2012/80345 - Çocuk İzlem Merkezi İçin Gerekli Olan Malzemeleri Satın Alınacaktır

İhale No 2012/80345
Sektör İnşaat ve Yapı Malzemeleri
İdare Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli İstanbul
İşin İli İstanbul
Yayın Tarihi 28 Ağustos 2015
İhale Tarihi 20 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


ÇOCUK İZLEM MERKEZİ İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
B a kır kö y P ro f . dr. ma zha r O s ma n Ru h Sa ğ lığ ı V e Sinir H a st a lıkla rı Eğ it i m Ve Ara ş t ır ma H a st a nesi
Çocuk Izlem Merkezi Için Gerekli Olan Malzemelerin Montajli Alimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/80345
1-İda re nin
a) Adresi : Zuhuratbaba Mah. Tevfık Saglam Cad. 25/2 34147 Bakırköy
İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 2124091515 - 2124091592
c) Elektronik Posta Adresi : brshhsatinalma@bakirkoyruhsinir.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Genel Sarf Deposuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra başlayacak, 60 gün içinde montajlı bir şeklide teslim edilecektir.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Hastanemiz Raşit Tahsin Ek İdari Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 20.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Her ürün için Numune veya katalog veya fotoğraf getirilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü bina restorasyon işlerine ait inşaat malzemesi alım, satım ve montajı işi benzer iş olarak gösterilebilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hastanemiz Raşit Tahsin
Ek İdare Binası Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastanemiz Raşit Tahsin Ek İdare Binası Satın Alma Birimi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Drenajborusu 200 mm spiral sarımlı PVC boru 80,000 METRE
Sıvaraspası 680,000 METREKARE
Çakıl(drenaj için) 25,000 TON
Şap(kum+çimento) 145,000 METREKÜP
Sıva(kum + çimento ) 285,000 METREKÜP
Toprak 160,000 METREKÜP
Çimento 120,000 TORBA
Geotekstilkeçe 80,000 METREKARE
aynalıcam temperli 200x300 cm 1,000 ADET
Jaluzi150x2 cm 2,000 ADET
Kumaşstor perde 14,000 ADET
Ekstrüdepolistiren köpük 4 cm 274,000 METREKARE
Kutuprofil 40*40*1,2 140,000 KİLOGRAM
KutuProfil 20*40*1,2 360,000 KİLOGRAM
(Demir,madeniİmalatı Korozyona Karşı boyamak için) ANTİPAS 45,000 KİLOGRAM
14mm ferforje dolu demir 35,000 METREKARE
Paslanmazçelik 1,5 mm yatay korkuluk 6,000 METRE
Paslanmazçelik 1,5 mm dikey korkuluk 4,000 METRE
9mm osb levha 116,000 ADET
4cm BTM XPS Isı Yalıtımı Levhası 35,000 ADET
90x200cm( BTM oluklu bitümlü çatı kaplama levhası Corrubit levha vemahyası) 200,000 ADET
SuYalıtım Örtüsü 7,000 ADET
3cm marmara mermer 7,000 METREKARE
2mm kalınlıkta PVCdöşeme malz. (heterojen) 267,000 METREKARE
PVCesaslı malzemeler ile kendiliğinden dönüşlü kepli süpürgelik 160,000 METRE
Fayansve seramik yapıştırıcısı 710,000 KİLOGRAM
Seramikderz dolgu malzemesi 100,000 KİLOGRAM
4cm kalınlıkta andezit plak 30xserbest boy 85,000 METREKARE
3cm kalınlıkta andezit plak 30xserbest 85,000 METREKARE
Paneltel örgü çit 60,000 METRE
10x20x70andezit bordür 15,000 ADET
8x20x50andezit bordür oluk taşı 80,000 METRE
12.5mm Suya dayanıklı alçı levha (taşyünü ve taşıyıcıkostrüksiyon dahil) 450,000 METREKARE
Alçısıva 1.450,000 KİLOGRAM
Satenalçı 3.200,000 KİLOGRAM
Akrilikesaslı antibakteriyel su bazlı astar 200,000 KİLOGRAM
Akrilikesaslı antibalteriyel su bazlı boya 420,000 KİLOGRAM
Silikonesaslı dış cephe boyası 304,000 METREKARE
Subazlı silikon esaslı koruyucu astar 304,000 METREKARE
4+4ısıcam 40,000 METREKARE
25x33cm seramik (duvar kaplamaları için) 90,000 METREKARE
33x33cm seramik (zemin) 15,000 METREKARE
150mm PVC yağmur oluğu 53,000 METRE
125mm bir ucu muflu PVC yağmur borusu 35,000 METRE
Vasistaspencere 210x110 cm 18,000 ADET
camfilmi 42,000 METREKARE
cocukoyun parkı 1,000 ADET
LaminatKapı Kanadı Yapılması(Alüminyum geçme kasalı-tümaksesuarlar dahil) 14,000 ADET
Otomatiksensörlü Al Kapı (şifreli) 1,000 ADET
Laminatkaplamalı soyunma ve modul dolap yapılması 46,000 METREKARE
BANKO 1,000 ADET
Mutfakdolabı 2,000 ADET
Çalışmamasası (laminat kaplı) 3,000 ADET
Teklikoltuk 8,000 ADET
İkilikoltuk 3,000 ADET
ToplantıMasası ve 8 adet Toplantı Koltuğu 1,000 ADET
Panelradyatör (pkkp-600 mm) 14,000 METRE
Köşetip radyatör dönüş musluğu (çap:15 mm (1/2") 28,000 ADET
Aliminyumfolyolu boru 3/4" 60,000 METRE
Aliminyumfolyolu boru 1" 40,000 METRE
Aliminyumfolyolu boru 1 1/4" 60,000 METRE
Aliminyumfolyolu boru 1 1/2" 20,000 METRE
Otomatikhava atma cihazı 1/2" 2,000 ADET
FayansLavabo (1.sınıf) konsollu ayaklı 50*60 cm(Antibaktariyel) 4,000 ADET
Lavabotesisatı gömme tip bataryalı (çift girişli) 5,000 ADET
50x65cm Tezgah altı veya tezgah üstü oval lavabo (antibaktariyel) 1,000 ADET
Kristalcam ayna 40x60cm 5,000 ADET
Etajer(fayans ekstra sınıf) 50x10 cm 4,000 ADET
Alafrangahela taşı,GÖMME rezerv.alafranga hela ve tes.(1.kalite) 35x55cm**(Antibaktariyel) 3,000 ADET
PaslanmazÇelik Eviye 100x50 cm 2,000 ADET
Eviyetesisatı (bir gözlü. bataryalı. plastik sifonlu. 1.sınıf) 2,000 ADET
Sıvısabun makine 5,000 ADET
Kağıtlık(paslanmaz çelik) 3,000 ADET
Elbiseaskısı (prinçten kromajlı çift) 3,000 ADET
Yersüzgeci (sert plastik ızgaralı). 15x15 cm 3,000 ADET
Pn20 polipropilen temiz su boru 3/4" 130,000 METRE
Pn20 polipropilen temiz su boru 1" 50,000 METRE
SertPVC pis su borusu (geçme muflu. çap: 50-40 mm. et kalınlığı3 mm) 25,000 METRE
SertPVC pis su borusu (geçme muflu. çap: 75-70 mm. et kalınlığı3 mm) 85,000 METRE
SertPVC pis su borusu (geçme muflu. çap: 100-110 mm. et kalınlığı3 mm) 45,000 METRE
Beyazakrelik panelli duş teknesi80*80*11cm kare 1,000 ADET
DrEl Yıkama Ünitesi-Paslanmaz 1,000 ADET
Telefonaskısı ve el duşu ile komple batarya (1.sınıf) 1,000 ADET
SACPANO 800 MM 1,000 ADET
KOMPAKTTİP TERMİK MAGNETİK KOR. ŞALTER (3X100 A'E KAD.) 1,000 ADET
KOMPAKTTİP TERMİK MAGNETİK KOR. ŞALTER (3X200 A'E KAD.) 1,000 ADET
KAÇAKAKIM KORUMA ŞALTERİ 4X25 A'E KADAR (30 mA) 5,000 ADET
KAÇAKAKIM KORUMA ŞALTERİ 4X100 A'E KADAR (300 mA) 1,000 ADET
OTOM.KUMANDALI MERKEZİ KOMPANZASYON BATARYASI 400 V. 40,000 KVAR
ANAHTARLIOTOMATİK SİGORTA 16 A'E KADAR 43,000 ADET
ANAHTARLIOTOMATİK SİGORTA 25 A'E KADAR 12,000 ADET
ENERJİANALİZÖRÜ 1,000 ADET
İŞARETLAMBASI 250 V.A KADAR 3,000 ADET
BOŞBORU FERŞİ 14-18 MM. 1.050,000 METRE
NEGATOSKOP 1,000 ADET
SIVAALTI NORMAL ANAHTAR 7,000 ADET
SIVAALTI KOMUTATÖR ANAHTAR 15,000 ADET
SIVAALTI TOPRAKLI PRİZ 53,000 ADET
