2017/11040 - Beton Parke, Bordür, Oluk Ve Koruge Boru Satın Alınacaktır

İhale No 2017/11040
Sektör İnşaat ve Yapı Malzemeleri
İdare MERAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Şikayet Bedeli 6.745,00 TL
Yaklaşık Bedel 562.165 ile 2.248.663 TL arası
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Konya
İşin İli Konya
Yayın Tarihi 11 Ocak 2017
İhale Tarihi 13 Şubat 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

BETON PARKE, BORDÜR, OLUK VE KORUGE BORU SATIN ALINACAKTIR

MERAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beton Parke, Bordür, Oluk ve Koruge Boru Satın Alınması alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/11040
1-İdarenin
a) Adresi : Hacı İsa Efendi Mah. Azerbeycan Cad. No:5 (Meram Belediye Başkanlığı) 42040 MERAM/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323201000 - 3323201160
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@meram.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 kalemden oluşan muhtelif ebatlarda beton parke, bordür, oluk ve Koruge boru alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Meram İlçe sınırları içerisinde idare tarafından istenilen tarihte istenilen yerlere ve Teknik Şartnamenin Genel Konular Başlıklı 4.1. maddesine uygun teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Malzemeler idarenin isteği doğrultusunda peyderpey alınarak idarenin istediği Meram ilçe sınırlarındaki yerlere teslim edilerek 150 takvim günü içinde iş tamamlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA(1. Kat İhale Salonu)
b) Tarihi ve saati : 13.02.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve özel sektörde her türlü beton parke taşı ve/veya beton bordür taşı satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA(3. Kat İhale Birimi) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacı İsa Efendi Mah. Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA(3. Kat İhale Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
PREFABRİK DRENAJ BACASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI 150 metreküp
8 CM YÜKS. NORMAL ÇİMENTO İLE RENKSİZ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) S PARKE 175.000 adet
8 CM YÜKS. NORMAL ÇİMENTO İLE RENKLİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) S PARKE 175.000 adet
8 CM YÜKS. NORMAL ÇİMENTO İLE RENKSİZ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) KİLİTLİ PARKE 750.000 adet
8 CM YÜKS. NORMAL ÇİMENTO İLE RENKLİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) KİLİTLİ PARKE 750.000 adet
8 CM YÜKS. NORMAL ÇİMENTO İLE RENKSİZ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) DİKDÖRTGEN PARKE 25.000 adet
8 CM YÜKS. NORMAL ÇİMENTO İLE RENKLİ BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) DİKDÖRTGEN PARKE 250.000 adet
50*20*10 EBATLARINDA RENKSİZ BETON BORDÜR(PAHLI) TS 436 EN 1340 20.000 adet
50*20*10 EBATLARINDA RENKLİ BETON BORDÜR(PAHLI) TS 436 EN 1340 20.000 adet
60*25*12 EBATLARINDA RENKSİZ BETON BORDÜR (PAHLI) TS 436 EN 1340 20.000 adet
60*25*12 EBATLARINDA RENKLİ BETON BORDÜR (PAHLI) TS 436 EN 1340 12.000 adet
80*25*18 EBATLARINDA RENKLİ BETON BORDÜR(PAHLI) TS 436 EN 1340 12.000 adet
ø 300 MM ANMA ÇAPLI KORUGE KANALİZASYON BORULARI (SN 8) 600 metre
ø 200 MM ANMA ÇAPLI KORUGE KANALİZASYON BORULARI (SN 8) 6.000 metre
ø 400 MM ANMA ÇAPLI KORUGE KANALİZASYON BORULARI (SN 8) 600 metre
ø 600 MM ANMA ÇAPLI KORUGE KANALİZASYON BORULARI (SN 8) 500 metre
80*10*12*30 EBATLARINDA RENKSİZ BETON OLUK TAŞI TS 436 EN 1340 12.000 adet
80*10*12*30 EBATLARINDA RENKLİ BETON OLUK TAŞI TS 436 EN 1340 6.000 adet
30*40*11 EBATLARINDA HER RENKSİZ BETON OLUK TAŞI TS 436 EN 1340 10.000 adet
CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT RÖGAR KAPAĞI TEMİNİ (kapak net açıklılğı minimum 600 mm) 500 adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi