2017/9406 - Enteral Beslenme Solüsyonu Satın Alınacaktır

İhale No 2017/9406
Sektör Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
İdare Konya Numune Hastanesi
Şikayet Bedeli 3.372,00 TL
Yaklaşık Bedel 562.165 TL'den küçük
İhale Tipi Mal Alımı
İhale Usulü Açık İhale
İhale İli Konya
İşin İli Konya
Yayın Tarihi 11 Ocak 2017
İhale Tarihi 26 Ocak 2017 10:00

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

 

ENTERAL BESLENME SOLÜSYONU SATIN ALINACAKTIR

KONYA NUMUNE HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

22 Kalem Enteral Beslenme Solüsyonu Alım İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/9406
1-İdarenin
a) Adresi : Beyhekim Mah. Turgut Özal Cad. No: 6 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322215535-36 - 3322215552-2631051
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@konyanumune.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 Kalem Enteral Beslenme Solüsyonu Alım İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Konya Numune Hastanesi Eczane Deposuna Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra teslimatlar Eczane Deponun siparişi doğrultusunda peyderpey olarak 10 (on) gün içinde teslim edilecektir. Siparişler fax ve/veya iadeli posta yoluyla yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Numune Hastanesi Yazır Ek Hizmet Binası Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati : 26.01.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Ecza Deposu ve/veya imalatçı ve/veya ithalatçı firmalar girebilir. İsteklinin ilaç deposu olması halinde Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatı, imalatçı olması halinde imalatçı olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı sureti, ithalatçı olması halinde ise ithalatçı olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı sureti sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Ecza Deposu ve/veya imalatçı ve/veya ithalatçı firmalar girebilir. İsteklinin ilaç deposu olması halinde Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu Ruhsatı, imalatçı olması halinde imalatçı olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı sureti, ithalatçı olması halinde ise ithalatçı olduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı sureti sunacaktır.

İstekliler ve teklif ettikleri ürün / ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine kayıtlı ve tıbbi cihazlar / ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresi aranacaktır. Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren isteklilerin, TITUBB’da ilgili ürünlerin tedarikçi firmalarının (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına sunacaklardır. Söz konusu genelge gereği TITUBB kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için TITUBB kaydı bulunması gerekmediğine dair üretici firma tarafından onaylı belge teklif dosyasında sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik Şartnameye birebir uygunluk aranacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya Numune Hastanesi Yazır Ek Hizmet Binası İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Numune Hastanesi Yazır Ek Hizmet Binası İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Cetvel Adı Miktar Birim
Tüplü beslenmeye uygun, lifli, en fazla 1.1 kcal/ml enerji içeren enteral beslenme ürünü 500 ml 2.000 adet
Tüplü beslenmeye uygun, en az 1.5 kcal/ml enerji içeren enteral beslenme ürünü 500 ml 2.500 adet
Tüplü beslenmeye uygun, diyare tedavisini destekleyici, yalnızca çözünebilir lif içeren enteral beslenme ürünü 500 adet
Tüplü beslenmeye uygun, protein içeriği yüksek (proteinden gelen enerji, toplam enerjinin en az %20'sini karşılayacak şekilde içermelidir), lifli veya lifsiz enteral beslenme ürünü 1.500 adet
Tüplü beslenmeye uygun, glukoz intoleransında kullanıma uygun yağ oranı en fazla %40 olan enteral beslenme ürünü 500 ml 1.000 adet
Tüplü beslenmeye uygun, böbrek hasarı olan ve/veya diyalize giren hastalar için sıvı ve elektrolit kısıtlı, enerji bakımından yoğun (en az 1,7 kcal/ml) enteral beslenme ürünü 500 ML 750 adet
Tüplü beslenmeye uygun, 1,2 kkal/ml enerji ve FOS içeren enteral beslenme ürünü 500 ml 1.500 adet
Oral kullanıma uygun, 1,5kcal/ml enerji içeren enteral beslenme ürünü 300 adet
Oral kullanıma uygun, glikoz intoleransına uygun, diyabetik enteral beslenme ürünü 100 adet
Oral kullanıma uygun, sıvı kısıtlaması gerekli olan hastalarda, 2kcal/ml enerji içeren, lifli özel beslenme ürünü 1.300 adet
Oral kullanıma uygun, 100 ml'de en az 9 gram protein içeren içime hazır enteral beslenme ürünü 300 adet
Oral beslenmeye uygun sıvı kısıtlaması olan enerji içeriği 2,4 kcal/ml olan enteral beslenme ürünü 500 adet
Oral beslenmeye uygun, 1,5 kkal/ml enerji içeren, bir şişesinde en az %1 HMB, en az 400 IU D vitamini ve FOS içeren enteral beslenme ürünü 300 adet
Oral beslenmeye uygun, en fazla 1kkal/ml enerji içeren, FOS içeren ve şişesinde toplam en az 5 gram diyet lifi bulunan, glikoz intoleransına uygun diyabetik enteral beslenme ürünü 150 adet
Tüplü beslenmeye uygun, arjinin, lif içeren enteral beslenme ürünü 500 ml 750 adet
İnflamatuar barsak hastalıkları için özel üretilmiş olup MCT ve TGF-B2 içeren oral kullanım için uygun olan toz halinde enteral beslenme ürünü 250 adet
Oral ve Tüplü beslenmeye uygun 5g'lık paketlerde toz glutamin beslenme ürünü 2.500 adet
Oral ve Tüplü beslenmeye uygun toz halinde glutamin ve arjinin içeren beslenme ürünü 2.000 adet
Nişasta içermeyen, sıvı halindeki besinler için kıvam artırıcı toz 10 adet
Tüplü beslenmeye uygun diyabet hastaları için yağ oranı en az %45 olan kullanıma uygun enteral beslenme ürünü 500 ml 2.500 adet
Tüplü beslenmeye uygun, 1,5 kkal/ml, aromasız ve yağ oranı en az %55 olan enteral beslenme ürünü 500 ml 200 adet
Tüplü beslenmeye uygun, 1.0 kkal/ml ve lifsiz, TPN'den Enteral nutrisyona geçiş aşamasında kullanılmak üzere enteral beslenme ürünü 500 ml 300 adet
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol
İhale Sonuç İlanlarını Görebilmek İçin Üye Girişi Yapınız Yada Üye Olunuz

Üye Girişi - Üye Ol

Temel

250 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama

Kurumsal

550 / 1 yıl
 • EKAP İhaleleri
 • Kurum İhaleleri
 • Doğrudan Teminler
 • İhale Alarmı - Sınırsız
 • İhale Takip - Sınırsız
 • Çoklu Rapor Alıcısı
 • Mobil Uygulama
 • +
 • İhale Sonuç İlanları
 • İlansız İhale Sonuçları
 • Sonuç Alarmları
 • KİK Kararları

İhalePRO

2200 / 1 yıl
 • Rakip İstihbaratı
 • - Muhtemel Rakipler
 • - İş Bitirmeleri
 • - Elindeki İşler
 • - İş Yaptığı Kurumlar
 • İdare İstihbaratı
 • - Yükleniciler
 • - Bütçe Tahminleri
 • - Devam Eden İşler
 • Sektör Analizleri
 • - Firmalar
 • - Güncel İş Fırsatları
 • - Yapılan İşler
 • Haftalık Takip Raporları
 • +
 • Ücretsiz Kurumsal İhale Paketi