2012/82814 - Cadde Ve Sokak Yenilenmesi İşi Yaptırılacaktır

İhale No 2012/82814
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare FATİH BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 24 Ağustos 2015
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 09:30

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


CADDE VE SOKAK YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Fa t ih B elediy esi F en İşleri M üdürlüğ ü
Eminönü Bölgesinde Kalan Muhtelif Cadde Ve Sokakların Yenilenmesi İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/82814
1-İda re nin
a) Adresi : Aksaray Mah. Yenikapi Kumsali Sok. 104 Fatih Istanbul
b) Telefon ve faks numarası : 2125841600 - 2125841606
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@fatih.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Eminönü Bölgesinde Kalan Muhtelif Cadde Ve Sokakları
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 130 (yüzotuz) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Fatih Belediye Başkanliği Fen Işleri Müdürlüğü/Aksaray Mah.
Yenikapi Kumsali Sok. 104 Fatih Istanbul
b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
1 Adet Şantiye Şefi Inşaat Mühendisi En Az Üç Yil Deneyimli
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Kazici Ve Yükleyici ( Kiricili) 1 Adet Kendi Mali Olma Şarti Yoktur.
Damperli Kamyon En Az 25 Ton Kapasiyeli 1 Adet Kendi Mali Olma Şarti Yoktur. Ağir Tonajli Kamyon (En Az 30 Ton) 1 Adet Kendi Mali Olma Şarti Yoktur
Binek Araç En Fazla 2 Yaşinda 1 Adet Kendi Mali Olma Şarti Yoktur. Silindir Vibrasyonlu 3 Tonluk 1 Adet Kendi Mali Olma Şarti Yoktur. Kompaktör 1 Adet Kendi Mali Olma Şarti Yoktur.
Jeneratör 1 Adet Kendi Mali Olma Şarti Yoktur.
Taş Kesme Makinasi 1 Adet Kendi Mali Olma Şarti Yoktur. Vibratör 1 Adet Kendi Mali Olma Şarti Yoktur.
Arazöz 25 Tonluk 1 Adet Kendi Mali Olma Şarti Yoktur
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarihli Ve 27961 Sayili Resmi Gazetede Yayinlanan Kamu Ihale Kurumuna Ait Yapim Işlerinde Benzer Iş Gruplari Tebliğinin Eki "Yapim Işlerinde Benzer Iş Gruplari Listesi"Nin ( A) Altyapi Işleri Başliği Altinda Yer Alan V. Grup: Karayolu Işleri(Altyapi+Üstyapi) Benzer Iş Olarak Kabul Edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Inşaat Mühendisliği Veya Mimarlik Bölümü
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fatih Belediye Başkanliği
Fen Işleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fatih Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü/Aksaray Mah. Yenikapi kumsali sok. 104 fatih istanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmiş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Cetvel Adı Miktar Birim
1TON YÜKÜN KAMYONLA 5 KM.YE NAKLİ 2.487,500 ton
1TON YÜKÜN KAMYONLA 40 KM.YE NAKLİ 1.608,000 ton
BUHARKÜRLÜ 500 DZ.PREF.GÖVDE ELEMAN.PARSEL BACASI TEŞKİLİ (H=0.50mt.,BİRL.YERİ 600 DZ.HARÇ) (NAKLİYE DAHİL) 56,950 adet
1.00MTİÇÇAPINDA BUH.KÜRLÜ,LAST.CONTALI,500 DZ.PREFAB.MUAYENE BACASIKONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (NAKLİYE DAHİL) 85,430 adet
