2012/82582 - El Bilgisayarı/endeksör İle (gprs'li) Kesme-açma Hizmeti Alınacaktır

İhale No 2012/82582
Sektör Su, Gaz, Elektrik Dağıtım ve İşletme Hizmetleri
İdare Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü
İhale Tipi Hizmet Alımı
İhale Usulü İstisna / Kapsam Dışı İhaleler
İhale İli Adana
İşin İli Adana
Yayın Tarihi 28 Haziran 2012
İhale Tarihi 19 Temmuz 2012 14:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 


EL BİLGİSAYARI/ENDEKSÖR İLE (GPRS'Lİ) KESME-AÇMA HİZMETİ ALINACAKTIR
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
İhale Kayıt Numarası : 2012/82582
1 - İdarenin
a) adresi : Beyazevler Mah. Seyhan Baraji Içi 01150 Çukurova/ADANA
b) telefon ve faks numarası : 3222310151 - 3222312125
c) elektronik posta adresi (varsa) : toroslar-1@toroslaredas.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı : El Bilgisayarı/Endeksör (GPRS’li) İle; 2. İhbr. Dağıtımı: 580.000 Kesme: 75.000 Açma: 75.000 İşin süresi 2 yıl (730) takvim günü olup; İşin yapılacağı yer; Osmaniye Merkez, İlçeler, Belde ve Köylerdir.
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TOROSLAR ELEK. DAĞITIM A.Ş.1. kat toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 19.07.2012 - 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, pay durumu, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
4.1.4 İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu
veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren
makbuzlar
4.1.5 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge;
4.1.7 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.8 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.9 Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle teklif verebilir.
4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan
mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak
Suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2 Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin veya bu belgelere eşdeğer belgelerden en az birini sunması yeterlidir.
İsteklinin ;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması
b) Öz kaynak oranının (özkaynaklar /toplam aktif) en az 0,15 olması
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması yeterlik kriterleridir
ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgeleri sunabilirler. Bu taktirde son iki
yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek
kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3 İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yağıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunu veya,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin
parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaları teklifi ekinde sunmaları zorunludur. Toplam cironun teklif edilecek bedelin %20 sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin %12 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3 Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş deneyim belgesi:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya
benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelinin %25 inden az olmamak üzere tek
Sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi.
4.3.2.İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler;
İdarece, İhale konusu işi yerine getirmek için Teknik şartnamede belirtilen nitelikte ve sayıda
personelin çalıştırılması öngörülmektedir.
4.3.3.Kaliteye İlişkin belgeler:
İstekli;
- TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (Kriter No:200)
- ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi (Mülga: ISO 9001:2000 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi) Kalite ve standarda ilişkin belgelerin ihale ve son başvuru tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir. İş ortaklıklarında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:
■ Elektrik Enerjisiyle ilgili 2.İhbarname Dağıtma, Enerji Kesme-Açma, El bilgisayarı /Endeksör ile (GPRS'li veya manuel) Enerji Kesme-Açma,
■ -10 Yıllık Damga Süresini Doldurmuş Elektrik Sayaçları ile Arızalı veya Ölçme Hassasiyetinden Şüphe Edilen Sayaçların Değiştirilmesi/Sökülmesi-Takılması
■ -Elektrik Sayaçlarının Mühürlenmesi,
■ -Elektrik Sayaçlarının Endekslerinin El Bilgisayarı / endeksör ile (GPRS'li veya manuel) okunması, Benzer işler ayrı ayrı değerlendirilecektir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyat farkı verilmeyecektir.
6- İhaleye yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Beyazevler Mah. Seyhan Barajı içi 01150 Çukurova/ADANA 2. kat Özel Büro ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş Osmaniye Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 350,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese ödemeli olarak gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının tamamı CD ortamında satılacaktır.
8- Teklifler ihale saatine kadar Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Beyazevler Mah. Seyhan Barajı içi 01150 Çukurova/ADANA 2. kat özel büro adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu ihale üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihale (ceza ve yasaklarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla, bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.
Özet Personel Listesi Makine ve Diğer ekipman Listesi
Yönetmen 1 PC İş İstasyonu(2’si idare tarafından verilecek olup; 1’i firma tarafından karşılanacaktır.) 3
Bilgisayar Operatörü 3 Araç ( Motorsiklet) 10
Kontrol Elemanı 2 Fotoğraf Makinası 14
Kesme-Açma Elemanları (10 Ekip her ekip 2 kişi) 20 El Bilgisayarı ve Yazıcısı 12

İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi

Kamuda E-İhale Eğitimi

E-ihale hakkındaki bilgilerinizi güncel tutmanız için, 1 günlük E-ihale eğitimine bekliyoruz.