ELEKTRONİKBALAST 40 W - 220 V. 112,000 ADET
G24D-3 SOKETLİ 2 PİNLİ, 18W, 1200 LM. (STARTER DAHİLİ, BALASTHARİCİ) 224,000 ADET
1,5MM GALVANİZLİ SAC KABLO TAVASI (KANAL VEYA RAFI) 360,000 KİLOGRAM
2MM GALVANİZLİ SAC KABLO TAVASI (KANAL VEYA RAFI) 740,000 KİLOGRAM
NHXMH(MİN. 300/500 V.) HALOJENSİZ BESLEME HATTI / 3X2,5 MM2 1.650,000 METRE
NHXMH(MİN. 300/500 V.) HALOJENSİZ BESLEME HATTI / 3X1,5 MM2 550,000 METRE
NHXMH(MİN. 300/500 V.) HALOJENSİZ BESLEME HATTI / 4X10 MM2 60,000 METRE
N2XH(0.6/1 KV) HALOGENFREE BESLEME HATTI / 3X35+16 MM2 100,000 METRE
HO7Z,07Z1(MİN.300/500 V.) PLASTİK İZOLELİ İLETKEN 1X10 MM2 10,000 METRE
HO7Z,07Z1(MİN.300/500 V.) PLASTİK İZOLELİ İLETKEN 1X16 MM2 10,000 METRE
HO7Z,07Z1(MİN.300/500 V.) PLASTİK İZOLELİ İLETKEN 1X35 MM2 10,000 METRE
HALOGENFREEKABLOLU VE HALOGENFREE BORULU NORMAL SORTİ 7,000 ADET
HALOGENFREEKABLOLU VE HALOGENFREE BORULU KOMÜTATÖR SORTİ 30,000 ADET
HALOGENFREEKABLOLU VE HALOGENFREE BORULU PARALEL SORTİ 75,000 ADET
GÜV.HATLI HALOGENFREE KABLOLU VE HALOGENFREE BORULU PRİZ SORTİ 53,000 ADET
TELEFONTESİSAT SORTİSİ 6,000 ADET
BİNAİÇİ ANA HAT TESİSATI 20 ÇİFTE KAD. (TOPRAK HATLI) 50,000 METRE
YANMAZPLAST. TELEFON DAĞITIM KUTUSU 30 ÇİFTE KADAR 1,000 ADET
ANALOGADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ (1 ÇEVR.-12 BÖLG.-127 ADRESLİ) 1,000 ADET
ANALOGADRESLİ TEKRARLAYICI YANGIN ALARM PANELİ (12 BÖLGELİ) 1,000 ADET
ANALOGADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ 11,000 ADET
ANALOGADRESLİ YANGIN ALARM BUTONU 1,000 ADET
DAHİLİELEKTRONİK YANGIN İHBAR SİRENİ 1,000 ADET
KESİNTİDEYANAN ACİL DUR. YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ, TEK YÜZLÜ (3 SAATSÜRELİ) 1,000 ADET
ACİLDURUM AYD. KİTLERİ 20W.4 UÇLU FLORESAN LAMBALAR İÇİN (3 SAATSÜRELİ) 19,000 ADET
HoparlörTESİSATI BESLEME HATTI 80,000 METRE
12KANAL SES KONTROL VE KAYIT MİKSERİ 1,000 ADET
3-5Watt lk tek taraflı hoparlör 1,000 ADET
MASATİPİ MİKROFON 1,000 ADET
100WATT AMPLİFİKATÖR VE MONTAJI 1,000 ADET
TELEVİZYONSORTİSİ 5,000 ADET
2X2X0.8MM2 JH (ST)H HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOSU 250,000 METRE
KOAKSİYALKABLO RG 6/U-6 75 EMPEDANS 200,000 METRE
UTPCAT6 KABLO 1.150,000 METRE
UTPCAT5e SIVA ALTI TEKLİ PRİZ 6,000 ADET
UTPCAT6 SIVA ALTI TEKLİ PRİZ 9,000 ADET
UTPCAT6 PATCH PANEL, 24 PORTLU 1,000 ADET
UTPCAT5e PATCH PANEL, 24 PORTLU 1,000 ADET
12U600 MM X 600 MM 19'' DUVARA MONTE EDİLEBİLİR KABİNET 1,000 ADET
TERMOSTATLIFAN MODÜLÜ (1 FANLI) 1,000 ADET
ELEKTRONİKTİP TAM OTOM. TELEFON SANTRALİ (4/20) 1,000 ADET
TOPRAKELEKTRODU (ÇUBUK) ELEKTROLİTİK BAKIR - Q20 MM, L=3.5 MT. 2,000 ADET
ÖZ-01/Ö1X70W ÖZEL AYDINLATMA DİREĞİ 11,000 ADET
ÖZ-02/PLC/2X18W AYDINLATMA ARMATÜRÜ 112,000 ADET
ÖZ-03/SES DİNLEME AMAÇLI PROFESYONEL KULAKLIK 2,000 ADET
SPEEDDOME KAMERA 1,000 ADET
PTZKONTROL ÜNİTESİ 1,000 ADET
600TVL2.8-10mm IR CAMERA 6,000 ADET
530TVLKAMERA 6,000 ADET
1/3"3.5-8mmDCVARIFOCAL FOTO IRIS 7,000 ADET
DAHİLİKAMERA AYAGI 6,000 ADET
24V AC/5AMP ADAPTÖR 2,000 ADET
ELEKTRONIKADAPTÖR/12VDC/1,5AMP 2,000 ADET
BNCKONNEKTÖR VIDALI 23,000 ADET
16KANAL400FPS DIJITAL KAYIT CIHAZI HDMI 1,000 ADET
HDD1000GBHARD DISK 1,000 ADET

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.