2012/69661 - Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Projesi Yapımı Danışmanlık Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/69661
Sektör Mimarlık, Mühendislik Hizmetleri
İdare İller Bankası Anonim Şirketi Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İhale Tipi Danışmanlık Hizmet Alımı
İhale Usulü Belirli İstekliler Arasında
İhale İli Ankara
İşin İli Gümüşhane
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 13 Temmuz 2012 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ATIKSU ARITMA TESİSİ KESİN PROJESİ YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
İller B a n ka sı A no ni m Şir ket i P ro j e Gelişt ir me Da iresi B a şka n lığ ı
Kelkit (Gümüşhane) Atiksu Aritma Tesisi Kesin Projesi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2012/69661
1-İda re nin
a) Adresi : Atatürk Bulvari Opera 21 06053 Altindağ Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 3125087000 - 3125088099
c) Elektronik Posta Adresi : projegelistirme@ilbank.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- Ö n y et er lik ko nus u da nış ma n lı k hiz met ini n
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
a) Niteliği, türü ve miktarı : (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ön yeterlik dokümanı içinde bulunan ön yeterlik şartnamesinden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kelkit (Gümüşhane)
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 240 takvim günüdür
3- Ö n y et er lik değ er lendir mesinin
a) Yapılacağı yer : İller Bankası Anonim Şirketi Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No: 21 Opera/ Ankara
b) Tarihi ve saati : 13.07.2012 10:30
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 33840 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 33840 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 54144
TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
1) Asgari Yeterlik kriteri olarak; İhale konusu danışmanlık hizmet alımı işi için aşağıda “Pozisyon – Adet – Deneyim Süresi” belirtilen niteliklerde anahtar teknik personel öngörülmektedir.
Yeterlik kriteri olarak istenen anahtar teknik personel :
Pozisyon Adet Deneyim Süresi (Yıl)
Proje Müdürü ( İnş. Müh. Veya Çev. Müh.) ( 1 ) 5 yıl
İnş Müh Veya Çev. Müh. ( 1 ) 3 yıl
2) Anahtar teknik personellerin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile, toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi, danışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimini ve ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş belgelerinin sunulması ön yeterlik asgari şartı olarak zorunludur. Anahtar teknik personel dışında çalıştırılacak teknik personele ait şartlar tip idari şartnamenin 54. Maddesinde belirtilmiştir.
3 )Yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur. Anahtar teknik personelin ihale konusu hizmet ile ilgili uzmanlığı, proje müdürünün asgari iki(2) adet, mühendisler için asgari bir(1) adet ihale konusu iş veya benzer iş niteliğine uygun projelerde çalışmış olduğunu (proje, resmi yazı, iş denetleme belgesi, vb.) gösteren belgeler ile belgelenecektir.
4) Anahtar teknik personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ilgili hizmet deneyimi ile ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili mesleki deneyimi
ise özgeçmiş belgesiyle, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
5) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında
teknik personel olarak istihdam edilebilir.
6) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik
personelin tamamı değerlendirilir.
7) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Adayın veya isteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
8) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide anahtar teknik personel olarak çalışamazlar.
9) Bu niteliklere sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi
durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
10) Anahtar teknik personelden proje müdürünün Çevre Mühendisi olması halinde, diğer mühendis İnşaat Mühendisi, proje müdürünün İnşaat Mühendisi olması halinde diğer mühendisin Çevre Mühendisi olması şarttır.
b) Teknik Personel:
1.1. Hizmetin yerine getirilmesi sırasında anahtar teknik personelin dışında, teknik personel olarak, 1 adet harita mühendisi, 1 adet jeoloji mühendisi, 1 adet makine mühendisi, 1 adet elektrik mühendisi, 1 adet mimar çalıştırılacaktır.
1.2. Harita ve aplikasyon projeleri, zemin raporları, üstyapı mimari projeleri, mekanik projeler, statik- betonarme ve elektrik projelerinde alt yüklenici çalıştırılacak ise bu istekliler diğer teknik personel çalıştırmayabilirler.
1.3. Diğer teknik personel, anahtar teknik personel kriterleri kapsamında değerlendirilmez ve anahtar teknik personel aynı zamanda diğer personel olamaz.
1.4. Teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.
1.5. Teknik personel zorunlu olmadıkça değiştirilemez. Böyle bir gereksinimin ortaya çıkması halinde yeni
anahtar teknik ve teknik personelin teklifte sunulanın dengi veya daha niteliklisi olması gereklidir.
2. Diğer Teknik Personelle ilgili belgeler ve idareye teslim zamanları şöyledir;
2.1. İsteklilerin, bu idari şartnamenin 6.4.4 maddesi çerçevesinde, teknik personelin asgari deneyim süresinin 3 (üç) yıl olduğunu gösteren meslek odası kayıt belgesini, mesleki deneyimini gösteren özgeçmiş belgesini ve ihale konusu iş ile ilgili uzmanlığını belgelemek üzere kendi branşıyla ilgili asgari 1 (bir) adet projede çalışmış olduğunu gösteren belgeleri, teknik tekliflerinin içerisinde sunmaları zorunludur. İsteklilerce bildirilen teknik personeller kendi personeli ise bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgeleri, kendi personeli değil ise bünyesinde çalıştıracağına dair taahhütnameyi vereceklerdir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
2.2. İhale üzerinde kalan istekli, teklif aşamasında çalıştıracağını taahhüt etmiş olduğu teknik personeli, işin ilgili etabı başlamadan önce bünyesinde çalıştırmakta olduğunu gösterir belgeyi idareye verecektir.
2.3. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını
vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 1- Atıksu arıtma tesisi kesin projeleri (Aktif çamur) hazırlanması, 2-Atıksu arıtma tesisi kesin projeleri (Aktif çamur) kontrollüğü (Danışmanlığı/Müşavirliği) yapılması Paket atıksu arıtma tesisleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. Benzer işlere ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri, benzer iş dışında işleri de kapsıyor ise; Benzer iş tutarının tespiti amacıyla İş deneyim belgesinin alındığı idareden benzer iş kaleminin parasal tutarını gösteren belge alınarak iş deneyim belgesi ekine konulacaktır.
5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek
üzere davet edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası Anonim Şirketi Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 21 Opera/Ankara adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İller Bankası Anonim Şirketi Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 21 Opera/ Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.