2012/82306 - Basılı Evrak Ve Kırtasiye Malzemesi Satın Alınacaktır

İhale No 2012/82306
Sektör Matbaa, Yayıncılık Hizmet ve Kırtasiye Malzemeleri
İdare Ünye Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Ordu
İşin İli Ordu
Yayın Tarihi 28 Ağustos 2015
İhale Tarihi 17 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


BASILI EVRAK VE KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Hastanesi -üny e
Basılı Evrak ve Kırtasiye Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/82306
1-İda re nin
a) Adresi : Burunucu Mahallesi Devlet Sahilyolu Üzeri No:563 52300 Ünye
Ordu
b) Telefon ve faks numarası : 4523233030 - 4523239923
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@unyedevlethastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ünye Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Hastane İdaresinin istediği zamanlarda Peyderpey teslim edecektir.
Ürünler idarenin gistereceği depoya teslim edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Ünye Devlet Hastanesi İdari binasındaki 3. katında bulunan İhale odasında
b) Tarihi ve saati : 17.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-İhale Saatineden Önce 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-21-22-24-25-26-27-46-47-48-49-50-51-52-53-54-
55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 sıra numaralı kalemlere ait numuneler satınalma birimine
teslim edilecek; 2- İhale saatinden sonra numunelerin temini yapılmayacak ve isteklinin numune vermediği
kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 3-Numunelerin üstüne teklif edilen ürüne ait ihale sıra numarası ve firma bilgilerini içerir etiket bulunması zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ünye Devlet Hastanesi
Satınalma Servisi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 30 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Zirrat Bankasi Fatsa Şub. TR480001000218282603035001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ünye Devlet Hastanesi Baştabipliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
MAVİCEP TİPİ TÜKENMEZ KALEMLER 5.000,000 ADET
SİYAHCEP TİPİ TÜKENMEZ KALEMLER 200,000 ADET
KIRMIZICEP TİPİ TÜKENMEZ KALEMLER 500,000 ADET
FOSFORLUKALEMLER 200,000 ADET
ASETATLIKALEM İNCE UÇLU (SİYAH) 500,000 ADET
ASETATLIKALEM İNCE UÇLU (KIRMIZI) 100,000 ADET
ASETATLIKALEM ORTA UÇLU 200,000 ADET
ISTAMPAMÜREKKEBİ SİYAH 100,000 ADET
PİLOTKALEM SİYAH 100,000 ADET
CETVELLER(30 CM) 20,000 ADET
FOTOĞRAFKAĞIDI (A4) 100,000 PAKET
TERMALKAĞIT (RULO) (56MM) 200,000 RULO
FOTOKOPİKAĞITLARI A4 2.500,000 PAKET
FOTOKOPİKAĞITLARI A3 50,000 PAKET
POLİKLİNİKDEFTERİ 600,000 ADET
PROTOKOLDEFTERİ 50,000 ADET
RÖNTGENKAYIT DEFTERİ 100,000 ADET
TEDAVİDEFTERİ 20,000 ADET
GELENEVRAK KAYIT DEFTERİ 10,000 ADET
GİDENEVRAK KAYIT DEFTERİ 10,000 ADET
GRAFTZARF 176*250 10.000,000 ADET
HASTAARŞİV ZARFI 47*37 50.000,000 ADET
HASTATABELASI 150,000 CİLT
NORMALZARFLAR 16*14,5 5.000,000 ADET
NORMALZARFLAR 26*35 2.000,000 ADET
RADYOLOJİFİLM ZARFI 37*45 40.000,000 ADET
RADYOLOJİFİLM ZARFI 26*35 20.000,000 ADET
RASYON 250,000 CİLT
TAŞINIRİSTEK BELGESİ 100,000 CİLT
ACİLORDER FORMU 2.000,000 CİLT
AMELİYATHANE SARF MALZEME FORMU 150,000 CİLT
ALETVE MALZEME TESLİM FORMU 300,000 CİLT
PATOLOJİRANDEVU KARTI 12.000,000 ADET
AMELİYATVE ANESTEZİ FORMU 150,000 CİLT
112ACİL VAKA KAYIT FORMU 30,000 ADET
FİZİKTEDAVİ KARTI 2.000,000 ADET
HASTAAYDINLATILMIŞ ONAY FORMU 150,000 CİLT
HEMŞİREGÖZLEM FORMU 200,000 CİLT
ODYOLOJİFORMU 100,000 CİLT
PATOLOJİİSTEM FORMU 100,000 CİLT
GÖZLÜKREÇETESİ 100,000 CİLT
REÇETE 2.000,000 CİLT
REFAKATÇIKARTI 15.000,000 ADET
DİŞPOLİKLİNİĞİ RANDEVU KARTI 6.000,000 ADET
YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ HASTA TAKİP FORMU 150,000 CİLT
KALINKLASÖR PLASTİK KAPAKLI 300,000 ADET
İNCEKLASÖR PLASTİK KAPAKLI 150,000 ADET
PLASTİKPOŞET DOSYALAR (FÖY DOSYA) 100,000 PAKET
PLASTİKTELLİ DOSYALAR (MAVİ RENK) 3.000,000 ADET
ATAÇLAR(ORTABOY) 200,000 KUTU
ZIMBATELİ ORTA BOY 250,000 KUTU
İPLERVE AMBALAJ MALZEMELERİ NAYLON İP 5,000 KİLO
KOLİBANTLARI 50,000 ADET
İZOLEBANT 50,000 ADET
SIVIDÜZELTİCİLER (DAKSİL, V.S.) (ŞERİT DAKSİL) 100,000 ADET
KALEMSİLGİSİ 100,000 ADET
ZIMBAPENS TİPİ 50,000 ADET
MAKASORTA BOY 50,000 ADET
KALEMAÇMA MAKİNELERİ (KALEM TRAŞ) 20,000 ADET
İMZADOSYASI 20,000 ADET
TOPLUİĞNE 100,000 KUTU
HESAPMAKİNESİ 20,000 ADET
YAPIŞTIRICILAR 100,000 ADET
BUZDOLABIDERECE PİLİ 50,000 ADET
BİOSPİLİ 50,000 ADET
ORTAPİL 100,000 ADET
KALEMPİL AA 300,000 ADET
İNCEPİL AAA 200,000 ADET
9VOLT PİL 20,000 ADET
ŞARZLIİNCE PİL AAA 50,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi