2012/77646 - Cerrahi Alet Ve Konteyner Satın Alınacaktır

İhale No 2012/77646
Sektör Tıbbi Cihazlar
İdare Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Eskişehir
İşin İli Eskişehir
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


CERRAHİ ALET VE KONTEYNER SATIN ALINACAKTIR
Devlet Hastanesi -yunus Emre-es kişeh ir
267 Kalem Cerrahi Alet Ve Konteyner Alimi Alimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/77646
1-İda re nin
a) Adresi : Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 26190 Tepebaşi Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası : 2223309999 - 2223357258
c) Elektronik Posta Adresi : yedhsatinalma@eskisehirsaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliği
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı gün işe başlanacak olup işin bitim süresi işe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. Bu süre zarfında yüklenici ürünlerin tamamını teslim edecektir. Teslim sırasında yüklenici firmadan yetkili en az bir kişi mutlaka bulunacak, kargo elamanlarının bırakıp gittiği malzemeler kabul edilmeyecektir. Bırakılan bu malzemelerin muhafazasından veya geri gönderilmesinden hastanemiz sorumlu olmayıp malzemelerin
depoya istiflenmesi yükleniciye aittir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliği - Uluönder Mah. Salih
Bozok Cad. No:23 26190 Tepebaşı / Eskişehir
b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Cihazın ve isteklinin Sağlık Bakanlığı TİTUBB kaydı olmalı ve cihazın TİTUBB barkod no.su teklifle birlikte sunulmalıdır. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır. Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İstekli / istekliler teklif ettikleri her bir kısım için en az bir adet numunesini ihale saatine
kadar Satınalma Birimine teslim edecektir. Numuneler iki nüsha teslim tutanağı hazırlanarak imza karşılığı
teslim edilecektir.
- Teslim edilen numuneler ayrı ayrı paketlenecek ve üzerine, firma ismi ile İdari Şartnamemizdeki kısım ve sıralama baz alınarak sıra numarası verilecek ve firma adı ile malzemenin adını mutlaka yazılacaktır.
- Tutanakla imza karşılığı teslim edilmeyen veya ihalede ait sıra numarası yanlış yazılan numunenin uzman
üyelerce değerlendirilememesinden istekli sorumludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliği - Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No:23 26190 Tepebaşı / Eskişehir adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 65 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 100 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankasi Eskişehir Merkezi Şubesi IBAN NO: TR 8500 0100 0117 4931 1396 5001 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yunus Emre Devlet Hastanesi Baştabipliği - Uluönder Mah. Salih Bozok
Cad. No:23 26190 Tepebaşı / Eskişehir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
BİSTRÜ SAPI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BB074R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BİSTRÜ SAPI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BB077R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BİSTRÜ SAPI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BB073R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BİSTRÜ SAPI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BB080R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DİŞSİZ PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD030R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DİŞSİZ PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD250R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DİŞLİ PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD540R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BAYONET PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD883R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
ADSON PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD511R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
ADSON PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD664R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
ADSON PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD522R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DİSEKSİYON MAKASI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BC263R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DİSEKSİYON İNCE MAKASI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BC603R VEYA BENZERİ) 5,000 ADET
İPLİK MAKASI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BC253R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
SİNİR HOOK (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FD396R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
SİNİR HOOK (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BT082R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DURA HOOK (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FD392R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DİSEKTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF294R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DİSEKTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF293R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DİSEKTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: 0L163R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
KÜRET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FK712R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
KÜRET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FK675R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
KÜRET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FK662R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
KÜRET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FK702R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
KÜRET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FK676R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
KÜRET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FK688R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
ASPİRATÖR UCU (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: GF355R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
ASPİRATÖR UCU (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: GF923R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
ASPİRATÖR UCU (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: GF925R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
KERRİSON (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF771R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
KERRİSON (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF772R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
RONGER (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: F0453R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
RONGER (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: F0409R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BAŞAŞAĞI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF683R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BAŞAŞAĞI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF684R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BAŞAŞAĞI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF685R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
HİPOFİZ FORSEPS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF832R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
HİPOFİZ FORSEPS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF562R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
CASPAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF904S 14mm VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
CASPAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF905S 16mm VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
CASPAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF906R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
CASPAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF890R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
CLOWARD (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV380R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
CLOWARD (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV383R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
CLOWARD (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV384R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
CLOWARD (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV393R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
CLOWARD (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV394R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
VERTABRA AYIRICI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV296R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
OTOMATİK EKERTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV085R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
OVER PENS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: EA095R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
ÇAMAŞIR KLEMP (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BF433R VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
PORTEGÜ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BM066K VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
PORTEGÜ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BM241R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
PORTEGÜ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BM077R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EĞRİ PENS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BH145R VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
EĞRİ PENS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BH199R VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
EĞRİ PENS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BH111R VEYA BENZERİ) 15,000 ADET
DİŞLİ PENS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BH155R VEYA BENZERİ) 20,000 ADET
SILVER KLIPS PENSİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FB222 small VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
SILVER KLIPS PENSİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FB223 small VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
SILVER KLIPS PENSİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FB240 mid large VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
TAS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: JG5231R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
ÇEKİÇ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FL044R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
KONTEYNER 1,000 ADET
TEL SEPET 1,000 ADET
ÇİM 1,000 ADET
BİSTRÜ SAPI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BB080R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BİSTRÜ SAPI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BB073R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
DİŞSİZ PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD083R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
DİŞSİZ PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD030R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
DİŞLİ PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD541R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BAYONET PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD883R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
ADSON DİŞLİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD511R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
ADSON DİŞLİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD520R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
ADSON DİŞLİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD223R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
DİSEKSİYON MAKASI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BC263R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
İPLİK MAKASI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BC253R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
İPLİK MAKASI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BC314R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
DURA HOOK (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: OL601R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
SİNİR HOOK (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BT084R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
DİSEKTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF292R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
KÜRET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FK783R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
KÜRET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FK784R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
RUD EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF702R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
RONGER (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: F0534R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
RONGER (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: F0525R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
RONGER (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: F0532R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BAŞAŞAĞILAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF686R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BAŞAŞAĞILAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF746R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BAŞAŞAĞILAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF747R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BAŞAŞAĞILAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF748R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BAŞAŞAĞILAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF668R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BAŞAŞAĞILAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF750R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
SKOVİL EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV400R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
SKOVİL EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV403R VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
SKOVİL EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV405R VEYA BENZERİ) 8,000 ADET
SKOVİL EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV406R VEYA BENZERİ) 8,000 ADET
GELPİ EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV996R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
"OTOTMATİK EKARTÖR VAİFLONER (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV112 VEYA BENZERİ)" 4,000 ADET
PARABÖF EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BT021R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
PARABÖF EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BT340R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
OTOMATİK CİLT (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV094R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
OTOMATİK CİLT (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV093R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
OTOMATİK KAMBUR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV248R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
OTOMATİK KAMBUR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV077R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
OTOMATİK KAMBUR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV258R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
OTOMATİK KAMBUR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV075R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
OTOMATİK EKARTÖR DİSK (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV799R VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
OTOMATİK EKARTÖR DİSK (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV801R VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
OTOMATİK EKARTÖR DİSK (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV802R VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
OTOMATİK EKARTÖR DİSK (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV803R VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
OTOMATİK CİLT ALM EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV010R VEYA BENZERİ) 3,000 ADET
HİPOFİZ FORSEPS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF562R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
HİPOFİZ FORSEPS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF563R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
HİPOFİZ FORSEPS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: OK506R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
HİPOFİZ FORSEPS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF564R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
DİŞLİ PENS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BH155R VEYA BENZERİ) 5,000 ADET
DİSEKTÖR PENS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BJ042R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
ALİS KLEMP (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FB938R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
PORTEGÜ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BM077R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
PORTEGÜ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BM066R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
PORTEGÜ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BM022R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BOYAMA (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: EA095R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
OTOMATİK CİLT EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV010R VEYA BENZERİ 3,000 ADET
HİPOFİZ FORSEBS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF573R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
HİPOFİZ FORSEPS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF574R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
ÇİM SERGİ 1,000 ADET
TÜMOR FORSEPS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FD216R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DİŞSİZ PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD083R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DİŞLİ PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD541R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BAYONET PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD870R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BAYONET PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD845R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BİYOPSİ PENSETİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD760R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BİYOPSİ PENSETİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD750R VEYA BENZERİ 2,000 ADET
ADSON PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD520R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
ADSON PENSET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BD223R VEYA BENZERİ) 3,000 ADET
DİSEKSİYON MAKASI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BC263R 00-597 VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
İPLİK MAKASI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BC314R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
SİNİR HOOK (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BT084R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DURA HOOK (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: 0A333R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
DİSEKTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF291R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
KÜRET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FK622R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
PERİOST (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: 0L157R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
PERİOST (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FK360R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
OTOMATİK EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV085R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
OTOMATİK EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV250R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
OTOMATİK EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BV260R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BEYİN EKARTÖRÜ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BT751R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BEYİN EKARTÖRÜ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BT752R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BEYİN EKARTÖRÜ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BT755R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
BEYİN EKARTÖRÜ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF442R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
RONGER (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: F0534R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
RONGER (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: F0409R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
RONGER (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: F0440R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
RONGER (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: F0460R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BAŞAŞAĞILAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FK914R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BAŞAŞAĞILAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FK915R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BAŞAŞAĞILAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF773R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BAŞAŞAĞILAR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF769R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR+UÇLARI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF056R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR+UÇLARI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF057R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR+UÇLARI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF067R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR+UÇLARI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF061R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR+UÇLARI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF062R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR+UÇLARI (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF063R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
SILVER KLİPS PENSİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FB222 VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
SILVER KLİPS PENSİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FB223 VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
SILVER KLİPS PENSİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FB240 VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
PORTEGÜ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BM035R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
PORTEGÜ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BM241R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
EĞRİ PENS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BH199R VEYA BENZERİ) 20,000 ADET
ÇAMAŞIR PENSİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BF433R VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
SPONGE PENS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: BF070R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
ASPİRATÖR UCU (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: GF933R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
TEL KESİCİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: LX57R VEYA BENZERİ) 12,000 ADET
SCALP YAYLI HOOK (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF022R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
GAYT +YAY +GIYGLI TELİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FH480R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
GAYT +YAY +GIYGLI TELİ (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FH415R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
APPLIYİNG (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FT412T VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
APPLIYİNG (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FT485T VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
APPLIYİNG (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FE512T VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
APPLIYİNG (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FT482T VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
LEYLA EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF268R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
LEYLA EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF270R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
LEYLA EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF273R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
LEYLA EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF267R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
LEYLA EKARTÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF274R VEYA BENZERİ) 4,000 ADET
MİKRO MAKAS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FD075R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
MİKRO MAKAS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FD043R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
MİKRO MAKAS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FD040R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
MİKRO MAKAS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FD106R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
TAS (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: JG523R 0,4 VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
BÖBREK KÜVET (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: JG506R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF055R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF056R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF057R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF067R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF062R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF063R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF061R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
EL PERFORATÖR (AESCULAP KATAĞUNA GÖRE: FF064R VEYA BENZERİ) 2,000 ADET
MAKAS (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: C.382.00 VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
PENSET (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: D.240.00 VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
PENSET (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: D.220.00 VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
BAYONET (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: D.147.00 VEYA BENZERİ) 5,000 ADET
BAYONET (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: D.149.00 VEYA BENZERİ) 5,000 ADET
PORT COTTON (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: J.053.00 VEYA BENZERİ) 5,000 ADET
PORT COTTTON (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: J.056.00 VEYA BENZERİ) 5,000 ADET
ASPIRATÖR UCU (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: J.214.00 VEYA BENZERİ) 20,000 ADET
ASPIRATÖR UCU (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: J.214.01 VEYA BENZERİ) 20,000 ADET
ASPIRATÖR UCU (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: J.214.02 VEYA BENZERİ) 20,000 ADET
ASPIRATÖR UCU (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: J.214.03 VEYA BENZERİ) 20,000 ADET
ASPIRATÖR UCU (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: J.214.04 VEYA BENZERİ) 20,000 ADET
ALLIGATÖR (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: R.227.02 VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
FORCEPS (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: R.360.04 VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
FORCEPS (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: R.360.03 VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
BURUN SPEKULUMU (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.260.00 VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
BURUN SPEKULUMU (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.260.01 VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
BURUN SPEKULUMU (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.268.00 VEYA BENZERİ) 20,000 ADET
BURUN SPEKULUMU (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.268.02 VEYA BENZERİ) 20,000 ADET
BURUN SPEKULUMU (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.271.00 VEYA BENZERİ) 20,000 ADET
BURUN SPEKULUMU (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.271.01 VEYA BENZERİ) 20,000 ADET
BURUN SPEKULUMU (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.271.02 VEYA BENZERİ) 20,000 ADET
MUKOZA KNIFE (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: B.260.00 VEYA BENZERİ) 10,000 ADET
DAVIS BOYLE AĞIZ AÇACAĞI (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.162.01 VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
DAVIS BOYLE AĞIZ AÇACAĞI ADULT (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.161.00 VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
RUSSEL DAVIS AÇACAK BLADE (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.225.01 VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
RUSSEL DAVIS AÇACAK BLADE (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.225.02 VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
RUSSEL DAVIS AÇACAK BLADE (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.225.03 VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
RUSSEL DAVIS AÇACAK BLADE (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.225.04 VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
RUSSEL DAVIS AÇACAK BLADE (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: L.225.05 VEYA BENZERİ) 1,000 ADET
ADENOID KÜRETLERI (DÖRDER ADET) (BAHADIR KATAĞUNA GÖRE: N.381.01-04 ARASI VEYA BENZERİ) 2,000 TAKIM
KONTEYNER KAPAĞI (465x280mm, KIRMIZI RENKTE) 15,000 ADET
KONTEYNER KAPAĞI (465x280mm, MAVİ RENKTE) 5,000 ADET
KONTEYNER KAPAĞI (465x280mm, GÜMÜŞ RENKTE) 1,000 ADET
KONTEYNER KAPAĞI (580x280mm, MAVİ RENKTE) 1,000 ADET
KONTEYNER KAPAĞI (300x140mm, MAVİ RENKTE) 5,000 ADET
KONTEYNER KAPAĞI (310x190mm, MAVİ RENKTE) 5,000 ADET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.