Arsalarsatılacaktır

İhale No 1245459
Sektör Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
İdare Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Erzurum
İşin İli Erzurum
Yayın Tarihi 10 Ocak 2017
İhale Tarihi 24 Ocak 2017 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

ARSALAR SATILACAKTIR
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, pafta, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış ihalesi 24/01/2017 Salı günü saat 14:30 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Söz konusu arsaların tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.
 

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN ARSALAR
Sıra No Ada Parsel İmar Durumu Ana Taşınmaz m² Pay Payda Hisse Oranı m² m² Birim
Fiyatı TL
Muhammen Bedel TL % 3 Geçici Teminat TL
1 5925 22 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=8 Kat
1.726,93 858361 863466 1.716,72 1.100,00 1.888.392,00 56.651,76
2 5925 23 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=8  Kat
1.726,94 858361 863466 1.716,73 1.100,00 1.888.403,00 56.652,09
3 5925 33 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.414,39 2923041 3414392 2.923,04 720,00 2.104.588,80 63.137,66
4 5925 34 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.414,39 2923041 3414392 2.923,04 765,00 2.236.125,60 67.083,77
5 5925 35 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.414,39 2923041 3414392 2.923,04 765,00 2.236.125,60 67.083,77
6 5925 36 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.414,39 2923041 3414392 2.923,04 765,00 2.236.125,60 67.083,77
7 5925 37 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.414,39 2923041 3414392 2.923,04 765,00 2.236.125,60 67.083,77
8 5925 38 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.414,41 2923041 3414392 2.923,06 765,00 2.236.140,90 67.084,23
9 5925 39 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.414,39 2923041 3414392 2.923,04 720,00 2.104.588,80 63.137,66
10 5925 40 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.414,39 2923041 3414392 2.923,04 720,00 2.104.588,80 63.137,66
11 5925 41 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.414,39 2923041 3414392 2.923,04 720,00 2.104.588,80 63.137,66
12 5925 42 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.414,39 2923041 3414392 2.923,04 720,00 2.104.588,80 63.137,66
13 5925 43 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.071,34 1 1 3.071,34 855,00 2.625.995,70 78.779,87
14 5925 44 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=10 Kat
6.211,57 1 1 6.211,57 855,00 5.310.892,35 159.326,77
15 218 13 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
4.702,67 363071 470267 3.630,71 765,00 2.777.493,15 83.324,79
16 218 16 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.300,00 155264 173747 2.948,95 720,00 2.123.244,00 63.697,32
17 218 17 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.300,00 155264 173747 2.948,95 765,00 2.255.946,75 67.678,40
18 218 18 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
7.299,76 155264 173747 6.523,22 765,00 4.990.263,30 149.707,90
19 219 19 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
8.800,53 1 1 8.800,53 700,00 6.160.371,00 184.811,13
20 219 20 Konut
E=2.50 Hmax=10 Kat
8.874,36 1 1 8.874,36 675,00 5.990.193,00 179.705,79
21 219 22 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.630,92 1 1 3.630,92 810,00 2.941.045,20 88.231,36
22 219 23 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.630,88 1 1 3.630,88 855,00 3.104.402,40 93.132,07
23 219 24 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.630,92 1 1 3.630,92 855,00 3.104.436,60 93.133,10
24 219 25 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.630,92 1 1 3.630,92 855,00 3.104.436,60 93.133,10
25 219 26 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.630,92 1 1 3.630,92 855,00 3.104.436,60 93.133,10
26 219 27 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.630,92 1 1 3.630,92 855,00 3.104.436,60 93.133,10
27 219 28 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.630,92 1 1 3.630,92 810,00 2.941.045,20 88.231,36
28 219 29 Konut+Ticaret E=2.50 Hmax=10 Kat 3.630,92 1 1 3.630,92 810,00 2.941.045,20 88.231,36
29 219 30 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.630,92 1 1 3.630,92 810,00 2.941.045,20 88.231,36
30 219 31 Konut+Ticaret
E=2.50 Hmax=10 Kat
3.630,96 1 1 3.630,96 810,00 2.941.077,60 88.232,33
 
Arsaların satış bedelinin %50’si ve satış-sözleşme masraflarının tamamı peşin, satış bedelinin kalan %50’si ise 20 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.
İhaleye girecek olanlar 200,00 (İki Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.)
İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak Şube Müdürlüğüne 24/01/2017 Salı günü saat 12:00’a kadar teslim etmek zorunludur.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
3 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.
4 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
5 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
6 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.
7 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
8 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
9 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
11 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
12 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
13 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
26/1-1

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi