2012/83907 - Çamucu Orman İşletme Şefliğinin 353, 369, 432 Kod No.lu Yolları Ve Konakpınar Orman İşletme Şefliğinin 749, 750 Kod No’lu Yollarında Yeni Yol Yapımı İle Çamucu Orman İşletme Şefliğinin 369, 432 Kod No.lu Yollarında B.onarım Yapım İşi

İhale No 2012/83907
Sektör İnşaat, Peyzaj, Taahhüt
İdare Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü
İhale Tipi Yapım İşleri
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Balıkesir
İşin İli Balıkesir
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 9 Temmuz 2012 11:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ÇAMUCU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 353, 369, 432 KOD NO.LU YOLLARI VE KONAKPINAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 749, 750 KOD NO’LU YOLLARINDA YENİ YOL YAPIMI İLE ÇAMUCU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNİN 369, 432 KOD NO.LU YOLLARINDA B.ONARIM YAPIM İŞİ
O r ma n Genel M üdürlüğ ü B a lıke sir O r ma n İ şlet me M üdürlüğ ü
Çamucu Orman İşletme Şefliğinin 353, 369, 432 Kod No.lu Yolları ve Konakpınar Orman İşletme Şefliğinin
749, 750 Kod No’lu Yollarında Yeni Yol Yapımı İle Çamucu Orman İşletme Şefliğinin 369, 432 Kod No.lu Yollarında B.Onarım Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/83907
1-İda re nin
a) Adresi : Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10100 Merkez / Balıkesir
b) Telefon ve faks numarası : 2662616060 - 2662439579
c) Elektronik Posta Adresi : balikesirisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu y a pı m i şin in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Çamucu Orman İşletme Şefliği 353, 369, 432 Kod No.lu Orman
Yolları Balya/Balıkesir ve Konakpınar Orman İşletme Şefliği 749,
b) Yapılacağı yer : 750 Kod No’lu Orman Yollarında Merkez/Balıkesir Yeni Yol Yapımı İle Çamucu Orman İşletme Şefliği 369, 432 Kod No.lu Orman Yollarında Balya/Balıkesir Büyük Onarım Yapım İşi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Balya Orman İşletme Şefliği Balya/Balıkesir
b) Tarihi ve saati : 09.07.2012 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili
Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Teknik Eleman Orman Mühendisi Orman Mühendisleri Odasına Kayıtlı, En az (5) Beş Yıllık Deneyimli
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
1) 2 Adet en az 220 HP Angle bıçaklı dozer,
2) 1 Adet Kırıcı veya Ekskavatör,
3) 1 Adet Greyder
İsteklinin kendi malı olan makina, tesis ve ekipman; Fatura yada demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.
Kiralık olarak temin edilecek makina veya ekipman için ise noter onaylı en az 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere kiralama sözleşmesi ve/veya kendi malı olan iş makinaları ile ilgili belgeler, üzerine ihale kalan yüklenici tarafından sözleşmeden sonra işe başlamadan önce İdareye teslim etmesi zorunludur.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" 'de yer alan Benzer İş Guruplarından (A) Alt Yapı İşlerden V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Orman Mühendisliği ve/veya İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Balıkesir Orman İşletme
Müdürlüğü Bigadiç Yolu Üzeri 8. Km (Fidanlık) 10100 Merkez / Balıkesir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Balya Orman İşletme Şefliği İhale Komisyon Başkanlığına
Balya/Balıkesir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Cetvel Adı Miktar Birim
Yeni Yol (Poz No:15001/A) Ekskav. Her Cins Top. Kazılması 17.147,937 M3
Yeni Yol (Poz No:15006/A) Ekskav. Küs. Zemin. Kazılması 11.131,719 M3
Yeni Yol (Poz No:15010/A) Ekskav. Yum. Kaya Kazılması 6.274,964 M3
Yeni Yol (Poz No:15014/A) Ekskav. Sert Kaya Kazılması 1.132,435 M3
Yeni Yol (Poz No:15018/A) Ekskav. Çok Sert Kaya Kazılması 173,373 M3
Yeni Yol (Poz No:14022/1-K) Mak. İle Kök Sökme (10-30cm.) 2.019,000 Adet
Yeni Yol (Poz No:15044/OGM1) Top. Zem. Hendek Tes. 10,350 Km
Yeni Yol (Poz No:15044/OGM2) Top. Zem. Platf. Tes. 10,350 Km
Büyük Onarım (Poz No: 15001/A) Ekskav. Her Cins Top. Kazılması 1.240,085 M3
Büyük Onarım (Poz No: 15006/A) Ekskav. Küskülük Kazılması 402,680 M3
Büyük Onarım (Poz No: 15010/A) Ekskav. Yumuşak Kaya Kazılması 370,635 M3
Büyük Onarım (Poz No: 15044/OGM1-2) Top. Zem. Hendek ve Platf. Tes. 1,550 Km
Büyük Onarım Trayler Kirası 2,000 Adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.