Ø150mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ(NAKLİYE DAHİL) 1.139,000 mt
Ø100mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ(NAKLİYE DAHİL) 800,000 mt
Ø200mm ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KAN.BORUSUNUN DÖŞENMESİ(NAKLİYE DAHİL) 854,250 mt
ELİLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI (NAKLİYE DAHİL) 2.881,670 m3
250DOZLU DEMİRSİZ BETON (NAKLİYE DAHİL) 119,600 m3
DOĞALPARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI.(HARÇLI veDerzli)(nakliye dahil) 1.139,000 m2
İDAREMALI DOĞAL PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI.(HARÇLIve Derzli)(nakliye dahil) 3.417,000 m2
BAZALTDOĞAL PARKE TAŞI İLE DÖŞEMEKAPLAMASI YAPILMASI(HARÇLIVEDERZLİ NAKLİYE DAHİL)(10*10*10CM) 398,650 m2
LİMONLUKBORDÜR DÖŞENMESİ(11*70*16)(NAKLİYE DAHİL) 284,750 mt
İDAREMALI LİMONLUK BORDÜR DÖŞENMESİ(11*70*16)(NAKLİYE DAHİL) 268,000 mt
75x30x15CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜRDÖŞ. (NAKLİYE DAHİL) 3.417,000 mt
İDAREMALI BETON,ANDEZİT,GRANİT BORDÜR DÖŞENMESİ(KUM-ÇİMENTONAKLİ DAHİL) 6.480,910 mt
HEREBATTA BETON OLUK TAŞI DÖŞENMESİ(NAKLİYE DAHİL) 1.139,000 mt
İDAREMALI HER EBATTA OLUK TAŞI DÖŞENMESİ(NAKLİYE DAHİL) 8.747,520 mt
RENKLİRENKSİZDÜZ VE KİLİTLİ PARKE TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI ( h = 6 cm)(NAKLİYE DAHİL) 569,500 m2
İDAREMALI HER EBATTA KUMLAMALI PARKE,BETON VE KİLİTLİ PARKE TAŞIİLE DÖŞEME YAPILMASI(NAKLİYE DAHİL) 6.834,000 m2
RENKLİ-RENKSİZDÜZ KİLİTLİ PARKE TAŞI İLE DÖŞEME YAPILMASI (h=8cm)(NAKLİYE DAHİL) 854,250 m2
YATAYDELİKLİ 19x19x8,5 CM FABRİKA TUĞLASI İLE YARIM TUĞLA DUVARYAPILMASI (TS 4563 (NAKLİYE DAHİL) 268,000 m2
İDAREMALI MALZEME İLE DUVAR YAPILMASI(KUM-ÇİMENTO NAKLİ DAHİL) 284,750 m2
BETONYOL KIRILMASI (NAKLİYE DAHİL) 1.139,000 m3
İDAREMALI MANTAR BABA DİKİLMESİ(KUM-ÇİMENTO NAKLİ DAHİL) 142,380 m3
YAĞMURSUYU,ATIKSU,PTT,RÖGAR,KURANGLEZYÜKSELTİLMESİ-DÜŞÜRÜLMESİ(NAKLİYE DAHİL) 113,900 adet
PARKE,BETONPLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 27.250,580 m2
KIRMATAŞ,ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 1.139,000 m3
BORDÜRSÖKÜLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 8.758,910 MT
DÜZYÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI (NAKLİYE DAHİL) 1.068,380 M2
İŞL.DEKOREEDİLMİŞ DEMİRDEN PARMAKLIK V.B. DEKORATİF İMALAT YAPILMASI(NAKLİYE DAHİL) 569,500 KG
FONTTANIZGARA, KAPAK, GARGUY YAPILMASI,YERİNE KONULMASI. (NAKLİYEDAHİL) 1.139,000 KG
ø70 MM BİR UCU MUFLU PVC.Y.BORUSU TEMİNİ MONTAJI (NAKLİYEDAHİL) 569,500 MT
ø100MM BİRUCU MUFLU PVC Y.BORUSU TESBİTİ MONTAJI (NAKLİYE DAHİL) 284,750 MT
ø150MM PVC YAGMUR OLUĞU TEMİNİ VE YERİNE TESBİTİ (NAKLİYEDAHİL) 142,380 MT
DEMİRİMALATIN 2 KAT ANTİPAS 2 KAT YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI (NAKLİYEDAHİL) 142,380 M2
6CM ANDEZİT PLAKLARLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HEREBATTA,ÇERÇEVELİ-ÇERÇEVESİZ,MUCARTALI-MUCARTASIZ)(NAKLİYEDAHİL) 256,280 M2
