2012/80189 - Buhar Kazanlarının Fuel-oil Ve Doğalgaz Kullanılabilir Hale Getirilmesi Yaptırılacaktır

İhale No 2012/80189
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Pazarlık
İhale İli Burdur
İşin İli Burdur
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 14:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


BUHAR KAZANLARININ FUEL-OİL VE DOĞALGAZ KULLANILABİLİR HALE GETİRİLMESİ
YAPTIRILACAKTIR
Tür kiy e Şe ker F a bri ka la rı A. ş. B urdur Şe ker F a bri ka sı M üdürlüğ ü
Bir Adet 100 t/h ve bir adet 20-25 t/h buhar kazanlarının fuel-oil ve doğalgaz kullanılabilir hale getirilmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin e bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/80189
1-İda re nin
a) Adresi : Burdur Şeker Fabrikası Şeker Evleri Mah.Yunus Emre Cad. No:2
b) Telefon ve faks numarası : 2482331935 - 2482331267
c) Elektronik Posta Adresi : burdurseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
a) Niteliği, türü ve miktarı : (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 14:30
4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; İstekliler projeye göre tekliflerinde; brülörler, doğal gaz kontrol hattı ekipmanları ve diğer malzemelerle (gaz alarm sistemi, frekans çevirici, vanalar, ölçüm göstergeleri, sayaçlar vs.) ilgili teknik özellikleri gösterir broşür- katalog-şema açıklayıcı teknik bilgi vs. dokümanları sunacak olup; dokümanlarda (katalog, şema vs.) teklif
edilen malzeme mutlaka anlaşılır şekilde işaretlenecektir.
Ayrıca istekli teklifinde sistem için uygulayacağı Yakma Yönetim Kontrol Sisteminin şemasını ve açıklayıcı
bilgilerini verecektir.
Malzemeye veya firmaya ait sertifikalar yabancı dilde ise, firma tarafından Türkçe’ye çevirttirilerek teklif ekinde verilecektir. Kataloglar, şemalar, broşürler dışında isteklilerce sunulacak tüm belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli olacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.
b) İstekli, teknik şartname eki ve detaylarında bulunan malzeme keşif listesi ve teknik özetinde belirtilen malzemelerin birebir fiyatlandırmasını yaparak gerekli teknik açıklamalarla birlikte sunacaktır.
c) İstekliler teklifleri ile birlikte brülörler, gaz hatları vb. ile ilgili, ihtiyaç anında acil olarak temin edilemeyeceği tahmin edilen yedek malzeme listesini (mekanik parçalar, ölçü kontrol, elektrik vs. ile yedek malzemelerin fiyatlarını içeren liste) tekliflerine ilave edeceklerdir. Söz konusu yedek malzemeleri İdare alıp, almamakta serbesttir.
d)Teklif edilen brülörlerin kalite uygunluk belgesi teklif ekinde verilecektir.
e)(Değişik dördüncü fıkra: 20/11/2008-5812/7 md.) (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.
4.1.4İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 1600000 TRY (Türk Lirası)
tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1
Makine Mühendisi TMMOB Makine Mühendisleri Odasından alınmış
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi Olan
1 Elektrik veya Elektronik
Teknisyeni/Teknikeri
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş grupların listesinde yer alan C IV grubu ve Endüstride kullanılmak üzere elektrik enerjisi üretim amaçlı asgari 1 adet kızgın buhar üreten su borulu buhar kazanının " yakma yönetimi kontrollü doğal gaz dönüşümü ve tesisatı" yapım işi
benzer benzer iş olarak değerlendirilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle Makine Mühendisleri ihaleye girebileceklerdir. Denetim veya Yönetim görevlerinde bulunmayan Mühendis veya Mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olma şartları aranır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Burdur Şeker Fabrikası
Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Burdur Şeker Fabrikası-Haberleşme Servisi adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.