2012/79984 - Cerrahi Aletler Satın Alınacaktır

İhale No 2012/79984
Sektör Tıbbi Cihazlar
İdare Kahramanmaraş Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Kahramanmaraş
İşin İli Kahramanmaraş
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 31 Temmuz 2012 15:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


CERRAHİ ALETLER SATIN ALINACAKTIR
K a hra ma n ma ra ş Ö ze l İ da re si D este k H iz met leri M üdürl üğ ü
Cerrahi Alet Alimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/79984
1-İda re nin
a) Adresi : Trabzon Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:12 46100
Merkez/Kahramanmaraş
b) Telefon ve faks numarası : 3442235570 - 3442235574
c) Elektronik Posta Adresi : ozelidare@kahramanmarasozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Adres: Gaziantep Yolu
12. Km. Karacasu Mevkii Merkez/Kahramanmaraş
c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip 60 gün içerisinde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Gaziantep Yolu 12. Km. Karacasu Mevkii Merkez/Kahramanmaraş adresine teslim edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Trabzon Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:14 İl Encümeni Toplantı
Salonu Merkez/Kahramanmaraş
b) Tarihi ve saati : 31.07.2012 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğununa dair belgeyi,
b) Teklif edilen ürünlere ilişkin İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair"Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresi yer alan belgeyi,
c) İsteklinin teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğunu gösterir TİTUBB’a kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
Teklifleri ekinde sunacaklardır.
Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birini teklif dosyasında sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
• İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
• İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
• İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
• İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
• Tıbbi cihaz üreticisi OEM (Original equipment Manafacturer - Original Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
• Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklinin bu belgelerden herhangi birini sunması yeterlidir. Sunamayan isteklinin teklifi değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yerli ürünlerde imalatçı firmanın, ithal ürünlerde ise distribütör firmanın, servis hizmetlerini yerine getirmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi”
4.3.4.
4.3.4.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1) İmalatçı ve iştirakçı firmalar ayrı ayrı (TS-13011 Cerrahi Aletler Kapsamlı) TSE Hizmet Yeterlilik
Belgesini,
2) Conteynerler için noter tasdikli TS EN 868-8 Uygunluk Belgesini,
3) Teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin Uluslar arası Rockwell sertlik standartlarına
göre sertlik değerleri; Kesici aletler için 50-58 HRC, Tutucu aletler için 40-48 HRC olarak belirtilen değerlerde olacaktır. Ayrıca çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum, Molibden ve Vadanyum gibi elementler % 1 (Bir) den fazla bulunmamalıdır.
Ürünlerin kalitesini ifade eden bu belge/belgeler Türkçe olacaktır. Yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde bu belgelerin yetkili mercilerce onaylanmış Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi,
4) Conteynerda sterilizasyon için kullanılan sistemin; valfli sterilizasyon sistemi veya mikro bariyer olduğu ve etkin çalıştığını gösteren; Uluslararası veya Ulusal Patent Enstitüsü Kurumundan üretici firma ve marka adına alınmış belgenin,
5) Conteynerların kullanım amacını yerine getirdiğini ve sterilizasyon bütünlüğünü 180 gün koruyabildiğini gösteren Üniversitelerin Mikrobiyoloji Kliniklerinden alınmış test raporunun,
Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birini teklifi ekinde sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) İstekliler teklif ettikleri ürünlerden teknik şartnamede numune istenmiş olan ürünlerle ilgili numunelerini ihale saatinden önce tutanak karşılığında idareye teslim edeceklerdir. Teslim edilecek numunelerin üstünde istekli firmanın adı ve ihale liste sıra numarası yazılı olacaktır.
2) İstekliler teklif ettikleri ürünlere ilişkin katolog ve/veya fotoğrafları teklifleri ekinde sunacaklardır.
3) İstekliler,teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu madde madde cevaplayacaklardır. Şartname sırasına göre “evet-hayır”, “okundu-anlaşıldı” ifadeleri yerine her maddeye ayrıntılı cevap verilerek teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanacaktır. Teknik şartname uygunluk belgesinde cerrahi
aletin markası ve/veya modeli açık olarak belirtilecek ve belgenin her sayfası yetkili imzası ile firma kaşesi taşıyacaktır.
Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birini teklifleri ekinde sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel Sektörde Tıbbi cihaz veya tıbbi sarf malzeme veya cerrahi alet alım işleri tek tek veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon Cad. Özel İdare İş
Merkezi Kat:12 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkez/Kahramanmaraş adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:12 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkez/Kahramanmaraş adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
LAMİNEKTOMİ SETİ 1,000 SET
MİKROŞİRÜRJİ SETİ 1,000 SET
KRANİOTOMİ SETİ 1,000 SET
LEYLA EKARTÖR SETİ 1,000 SET
SERVİKAL SET 1,000 SET
EKARTÖR SETİ 1,000 SET
FORCEPS 1,000 SET
ÇİVİLİ BAŞLIK SİSTEMİ 1,000 SET
KULAK SETİ 1,000 SET
TONSİL SETİ 1,000 SET
EKSİK ALETLER 1,000 SET
LAPAROTOMİ SETİ (BÜYÜK CERRAHİ SET) 2,000 SET
TİROİD SETİ 2,000 SET
APPENDİX SETİ 2,000 SET
ORTA SET 2,000 SET
REKTUM SETİ 2,000 SET
SAFRA SETİ 2,000 SET
EKARTÖR SETİ 2,000 SET
DAMAR SETİ 1,000 SET
GOİTRE / GUATR SETİ 2,000 SET
ACİL DİKİŞ SETİ 1,000 SET
GÖZ SETİ 1,000 SET
BÜYÜK CERRAHİ SET 1,000 SET
KEMİK SETİ 1,000 SET
EL CERRAHİ SETİ VE EL CERRAHİ KEMİK SETİ 1,000 SET
MATKAP SETİ (EL MATKAPLARI) 1,000 SET
MİKROCERRAHİ SETİ 1,000 SET
MENİSKÜS SETİ 1,000 SET
PLAK EĞİCİ 2,000 SET
TORNAVİDALAR 2,000 SET
SPİNAL SET 1,000 SET
DHS SETİ 1,000 SET
OSTEOTOM SETİ 1,000 SET
GUJ SETİ 1,000 SET
AMPUTASYON SETİ 1,000 SET
TEL KESMELER 1,000 SET
SÜNNET SETİ 1,000 SET
BÜYÜK SET 1,000 SET
PEDİATRİK SET 1,000 SET
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.