İDAREMALI ANDEZİT VE GRANİT PLAKLARLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI(HER EBATTA,ÇERÇEVELİ-ÇERÇEVESİZ,MUCARTALI-MUCARTASIZ)(NAKLİYEDAHİL) 626,450 M2
4CMGRANİT PLAKLARLA DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HEREBATTA)(NAKLİYE DAHİL) 370,180 m2
GRANİTBORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (15x25x50cm)(NAKLİYEDAHİL) 626,450 mt
20*30*8CMBOYUTLARINDA ANDEZİT OLUK TEMİNİ VE YERİNE TAŞINMASI(NAKLİYEDAHİL) 1.139,000 mt
20*30*8CMKAL.BAZALT YAĞMUR OLUĞU DÖŞENMESİ(NAKLİYE DAHİL) 455,600 mt
15*25x50CM BOYUTLARINDA ANDEZİT BORDÜR TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) 512,550 mt
GRANİTLEVHALARLA MERDİVEN BASAMAĞI YAPILMASI(NAKLİYE DAHİL) 284,750 mt
ALTTABAKASI 350 KG ÇİMENTO DOZLU, ÜST TABAKASI 500 KG ÇİMENTODOZLU DÜZ SIVA YAPILMASI. (NAKLİYE DAHİL) 170,850 m2
DUVARA,MOZAYİKKAPLI BETON HARPUŞTA YAPIMI (NAKLİYE DAHİL) 142,380 m2
STABİLİZEHAZIRLANMASI VE MAKİNE İLE SERİLMESİ (NAKLİYE DAHİL) 569,500 m3
ANDEZİTMERDİVEN BASAMAĞI KAPLAMASI (B:6 CM,R:4 CM) (NAKLİYE DAHİL) 569,500 mt
İDAREMALI ANDEZİT,GRANİT,MERMER,BETON PLAKLARLA MERDİVEN BASAMAĞIKAPLAMASI (B:6 CM,R:4 CM)(KUM-ÇİMENTO NAKLİ DAHİL) 85,430 mt
ÖZELDERZ DOLGUSU YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 2.010,000 m2
MAKİNEİLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI) (NAKLİYEDAHİL) 4.785,220 m3
BETONSANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLABASILAN, C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ(BETON NAKLİ DAHİL) 3.417,000 m3
NERVÜRLÜÇELİK HASIRIN YERİNE KONULMASI1,500-3,000 KG/M2 (3,000 KG/M2DAHİL) (NAKLİYE DAHİL) 7,400 ton
Ø8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARINKESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) 5,700 ton
Ø14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARINKESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI. (NAKLİYE DAHİL) 6,830 ton
LAMAVE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VEYERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) 1.708,500 kg
RENKLİKLİNKER TABAN TUĞLAS(ST5)I İLE DÖŞEME KAPLAMASIYAPILMASI(210*105*50MM)(NAKLİYE DAHİL) 398,650 m2
HERGEOMETRİDE (GRANİT-BAZALT-TUĞLA KIRMIZISI) GÖRÜNÜMLÜKUMLAMALI PARKE TAŞI DÖŞENMESİ(NAKLİYE DAHİL)(H=8CM) 2.847,500 m2
700*530*150MMAYIRMA BORDÜRÜ SINIR ELEMANI(GRANİT GÖRÜNÜMLÜ)DÖŞENMESİ(NAKLİYE DAHİL) 1.139,000 mt
GÖRMEENGELLİ PARKE TAŞI PLAK TAŞI DÖŞEME KAPLAMASIYAPILMASI(KILAVUZ)(200*200 H:40 MM) 268,000 m2
8*8*8CM EBATLARINDA MERMER KÜPTAŞ İLE DÖŞEME KAPLAMASIYAPILMASI(NAKLİYE DAHİL) 227,800 m2
6CMKALINLIĞINDA GRİ TAMBURLANMIŞ GRANİT PLAK KAPLAMAYAPILMASI(10*20)(NAKLİYE DAHİL) 227,800 m2
6CMKALINLIĞINDA GRİ TAMBURLANMIŞ BAZALT PLAK KAPLAMAYAPILMASI)(10*20)(NAKLİYE DAHİL) 113,900 m2
4CMKALINLIĞINDA GRİ TAMBURLANMIŞ GRANİT PLAK KAPLAMA YAPILMASI(15*30)(NAKLİYE DAHİL) 626,450 m2
4CMKALINLIĞINDA GRİ TAMBURLANMIŞ BAZALT PLAK KAPLAMA YAPILMASI(15*30)(NAKLİYE DAHİL) 62,650 m2
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.