2012/81599 - Demiryolu Hattının Fotoğrametrik Yöntemle Ölçülmesi Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/81599
Sektör Mimarlık, Mühendislik Hizmetleri
İdare TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Sivas
İşin İli Sivas
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 23 Temmuz 2012 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


DEMİRYOLU HATTININ FOTOĞRAMETRİK YÖNTEMLE ÖLÇÜLMESİ HİZMETİ
ALINACAKTIR
T. c Dev let De miry o lla rı İşlet me si Genel M üdürlüğ ü(t cdd ) 4 . Bö lg e M a lze me M üdürlü ğ ü
Sivas-Samsun Arasi Mevcut Demiryolu Hattinin Fotoğrametrik Yöntemle Ölçülmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/81599
1-İda re nin
a) Adresi : TCDD Sivas 4.Bölge Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu
(Giriş Kat)
b) Telefon ve faks numarası : 3462217000 - 3462237677
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu hiz met in
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
(Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TCDD 4.Bölge mıntıkası Sivas-Samsun arasındaki mevcut demiryolu hattı.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : Muhsin Yazicioğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No : 1 58030-Sivas
b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Özel izin, ruhsat yada belgeler: İstekliler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odasında alınmış olan Serbest harita-kadastro mühendislik müşavirlik hizmetlerini yapmaya yetkisi olduğunu gösterir "Büro Tescil Belgesi" ni teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İstekliler ihale konusu hizmetleri yürütebilmeleri için Fotogrametrik yöntemle harita alımı için gerekli Uçuş ekipman setine “Uçak,Dijital kamera,uçuş yönetimi sistemleri v.b” sahip olacaklardır.
İsteklilerden Makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olma şartı aranacaktır. İstekliler kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir.
Makine, teçhizata ilişkin teknik özellikler:
Uçak : Çift Motorlu minimum hızı 200 Km/h. olan motorları minimum 400 beygir Turbo Changer özellikli,Kabin basınçlı, Sertifikalı, Pilotlar Fotogrametrik uçuş tecrübeli olması, Kamera camı gövdede standart çapta ve Operatör taşıyabilen özellikte uçağa sahip olmak,
Dijital kamera: Hava kamerası minimum Large (geniş) format kameralar kullanılacak, resim formatı en az
13044x8890 Piksel Çözünülürlükte olacaktır. Uçuşu sağlamak amacıyla uçuş yönetimi sistemine sahip olmak, (Sözleşme aşamasında veya en geç yer tesliminden önce Uçak ve Pilotlara ait belgeler Uçuş izni alınmak üzere
İDARE’ye sunalacaktır.)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Benzer iş : 15.07.2005 tarihinde yayınlanan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” hükümlerine göre ITRF-96 koordinat sistemlerine dayalı olarak üretilen ve 3194 sayılı Kanuna göre onaylanan 1/1000 veya 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik hâlihazır haritalardan enaz 500 adet pafta veya en az 300 km lik şeritvari fotogrametrik harita üretmiş olmak veya İhale konusu iş ile ilgili nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD Sivas 4.Bölge Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu (Giriş Kat) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 210 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.Vakıflar Bankası Sivas Şubesi TCDD Sivas 4
Bölge Hesabına TR 410001500158007293478674 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD Sivas 4.Bölge Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu (Giriş Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Poz No : 1538 C2, pilye tesisli III.derece nirengi tesisi ölçümü,hesabı tersim 30,000 Adet
Poz No :1551 C3 ,Beton tesisli ana nirengi tesisi, ölçümü, hesabı ve tersimi 400,000 Adet
Poz No : 1007 mevcut 1,2,derece nirengi noktalarının aranması 10,000 Adet
Poz No : 1008 mevcut 1,2derece nirengi noktalarının ölçüsü ve hesabı 10,000 Adet
Poz No :1012 Beton tesisli ana ,ara nivelman noktası ölçümü, hesabı ve tersimi 350,000 Adet
Poz No : 1013 Duvarda bronz tesisli ana,ara nivelman noktası 45,000 Adet
Poz No : 1014 Kayalık zeminde bronz tesisli ana nivelman noktası 5,000 Adet
Poz No : 1015 ülke nivelman noktası bulunmasıve bağlantı nivelmanının yapılması 10,000 Adet
Poz No : 1100 C4Civi tesisli poligon noktası tesisi, ölçüsü, hesabı ve tersimi 50,000 Adet
Poz No : 1101 C4.Boru tesisli poligon noktasının tesisi, ölçüsü, hesabı ve tersimi 50,000 Adet
Poz No : 1102 C4.Beton tesisli poligon noktası tesisi, ölçüsü, hesabı ve tersimi 1.200,000 Adet
Poz No : 1205 Dizi nirengi noktasına geometrik nivelmanla kot verilmesi 450,000 Adet
Poz No : 1207 Poligon noktasına geometrik nivelmanla kot verilmesi 1.300,000 Adet
Poz No : 1215 İstasyonlarda Detay noktalarının ölçülmesi 30,000 Hektar
Poz No : 2001 İstasyonlarda vaziyet planın oluşturulması 30,000 Adet
BHİKPKY ucuş planı yapılması hava Fotograf alımı ve process hizmetleri(GDS=8-10 cm. ve DYY hattı250 m. sağ-sol) 400,000 Km
BHİKPKY havayı nirengi dengelemesi 500,000 Adet
BHİKPKY kıymetlendirme 200 m. Genişlik 300,000 Km/Tül
BHİKPKY kıymetlendirme 800 m kadar değişik daire içi dahil 70,000 Km/Tül
BHİKPKY kıymetlendirme 1600 m kadar değişik daire içi dahil 10,000 Km/Tül
Tcdd varyant ve kurp ta Güzergah etüdü 65,000 Km
Tcdd 1:1000 ölçekli şeritvari harita, 1:2000 ölçekli astrolon pafta çizimi 450,000 Adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.