Arsa Satılacaktır

İhale No 1618399
Sektör Muhtelif Ürünler
İdare Karabük Belediye Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Karabük
İşin İli Karabük
Yayın Tarihi 16 Mayıs 2018
İhale Tarihi 31 Mayıs 2018 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

ARSA SATILACAKTIR
Karabük Belediye Başkanlığından:
1 - İlimiz Bayır Mahalle 154/151 parseldeki 632,55 m2 arsa 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
 

Satılacak Taşınmaz Arsa Bilgileri Tahmini Bedel KDV Hariç Teminat (%3) İhale Saati
Mahalle: Bayır Mahalle İmar Bölgesi: Ticaret Alanı Arsa Bedeli Arsa Bedeli 15.00
Pafta: F29 D08 A2A Kat Adedi: 6 21.750.000,00 TL 652.500,00 TL
Ada: 154 Bina Yüksekliği: 21,40 m    
Parsel: 151   Enkaz Bedeli Enkaz Bedeli
Arsa: 632,55 m2   250.000,00 TL 7.500,00 TL
Hisse Miktarı: Tam      
 
(Tapu kaydı beyanlar hanesinde 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapı şerhi bulunmaktadır.)
Söz konusu arsa üzerinde 6306 Sayılı Kanuna göre riskli yapı tespiti yapılmış bina bulunmaktadır. İstekli tarafından bedeller ödendikten sonra bina için yıkım ruhsatı alınarak tüm sorumluluk istekliye ait olmak üzere binanın yıkımı yapılarak tapu kaydında cins tashihi yaptırılacaktır. Yıkım süresi 15 günü geçemez. Yıkım ve tapu ve tashihi için istekli herhangi bir masraf ve hak talep etmeyecektir. İstekli teklif vermekle arsa ve binayı görmüş ve tüm şartları kabul etmiş sayılır.
2 - İHALE TARİHİ: 31/05/2018 Perşembe günü Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER
1- Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
2- Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri vermek.
3- Şartname alındığına dair belge
4- Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
5- Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
6- Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi 2018 yılında alınmış
7- İmza beyannamesi vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
8- Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2018 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge
9- Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza beyannamesi noterden
10- Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
(Tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.)
4 - Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
6 - İstekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilirler.
7 - İhale ile ilgili şartname 250,00 TL olup, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
İş bu ihale ilanı 7 (Yedi) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. Web sitemizin ilanlar bölümü görülebilir.
İlan olunur.
4174/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamu İhale Uygulamaları Eğitimi - 14 Şubat 2019

Kamu İhale Mevzuatı hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük kamu ihale uygulamaları eğitimine bekliyoruz.