2012/82608 - Düşey Milli Türbin Tipi Pompanın Elektrik Motorları,kolon Boruları,mil Vb. Malzelemeleriyle Birlikte Takım Alımı Yapılacaktır

İhale No 2012/82608
Sektör Sanayi ve Tarım Makineleri
İdare ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Atatürk HES İşletme Müdürlüğü
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Şanlıurfa
İşin İli Şanlıurfa
Yayın Tarihi 29 Haziran 2012
İhale Tarihi 24 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları


DÜŞEY MİLLİ TÜRBİN TİPİ POMPANIN ELEKTRİK MOTORLARI,KOLON BORULARI,MİL VB.
MALZELEMELERİYLE BİRLİKTE TAKIM ALIMI YAPILACAKTIR
Ele kt ri k Üre t i m A. ş Genel M üdürlüğ ü(e üa ş) At a t ürk H es İşl. müd.
Atatürk HES İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan,Santral Drenaj Sistemlerinde kullanılmak üzere,toplam 5 (Beş)
takım Düşey Milli Türbin Tipi Pompanın elektrik motorları,kolon boruları,mil vb. malzelemeleriyle birlikte takım olarak alınması işidir. alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/82608
1-İda re nin
a) Adresi : EÜAS Atatürk Hes Isletme Müdürlügü Sitesi 1 63860 Bozova
Şanliurfa
b) Telefon ve faks numarası : 4147212021 - 4147212007
c) Elektronik Posta Adresi : ataturkhes@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İha le ko n usu ma l ın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürlüğü Bozova/Şanliurfa
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 90 takvim günüdür.
3- İha lenin
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 24.07.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
• İmalatçı firmanın düşey milli pompa ve motor imalatı ile ilgili, standartlara uygun imal edildiğini gösteren CE
, ISO 9001 ve/veya eski versiyonu ile TSE 514 'e uygun belge
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici, pompa ve motorlar için, malzemenin fatura kesim tarihinden başlayarak en az 2 yıl (24 ay) süre ile tasarım, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti verecektir. Garanti süresi içerisinde arızalanan pompaları en geç 30 takvim günü içerisinde tamiri veya değişimi yüklenici tarafından yapılacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
• İmalatçı firmanın düşey milli pompa ve motor imalatı ile ilgili, standartlara uygun imal edildiğini gösteren CE
, ISO 9001 ve/veya eski versiyonu ile TSE 514'e uygun belge
• Pompalar ISO ve TSE belgeli firma tarafından üretilmiş olacaktır.
• TSEN ISO 9905 - TSEN ISO 9908-TSEN 25199 – TSEN 22858 ‘e uygun olacaktır.
• (Eski versiyonu ile TSE 514 ‘a uygun su yağlamalı tip olacaktır.)
• Dönen parçaların dinamik balansı ISO 1940 /1 – G 6.3 veya muadiline göre uluslar arası standartların öngördüğü biçimde yapılmış olacaktır.
• Pompaların gürültü seviyesi ISO 1996’ ya uygun olacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
• Teknik teklif, pompa, motor, kolon boruları, mil, ara parçalar vb. teçhizatların bilgilerinin bulunduğu katalog, doküman, teknik resim vb. içerecektir
• Teklif edilen pompa ve motorun yurtiçinde servis istasyonun bulunduğuna dair belge.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Atatatürk HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Cetvel Adı Miktar Birim
Santrifüj Su Pompası,Dik Milli Tip,Sabit (Şaseli),Döküm Gövdeli,50,180 2,000 Takım
Santrifüj Su Pompası,Dik Milli Tip,Sabit (Şaseli),Döküm Gövdeli,55,360 1,000 Takım
Santrifüj Su Pompası,Dik Milli Tip,Sabit (Şaseli),Döküm Gövdeli,45,720 2,000 Takım
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.