2017/5125 - Demirbaş Malzeme Satın Alınacaktır

İhale No 2017/5125
Sektör Tıbbi Cihazlar
İdare KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
Şikayet Bedeli 3.372,00 TL
Yaklaşık Bedel 562.165 TL'den küçük
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Konya
İşin İli Konya
Yayın Tarihi 11 Ocak 2017
İhale Tarihi 8 Şubat 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KONYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ -SAĞLIK BAKANLIĞI- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

53 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/5125
1-İdarenin
a) Adresi : Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:10 42130 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322234000 - 3322630666
c) Elektronik Posta Adresi : khb42.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 53 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KONYA DR.FARUK SÜKAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Demirbaş Malzeme/Malzemeler Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 gün içinde kurularak çalışır/kullanılır şekilde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:10 Selçuklu / KONYA
b) Tarihi ve saati : 08.02.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teklif edilen tüm malzemelerde garanti süreleri teslim ve/veya montaj tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olacaktır. Garanti Belgeleri teslim ve/veya montaj işleminden sonra Konya Dr.Faruk Sükan Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi idaresine teslim edilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-Teklif edilecek cihazlar için ihale tarihinden sonra idare isterse idare tarafından belirlenen tarih ve saatte istekli firma demonstrasyon yapacaktır.

Demonstrasyonun ne şekilde ve nerede yapılacağı idare tarafından istekli firmaya bildirilecektir. İstekli firma demonstrasyon için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

2-Teklif edilen ürünlere ait kataloglara veya malzemeleri tanıtıcı dokümanlara ihale listesindeki sıra nosu dokümanlara yazılmış olarak ihale dosyasına konacaktır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde malzemenin markası, modeli açık olarak belirtilecek ve belgenin her sayfası yetkili imzası ile firma kaşesi taşıyacaktır.

3-Türkçe olmayan tüm dokümanlar uygulama yönetmeliğindeki hususlar çerçevesinde istekli firma, tercüme ve onay işlemlerini yaptırmak zorundadır.

4-İstekli firma teknik şartnamede belirtilen tüm özellikler kataloglar veya malzemeleri tanıtıcı dokümanlar üzerinde birebir gösterilmelidir. Teknik şartnamede talep edilen özellikler kataloglar veya malzemeleri tanıtıcı dokümanlar üzerinde işaretlenmelidir.

5- Kataloglar veya malzemeleri tanıtıcı dokümanlar türkçe dışında herhangi bir dilde olması durumunda istekli firma bu özellikleri hem kataloglar ve benzeri malzemeleri tanıtıcı dokümanlar hemde onaylı tercümede ayrı ayrı göstermek zorundadır. 

6-Yerli malı ürün teklif edecek istekli ya da istekli firma teklif ettiği malzemeye ait yerli malı belgesi üzerine hangi kaleme(malzemeye) ait olduğunu yazacaktır. İhale dosyasında yerli malı belgesinin aslını veya noter onaylı suretini veya idaremizce onaylı suretini sunacaktır.

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Defterdarlığı Maliye Muhasebe Müdürlüğü Veznesine doküman satış bedeli yatırılarak Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı İhale Biriminden doküman alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Beyhekim Mahallesi Turgut Özal Caddesi No:10 Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ 1 adet
KOMBİ FIRIN/40 GN 1 adet
KAYNATMA TENCERESİ 1 adet
KIYMA MAKİNESİ 1 adet
SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ 1 adet
KUŞBAŞI MAKİNESİ 1 adet
KÖFTE ŞEKİLLENDİRME MAKİNESİ 1 adet
EL MİKSERİ 1 adet
SOĞAN SOYMA MAKİNESİ 1 adet
BIÇAK STALİZATÖRÜ 1 adet
ÖĞÜTÜCÜ MAKİNESİ 1 adet
HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ 1 adet
DİK TİP (KASA TİPİ) BUZDOLABI 2 adet
TEZGAH ALTI İKİ KAPAKLI BUZDOLABI 2 adet
TEZGAH ALTI ÜÇ KAPAKLI BUZDOLABI 1 adet
SICAK BANKET ARABASI 2 adet
SICAK SERVİS ÜNİTESİ 1 adet
TEPSİ SÜRME STANDLI SERVİS TEZGAHI VE KÖŞE SERVİS TEZGAHI 1 adet
TEPSİ TOPLAMA ARABASI 6 adet
BULAŞIK TOPLAMA ARABASI 2 adet
SERVİS ARABASI 1 adet
TABAK TAŞIMA ARABASI 2 adet
YÜK TAŞIMA ARABASI 3 adet
KAZAN-TENCERE TAŞIMA ARABASI 4 adet
ET ÇÖZDÜRME ARABASI 1 adet
ORDÖVR ARABASI 1 adet
MALZEME ARABASI 4 adet
ÇÖP ARABASI 8 adet
BENMARİ 4 TEKERLEKLİ 4 adet
SEMAVER 40 LT. 2 adet
SEMAVER 20 LT. 1 adet
PİLAV KAZANI 1 adet
HELVAHANE ÇELİK TENCERE 2 adet
6 GÖZLÜ KUZİNE OCAK 1 adet
DİJİTAL HASSAS TERAZİ 1 adet
DİJİTAL TERAZİ 1 adet
DİYET DAĞITIM ARABASI 2 adet
PROBTHERMOMETRE 1 adet
GALOŞ MAKİNESİ 1 adet
ET ASKI ARABASI 1 adet
KAZAN YIKAMA EVYESİ 1 adet
ÇİFT KÜVETLİ TEZGAH 1 adet
EL YIKAMA EVYESİ 3 adet
DEMONTE İSTİF RAFI 2 adet
DEMONTE İSTİF RAFI 4 adet
DEMONTE İSTİF RAFI 1 adet
İKİ KÜVETLİ TEZGAH 1 adet
SÜZME HAVUZLU TEZGAH 1 adet
İSTİF RAFI 3 adet
İSTİF RAFI 2 adet
TEK KÜVETLİ TEZGAH 1 adet
İSTİF RAFI DEMONTE 1 adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi