2017/5728 - Bakım Ve Onarım Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2017/5728
Sektör Elektrik Malzemeleri ve Yapım İşleri
İdare KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Şikayet Bedeli 6.745,00 TL
Yaklaşık Bedel 562.165 ile 2.248.663 TL arası
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kocaeli
İşin İli Kocaeli
Yayın Tarihi 10 Ocak 2017
İhale Tarihi 1 Şubat 2017 10:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK İŞLERİ HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/5728

1-İdarenin

a) Adresi : D-100 Karayolu Üzeri Seka Park 59 41100 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623173285 - 2623173292
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleservisi@isu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 ay süre ile 48 kalem. elektrik işleri hizmeti (İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Tesislerimizde bulunan elektrik dağıtım hatları, hat çekimi yapım işleri ve ekipmanların bakımı)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İzmit, Kandıra, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Derince, Körfez, Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova ve bu ilçelere bağlı köylerde bulunan İSU Genel Müdürlüğü’ne ait mevcut tesislerimiz ile sözleşme süresince eklenebilecek diğer tesisler
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmidört) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İSU Genel Müdürlüğü B Blok 155 nolu oda
b) Tarihi ve saati : 01.02.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü elektrik işleri ve/veya elektrik hat bakım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İSU Genel Müdürlüğü B Blok 156 nolu oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSU Genel Müdürlüğü B Blok 156 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
Sigorta degisimi 350 adet
Seksiyoner bakımı onarımı 25 adet
Trafo arıza tespit ve basit onarımı 400 kVA ya kadar 20 adet
Trafo arıza tespit ve basit onarımı 630 kVA ve üstü 20 adet
OG hücre bakım ve onarımı 25 adet
OG hat bakım ve onarımı 35 adet
AG hat bakım ve onarımı 15 adet
Paratoner bakım ve onarımı 20 adet
Trafo degisimi 30 adet
Trafo montaj veya demontajı. 10 adet
Seksiyoner degisimi 20 adet
Seksiyoner montajı veya demontajı 10 adet
Parafudur degisimi 60 adet
Parafudur montajı veya demontajı 40 adet
OG izalatör degisimi 40 adet
OG hücre montajı ve devreye alınması 10 adet
OG hücre demontajı 10 adet
OG kablo baslıgı montajı 45 adet
AG havai hat çekimi 3.000 metre
AG elektrik diregi dikimi 40 adet
AG akım trafosu degisimi 15 adet
Sayaç panosu montajı 15 adet
Kablo montajı 3*70+50 mm2 ye kadar 500 metre
Kablo montajı 3*95+50 mm2 ve üstü 500 metre
AG kablo onarımı 3*70+50mm ye kadar 30 adet
XLPE kablo onarımı 30 adet
Kablo tavası montajı 80 metre
Termik manyetik salter montajı 15 adet
Elektrik kablosu fizik irtibatı 30 adet
Tesis topraklama ölçümü (tesis başına ) 80 adet
AG elektrik aboneligi açtırılması (tüm isler dahil ) 20 adet
OG proje çizimi ve onaylatılması 5 adet
Sepetli araç hizmeti 200 saat
Trafo yag degisimi ve detaylı bakım 400 kVA ya kadar 40 adet
Trafo arıza tespit ve basit onarımı 630kVA ve üstü 20 adet
Topraklama yapımı 50 adet
OG havai hat çekimi 900 metre
AG kablo eki temini ve montajı 3*95+50 mm ve üstü 20 adet
XLPE kablo temini ve montajı (1*50/16 mm2 ye kadar ) 300 metre
XLPE kablo temini ve montajı (1*70/16 mm2 ve üstü ) 150 metre
Beton yeraltı kablo kanalı yapımı 100 metre
Yeraltı kablo boru temini ve montajı 300 metre
O.G. ölçü trafosu temini ve montajı 10 adet
OG direk temini ve montajı (traversi ile birlikte ) 30 adet
Trafo diregi temini ve montajı (platform hariç ) 5 adet
Direk tipi beton trafo platformu temini ve montajı 5 adet
Paratoner temini ve montajı (topraklaması ile birlikte ) 5 adet
Muhtelif servis 450 adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi