2012/77940 - Biyokimya A.d. Rutin Biyokimya Ve Hormon Testleri Satın Alınacaktır

İhale No 2012/77940
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Manisa
İşin İli Manisa
Yayın Tarihi 28 Ağustos 2015
İhale Tarihi 31 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


BİYOKİMYA A.D. RUTİN BİYOKİMYA VE HORMON TESTLERİ SATIN ALINACAKTIR
Cela l B a y a r Üniv er sit esi H a f sa Sult a n H a st a nesi
Biyokimya A.D. Rutin Biyokimya Ve Hormon Testleri Alimi (Karş.Cih.Kull.) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/77940
1-İda re nin
a) Adresi : Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp
Fakültesi Dekanlığı Binası Uncubozköy Kampüs Merkez Manisa
b) Telefon ve faks numarası : 2362337068 - 2362337100
c) Elektronik Posta Adresi : dsim@bayar.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ile Tıp Fakültesi
Dekanlığı ve Ekleri
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde peyderpey 20/12/2013 tarihine kadar işin bitirilmesi gerekmektedir.
3- İha lenin
Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
a) Yapılacağı yer : Satınalma Servisi Tıp Fakültesi Dekanlığı Binası Uncubozköy
Merkez Manisa
b) Tarihi ve saati : 31.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Teklif edilecek Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olan kit ve cihazla ilgili UBB belgelerinin ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1- Teklif veren firmanın ve ithalatçı firmanın teknik servis organizasyonu olmalı ve ilişkili belge ihale dosyasında verilmelidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1-Firmalar analizörden farklı marka kit teklif ettiği takdirde kitleri sağladıkları firmadan aldıkları noter tasdikli yetki belgelesinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermelidir.
2- Teklif edilen kitlerin test sayısı bazında miktarlarını gösteren ambalaj listesi ihale dosyasında verilmelidir.
3- Teklif verecek firmalar kit prospektüslerini, satıcı belgesini ve üretici yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli
örneğini vermelidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- Teklif verecek firmalar teknik şartname maddelerini tek tek ve sırasıyla cevaplamalıdırlar.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat Dişi Unsurlar
1.Kurumumuz fiyat, kalite ve teknoloji dengelerini korumak maksadı ile aşağıdaki "üstün Teknik Özellikler" değerlendirmeye alınacaktır. Bu kriterler içinde yer alan özellikler firma tarafından ayrıca belgelenecektir .
2.Aşağıda belirtilen teknik üstünlükler puanlama sistemi ile fiyata direkt olarak yansıtılacak ve satın alma komisyonu düzeltilmiş fiyatlan hesaplayarak kararını verecektir.
Fiyat düzeltmede uygulanacak formül şu şekildedir: Örnek Uygulama:
A firması toplam tekliffıyatı 100.000.TL, B firması toplam tekliffiyatı 102.000.TL olsun. A firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oram %2, B firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oram % 5 olsun.
A firması: 100.000 X (%100 - %2) = 98.000 TL
B firması: 102.000 X (%100 - % 5) =96.900 TL
Dikkate alınarak sonuçta B firmasının toplam tekliffiyatının, fiyat dışı unsurlar değerlendirildiğinde
Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif olduğu saptanmıştır.
Fiyat dışı Açıklamalar Nispi ağırlık oranı
unsurlar
Teknik değer Hibrid sistem cihazlann teklif edilmesi % 5
Hibrid sistem teklif edilmemesi % 0
Teknik değer Testlerin serum bazında değil parametre bazında
serum indekslerinin olması %2
Testlerin serum bazında değil parametre bazında
serum indekslerinin olmaması %0
Teknik değer HbAlc için ön işleme gerek duyulmadan tam kan ile çalışılabilmesi %2
HbAlc için ön işleme gerek duyulmadan tam kan ile çalışılamaması %0
Teknik değer Hormon analizörlerinin, saatlik test hızının, istenilen hızın %50'undan % 2
fazla olması
Hormon analizörlerinin, saatlik test hızının, istenilen hızın % 50'undan %0
fazla olmaması
Teknik değer Önerilen kitlerin en az 55 adetinin teklif edilen sistemlerin orijinal kiti %1
olması
Önerilen kitlerin en az 55 adetinin teklif edilen sistemlerin orijinal kiti %0
olmaması
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Servisi Tıp Fakültesi Dekanlığı Binası Uncubozköy Merkez Manisa adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Celal Bayar Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Servisi Tıp Fakültesi Dekanlığı Binası Uncubozköy Merkez Manisa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
ALBUMİN 123.500,000 TEST
ALKALENFOSFATAZ 52.000,000 TEST
ALANİNAMİNOTRANSFERAZ (ALT) 175.600,000 TEST
AMİLAZ 23.500,000 TEST
ASPARTATAMİNOTRANSFERAZ (AST) 171.000,000 TEST
KALSİYUM 140.000,000 TEST
PSEUDOKOLİNESTERAZ 400,000 TEST
KREATİNİNKİNAZ 24.000,000 TEST
CK-MB 18.000,000 TEST
DEMİR 21.000,000 TEST
DİREKTBİLİRUBİN 72.000,000 TEST
FOSFOR 118.500,000 TEST
GAMAGLUTAMİL TRANSFERAZ (GGT) 66.500,000 TEST
GLUKOZ 188.000,000 TEST
HDLKOLESTEROL 43.000,000 TEST
HEMOGLOBİNA1C 10.000,000 TEST
KOLESTEROL 43.000,000 TEST
KREATİNİN 192.000,000 TEST
LAKTATDEHİDROGENAZ (LDH) 64.500,000 TEST
LİPAZ 23.000,000 TEST
LİTYUM 500,000 TEST
MAGNEZYUM 99.000,000 TEST
MİKROALBUMİN 6.000,000 TEST
MİKROPROTEİN(İDRAR-BOS) 10.000,000 TEST
SODYUM 144.000,000 TEST
POTASYUM 144.000,000 TEST
KLOR 144.000,000 TEST
TOTALBİLİRUBİN 79.000,000 TEST
TOTALPROTEİN 118.000,000 TEST
TRİGLİSERİD 43.000,000 TEST
DELİRBAĞLAMA 21.000,000 TEST
ÜRE(BUN) 179.000,000 TEST
ÜRİKASİT 66.000,000 TEST
CRP 1.000,000 TEST
ETİLALKOL (ETHANOL) 500,000 TEST
GLİKOZ6 FOSFAT DEHİDROGENAZ 300,000 TEST
LDLKOLESTEROL 2.000,000 TEST
DİGOKSİN 400,000 TEST
FENİTOİN 300,000 TEST
FENOBARBİTAL 300,000 TEST
KARBAMEZAPİN 300,000 TEST
VALPROİKASİT 800,000 TEST
AFP 3.000,000 TEST
ESTRADİOL 7.000,000 TEST
FERRİTİN 26.000,000 TEST
FOLAT 25.000,000 TEST
FOLLİKÜLSTİMULAN HORMON (FSH) 8.000,000 TEST
BETAHCG 7.000,000 TEST
LUTEİNİZANHORMON (LH) 8.000,000 TEST
PRO-BNPVEYA (BNP) 400,000 TEST
PROGESTERON 2.000,000 TEST
PROLAKTİN 5.500,000 TEST
PSA 5.000,000 TEST
FREEPSA 5.000,000 TEST
FREET3 38.000,000 TEST
FREET4 44.000,000 TEST
ANTİTG 9.500,000 TEST
ANTİTPO 9.500,000 TEST
TESTOSTERON 3.000,000 TEST
TİROİDSTİMULAN HORMON (TSH) 58.000,000 TEST
VİTAMİNB12 25.500,000 TEST
CA15-3 4.000,000 TEST
CEA 4.500,000 TEST
CA19-9 4.000,000 TEST
CA125 4.000,000 TEST
TROPONİNI 12.000,000 TEST
KORTİZOL 6.000,000 TEST
İNSÜLİN 7.000,000 TEST
PARATHORMON 4.000,000 TEST
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.