,000 ADET
3020123446630 DISLI,TAHRIK 51.05201-0073 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2930123446810 DEVIRDAIM 51.06500.6537 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
2950123297987 TURBO 51.09100.7278 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 1,000 ADET
302027HC57584 DISLI,TAHRIK 51.11301.0182 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 3,000 ADET
2815123288194 SUBSP,EMME 51.04101.0425 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 12,000 ADET
2815123118262 SUBAP,EKSOZ 51.04101.0410 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 12,000 ADET
5330123104125 CONTA,EKSOZ BORU 51.08901.0027 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 6,000 ADET
2815270098369 PISTON TKM.SEKMANLI 51.02511.7121 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 1,000 TAKIM
312027HC57603 YATAK,KRANK 81.54132.0003 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
4310270175326 MIL,KRANK 81.54113.0036 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
281527HC01382 KAPAK,SILINDIR 81.54111.0026 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 3,000 ADET
302027HB58732 DISLI,HV KOMPRE.TAH 51.54210.0107 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
3120123446563 ANA YATAK TKM. 51.01113.6029 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 1,000 TAKIM
281527HB93868 PISTON BIYEL KOLU 51.02401.6250 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 12,000 ADET
3120123441856 KOL YATAK TKM. 51.02410.6491 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 1,000 TAKIM
5365270098987 FLANS,EKSANTRIK 51.98112.0203 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
530627HC57578 CIVATA,VOLAN 51.90020.0344 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 16,000 ADET
2815270340131 VOLAN KOMPLE 51.02301.7441 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2520270330652 PLAKA BASKI DEBRIYA 81.30305.0190 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
3040123290682 DEBRIYAJ UST MRK. 81.30715.6111 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 3,000 ADET
2520270100435 MERKEZ,ALT,DEBRIYAJ 81.30725.6053 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 8,000 ADET
2530123179508 KAMPANA 81.50110.0144 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 6,000 ADET
2510123589759 AMORTISOR 81.43701.6705 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 6,000 ADET
254027HB71805 DIREKSIYON KISA ROT 83.46610.6001 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
2815123588789 GOVDE,KUMANDA 51.01304.6053 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2530123594685 HAVA KURUTUCU 81.52102.6047 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 8,000 ADET
2530123370261 DORTLU VENTIL 81.52151.6074 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
253027HB67955 BASINC VENTILI 81.52101.6197 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
2990123092873 VENTIL,BASINC REG. 51.01804.0008 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
254027HB75311 EL FREN VENTILI 81.52315.6086 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
281527HC93685 DAMPER,TITRESIM 51.02201.0110 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 3,000 ADET
2815123477104 VENTIL KLAVUZU ICTE 51.03201.0106 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 12,000 ADET
2930123290810 YAG RADYATORU 51.05601.0107 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 1,000 ADET
252027HC57575 CUBUK,MESNED 81.32605.5105 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 10,000 ADET
2815270098995 MIL EKSANTRIK,MOTOR 51.54130.0031 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
5365270093012 BASKI PARCASI 81.43640.0114 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 10,000 ADET
2530123446633 KOMPRESOR,HAVA 51.54101.7205 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 2,000 ADET
252027HB78414 LASTIK,TAKOZ 81.96210.0248 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 12,000 ADET
5360270092372 YAY,BASKI 06.46080.0422 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 5,000 ADET
254027HB72292 KORUK,VITES KOL 81.96420.0459 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 5,000 ADET
493027H722624 KAP,HIDROLIK YA 81.47301.6030 GENEL 6ABMK-P-119 2,000 ADET
472027HB67970 HORTUM,RADYATOR 83.96305.0006 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
3120121571691 BURC MARS 81.93020.0428 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 4,000 ADET
281527HB99706 KAPAK,SUBAP 51.04120-0007 MAN SL-232 OTOBUS 6ABMK-P-119 24,000 ADET
2530270353357 SILINDIR,DEBRIYAJ 81DB7A543A1C FORD CARGO ÇÖP KAMYONU 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2530270358084 DEB.MERKEZ ALT SILN 1C467K626AA FORD CARGO ÇÖP KAMYONU 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2910270354017 FILITRE YAKIT 2C469176AA FORD CARGO ÇÖP KAMYONU 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2940270360874 FILITRE,HAVA 3C469600AA FORD CARGO ÇÖP KAMYONU 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2590270140090 TAŞIYICI STEPNE 2T14 1K353 BC FORD CONNECT 6ABMK-P-119 1,000 ADET
4720270144415 HORTUM KOMPLE ALT 2T14 8B273 CA FORD CONNECT 6ABMK-P-119 1,000 ADET
4720270144413 HORTUM KOMLE 2T14 8B274 AC FORD CONNECT 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5340270272260 DIS KORUK TK. 2T14 4A084 CA FORD CONNECT 6ABMK-P-119 2,000 ADET
5340270272269 KÖRÜK,KORUYUCU 2T144A084DA FORD CONNECT 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2510270142385 TAKOZ,MOTOR SAG ÜST 1M516F012BA FORD CONNECT 6ABMK-P-119 1,000 ADET
5330270272292 KECE 93ZT 3K169 A9B FORD CONNECT 6ABMK-P-119 2,000 ADET
5340270056162 KILIT,KAPUT KOMPLE 92VB V16K689CA FORD TRANSİT T-15 6ABMK-P-119 2,000 ADET
3110270058113 YATAK,BILYALI ARA 41304803004 FORD TRANSİT T-15 6ABMK-P-119 8,000 ADET
4720270056031 DURUT,ALT 86VB 8286 AA FORD TRANSİT T-15 6ABMK-P-119 2,000 ADET
5325998290056 KLIPS E864685S FORD TRANSİT T-15 6ABMK-P-119 90,000 ADET
254027HC57763 KOLTUK,SURUCU 92VTB60012AAW FORD TRANSİT T-15 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2590270102983 BRAKET,BAGLAMA,RADYATOR 96VT8284AA FORD TRANSİT T-12 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2590998313324 KLIPS E865419 S FORD TRANSİT T-15 6ABMK-P-119 4,000 ADET
5340270056171 KOL,KAPUT ACMA 86VB 16A872 BB FORD TRANSİT T-15 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2540270056163 MANDAL,ACMA,KAPUT 81AB16700BJ FORD TRANSİT T-15 6ABMK-P-119 3,000 ADET
2930270121002 DEPO,RADYATOR SU 95VB8A080CF FORD TRANSİT T-15 6ABMK-P-119 2,000 ADET
5930270122277 ANAHTAR,KLIMA 97BG18578CB FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2540270134716 KOL,SILECEK,SOL YC1517526DA FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2540270134576 KOL,SILECEK,SAG YC1517526BA FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 1,000 ADET
2590270136073 ANAHTAR,FAR YC1T 13A024 BB FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 1,000 ADET
4720270180570 HORTUM,FREN,SAG YC15 2078 AD FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 2,000 ADET
4720270180571 HORTUM,FREN,SOL YC15 2078 BD FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2530270180446 KAMPANA YC1W 1126 DC FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 2,000 ADET
5330270137992 CONTA,EKSOZ MANIFOL 1C1Q 9448 BA FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2510270180392 TAKOZ,MOTOR,ON,SAG YC156B014 AE FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 3,000 ADET
2910270137438 FILITRE,YAKIT YC159176AA FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 5,000 ADET
2920270137112 ANAHTAR,KONTAK 98AB11572BE FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2920270139139 BUJI,ISITMA XS7U6M090BA FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 8,000 ADET
2920270139201 KASNAK,ALTERNATOR YC1T10A352AC FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 1,000 ADET
3020270139159 DISLI,VOLAN YC1Q6384AC FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2530270391839 TEL,EL FREN SAG YC152A635CG FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2530270180526 BALATA,FREN,ON YC152K021AC FORD TRANSİT 348 L VAN 6ABMK-P-119 3,000 TAKIM
2520270421724 DISK,FREN,ON 6C111125AA FORD TRANSİT 348 L VAN 6ABMK-P-119 2,000 TAKIM
2510270134412 GERGI,KOMPLE 2C14 V235T00 AA FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2540270134198 KOL,KAPI,SURGULU YC15V266A62AC FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 2,000 ADET
254027HC13971 KOL,KAPI,DIS,SAG YC15V26600AG FORD TRANSİT 350 L VAN 6ABMK-P-119 2,000 ADET
2940270431952 YAG FILITRESI 3310169 CUMMINS P/C HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 15,000 ADET
2910270542136 YAKIT FİLTRESİ 4095189 CUMMINS KTA50 G3 750 KVA P/K HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 10,000 ADET
2940011175552 FILTRE,SU LFW2055 VTA28-G3 CUM.P/C HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 12,000 ADET
2930015594977 HAVA FİLTRESİ 3099012 CUMMINS KTA-50-G3/750 KVA,6.3K HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 6,000 ADET
5930270194190 SALTER,PAKO PAKO SALTER 3X25 A OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 10,000 ADET
6350270056496 KONTROL,ALARM 6A-L OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 3,000 ADET
5975270542148 KLEMENS 100002631 CUMMINS KTA-50-G3/750 KVA,6.3K HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 10,000 ADET
2910226122778 FILITRE,YAKIT 20514654 VOLVO TAD940GE HKTŞ-C1-172/2 2.4.10. 6,000 ADET
2910226122711 FILITRE,YAKIT 20430751 VOLVO TAD940GE HKTŞ-C1-172/2 2.4.10. 4,000 ADET
2910226122779 FILITRE,SU 20532237 VOLVO TAD940GE HKTŞ-C1-172/2 2.4.10. 4,000 ADET
2940226062410 FILITRE,HAVA 3827643 VOLVO TAD940GE HKTŞ-C1-172/2 2.4.10. 4,000 ADET
624027HA87936 SARJ LAMBASI H103 ISBIR PARCA KATALOGU HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 10,000 ADET
3030012422918 KAYIS,MOTOR 3911560 SS HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 2,000 ADET
2920012975198 STARTER,ENGINE 3904445 6BT5.9 CUMMINS P/C HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 1,000 ADET
624027HA89269 KABIN AYDIN.LAM H22 24VDC IVECO 8001 P/C HKTŞ-C1-172/2 2.4.5. 48,000 ADET
303027HA47232 BELT 4796327 FIAT IVECO 8061SI EL KI HKTŞ-C1-172/2 2.4.5. 2,000 ADET
6685151214769 THERMOSTAT, FLOW CO 4823211 F.IVECO 8001 SI 15 P/C HKTŞ-C1-172/2 2.4.5. 2,000 ADET
2940270268508 FİLİTRE,YAĞ 3831236-9 GENPOWER GVP226 JENERATOR P/K HKTŞ-C1-172/2 2.4.10. 4,000 ADET
2940994176067 FUEL FILTER 3825133-6 VOLVO PENTA 7745780-2 HKTŞ-C1-172/2 2.4.10. 4,000 ADET
2940270268873 FİLİTRE,HAVA 24424482-8 GENPOWER GVP226 JENERATOR P/K HKTŞ-C1-172/2 2.4.10. 4,000 ADET
592527HA42769 KOMPAKT SALTER 3VE61 OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 6,000 ADET
590527H138542 VARISTOR VA1040 OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 3,000 ADET
593527HA38425 JAK TUNIK TK14 OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 10,000 ADET
299027HA31966 HORTUM,RADYATOR UST T2/8286 OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.10. 20,000 ADET
592527HB28064 SALTER,KOMPAKT S630 3X630 A OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 2,000 ADET
580527H100487 ROLE NOREF OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 4,000 ADET
472027HA22836 HORTUM,MAZOT 4108829 OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 20,000 ADET
5940270080650 AKU KUTUP BASI KUTUP BASI AKU OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 50,000 ADET
6110270542141 KONTAKTOR,15KW 220V50HZIE32AMP OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 12,000 ADET
8010270422651 BOYA,YALDIZ ALUMINYUM YALDIZ OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 10,000 KG
533027H732324 CONTA 45462 OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 10,000 ADET
668027H736284 SAYAC 6680KIM0016 OA 1ABMK-P-946 3.2.3. 1,000 ADET
614527HB54456 AKU(MICROLYTE PLUS) SEC 12V-12AMP EL200 SERISI KES.GUC.K 1ABMK-P-946 3.2.3. 24,000 ADET
6140270053803 BATARYA,ISILDAK AKU,12V,7A,NI-CD OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 24,000 ADET
291027H805546 KAPAK,DEPO KAPAK,DEPO,GENEL OA HKTŞ-C1-172/2 2.4.2. 2,000 ADET
6140270000620 AKU AKU,12V,105A,KURSUNLU GENEL 6ABMK-P-119 2.1.15.3 4,000 ADET
6140270277701 AKU AKU,12V,72A,KURSUNLU GENEL 6ABMK-P-119 2.1.15.3 2,000 ADET
291027H712489 FILTRE,YAG 540186 GENEL 6ABMK-P-119 2.1.9 8,000 ADET
293027HA47235 WATER PUMP 4813370 TUMOSAN 3D-29-G JENERATOR P/K 6ABMK-P-119 2.1.15.3 2,000 ADET
294027HA20553 YAKIT,OTOM. 3242797 GENEL 6ABMK-P-119 2.1.15.3 6,000 ADET
6685270542563 ISI EMNİYET TERMOSTADI ESM-3710 ERSEL-02 UCAK ISITICI P/K 6ABMK-P-119 2.1.15.3 4,000 ADET
596127HA39910 POTANSIOMETER 3816P GENEL 6ABMK-P-119 2.1.15.3 2,000 ADET
624027H112138 TEL LAMP 28V 50 5322-134-44076 GENEL 6ABMK-P-119 2.1.15.3 50,000 ADET
668027H747245 TERMOSTAT 2485687 GENEL 6ABMK-P-119 2.1.15.3 5,000 ADET
668027HC59075 TAKOMETRE YTE-031-E-01-12 GPU-15 YER GUC UNUTESI 6ABMK-P-119 2.1.15.3 4,000 ADET
411027H404573 TERMOSTAT 90X120 GENEL 6ABMK-P-119 2.1.15.3 2,000 ADET
421027H719482 HORTUM HORTUM GENEL 6ABMK-P-119 2.1.15.3 3,000 ADET
481027HB74993 REGULATOR,BASıNC 20.001.00.09 BASU-3500 6ABMK-P-119 2.1.15.3 1,000 ADET
431027HB74988 KARTUS,SILIKAJEL 20.001.04.07 BASU-3500-1 6ABMK-P-119 2.1.9 3,000 ADET
441027H720044 BUJI,ATESLEME BRULOR ATESLEME BUJISI GENEL 6ABMK-P-119 2.1.9 12,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.