2012/83617 - Binaların Doğalgaza Dönüşümünün Sağlanması Onarım İşi Yaptırılacaktır

İhale No 2012/83617
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 13 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


BİNALARIN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜNÜN SAĞLANMASI ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
O r ma n Genel M üdürlüğ ü İs t a nbul O r ma n İş let me M üdürlüğ ü
Fatih Ormani Yerleşkesinde Çeşitli Hizmet Evi Binalarinin Doğalgaza Dönüşümünün Sağlanmasi Onarim Yapim Işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/83617
1-İda re nin
a) Adresi : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Maslak -
Şişli / Istanbul
b) Telefon ve faks numarası : 2122627709 - 2122620226
c) Elektronik Posta Adresi : istanbulisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü 1 Nolu
İdare Binası 2. Kat Toplantı Salonu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Maslak -
Şişli / Istanbul
b) Tarihi ve saati : 13.07.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Mühendis Makina Dogalgaz İşlerinde Deneyimli
1 Mühendis İnşaat Dogalgaz İşlerinde Deneyimli
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliği
C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri II. ve IV.Gurp Kapsamındaki Tesisat İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Makina Mühendisi ve İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Fatih Ormanı Kampüsü Maslak - Şişli / Istanbul adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Fatih Ormanı Maslak - Şişli / Istanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Cetvel Adı Miktar Birim
PENCERELERE HAVALANDIRMA MENFEZİ TAKILMASI 96,000 ADET
DN25 ELEKTRİKLİ LPG VEYA DOĞAL GAZ KESME VANASI 56,000 ADET
DN50 ELEKTRİKLİ LPG VEYA DOĞAL GAZ KESME VANASI 4,000 ADET
PANEL RADYATÖR (Tip 22) 600 463,000 METRE
H=600 MM BANYO TİPİ HAVLUPAN ALÜMİNYUM RADYATÖRLER T=400-500 MM 28,800 M2
15 ø MM RADYATÖR MUSLUĞU 1/2" (Köşe) 559,000 ADET
15 ø MM RADYATÖR MUSLUĞU TERMOSTATLI 1/2" (Köşe) 559,000 ADET
20.000 kcal/h DUVARA ASILABİLEN GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VEYA LPG YAKITLI 96,000 ADET
ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 21.3/2.8 MM Boru Montaj Bedeli % 30 188,000 METRE
ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 26.7/2.9 MM Boru Montaj Bedeli % 30 685,000 METRE
ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 33.4/3.4 MM Boru Montaj Bedeli % 30 968,000 METRE
MAGNEZYUM ANOT 18,000 ADET
ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 42.2/3.6 MM Boru Montaj Bedeli % 30 89,000 METRE
ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 48.3/3.7 MM Boru Montaj Bedeli % 30 29,000 METRE
ÇELİK BORU DIŞ ÇAP/ET KAL. 60.3/3.9 MM Boru Montaj Bedeli % 30 29,000 METRE
POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORU DIŞ ÇAP/KAP. KAL. 33.7/1.8 MM Boru Montaj Bedeli % 30 26,000 METRE
POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORU DIŞ ÇAP/KAP. KAL. 42.4/1.8 MM Boru Montaj Bedeli % 30 182,000 METRE
POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORU DIŞ ÇAP/KAP. KAL. 48.3/1.8 MM Boru Montaj Bedeli % 30 9,000 METRE
POLİETİLEN KAPLI DOĞAL GAZ BORU DIŞ ÇAP/KAP. KAL. 60.3/1.8 MM Boru Montaj Bedeli % 30 27,000 METRE
DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (1/2" VİDALI) ø 15 mm. 96,000 ADET
DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (3/4" VİDALI) ø 20 mm. 96,000 ADET
DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (1" VİDALI) ø 25 mm. 97,000 ADET
PATLAYICI GAZ DETEKTÖRLERİ 96,000 ADET
DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (1 1/4" VİDALI) ø 32 mm. 1,000 ADET
DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (1 1/2" VİDALI) ø 40 mm. 1,000 ADET
DOĞALGAZ KÜRESEL VANA (2" VİDALI) ø 50 mm. 5,000 ADET
DOĞALGAZ SAYACI MUHAFAZA KUTUSU 62,000 ADET
DOĞALGAZ SELENOİD VANALARI 500 MBAR'A KADAR DN 25 (1") VİDALI 70,000 ADET
YAĞLI BOYA İLE BORU BOYANMASI ø 15 mm - 50 mm 1.959,000 METRE
YAĞLI BOYA İLE BORU BOYANMASI ø 50 mm - 100 mm 29,000 METRE
KAROTLA DEMİRSİZ BETONDA DELİK AÇMA,KAPAMA 58-78 mm 95,000 GRUP
GAZ BRÜLÖRÜ(DOĞALGAZ-LPG) AKSESUAR SETİ 3/4" 96,000 ADET
ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (3KA) ( TS 5018-1 EN 60898-1 ) 96,000 ADET
DOĞALGAZ SAYACI MONTAJ ELEMANLARIYLA MONTAJI 96,000 ADET
GÜVENLİK HATLI PRİZ SORTİSİ 96,000 ADET
DN 32 KUTU FLEKSİ 60,000 ADET
DN 50 KUTU FLEKSİ 4,000 ADET
FLEXİBLE HORTUM TEMİN VE MONTAJI 90 CM 96,000 ADET
1/2" CAM ELYAF TAKVİYELİ OKSİJEN BARİYERLİ KOMPOZİT BORU Boru Montaj Bedeli % 45 2.465,000 METRE
3/4" CAM ELYAF TAKVİYELİ OKSİJEN BARİYERLİ KOMPOZİT BORU Boru Montaj Bedeli % 45 4.565,000 METRE
TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR 66,000 ADET
Dogalgaz Tesisatı yapılacak Binalardaki Mevcut Eski tesisatın Demontaj İşçiliği 96,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.